DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 2. Timoteovi
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 [Následující]

Kapitola 3.

Předpověděv o hrozných bezbožnostech budoucího velmi nebezpečného věku, 5. napomíná Timotea k utíkání lidí takových, (9. jimž i pohrůžku činí,) 10. k zůstávání v tom, čemuž se od něho naučil, by pak i v protivenství proto snášeti měl.

1. Toto pak věz, °že v posledních dnech nastanou časové nebezpeční.

°1Tm 4,1;2Pt 3,3;Ju 1,18

2. Nebo nastanou lidé sami sebe milující, ^peníze milující, chlubní, pyšní, zlolejci, rodičů neposlušní, nevděční, bezbožní,

[^Ř 1,30.31]

3. Nelítostiví, smluv ^nezdrželiví, utrhači, ^nestředmí, plaší, kterýmž nic dobrého milo není,

[^Ř 1,31;~Tt 1,8]

4. Zrádci, přívažčiví, nadutí, rozkoší milovníci ^více nežli Boha,

[^Fp 3,19]

5. Mající ^způsob pobožnosti, ale moci její zapírajíce, a od takových se odvracuj.

[^Mt 7,15;15,7.8;Ř 2,20]

6. Nebo z těch jsou i ti, kteříž nacházejí ^do domů, a jímajíce, vodí ženky obtížené hříchy, jenž vedeny bývají rozličnými žádostmi,

[^Tt 1,11]

7. Kteréž vždycky se učí, ale nikdy ku poznání pravdy přijíti nemohou.

8. Jakož zajisté °Jannes a Jambres zprotivili se Mojžíšovi, tak i tito protiví se pravdě, lidé na ~mysli porušení a při ÷víře spletení.

°Ex 7,11;[~1Tm 6,5Tt 1,16;Ř 1,28]

9. Ale nebudouť více prospívati. Nebo nemoudrost jejich zjevná bude všechněm, jako i oněchno byla.

10. Ale ty jsi došel mého učení, způsobu života mého, úmyslu, víry, snášelivosti, lásky, trpělivosti,

11. Protivenství, ^utrpení, kteráž na mne přišla v °Antiochii, v Ikonii, a v Lystře; kterážto protivenství snášel jsem, ale ze všech ~vysvobodil mne Pán.

°Sk 13,14;14,1;[^13,50~Ž 34,20;2K 1,10]

12. A °takž i všickni, kteříž chtějí pobožně živi býti v Kristu Ježíši, protivenství ^míti budou.

°[^]Sk 14,22;[^Mt 16,24;1Te 3,3]

13. Zlí pak lidé a svůdcové prospívati budou ze zlého v horší, i jiné v blud uvodíce, i sami bludem pojati jsouce.

14. Ale ty ^zůstávej v tom, čemužs se naučil a cožť jest svěřeno, věda, od kohos se naučil.

[^2,2]

15. A že hned od dětinství svatá Písma znáš, kteráž tě mohou moudrého učiniti k ^spasení skrze víru, kteráž jest v Kristu Ježíši.

[^Ř 1,16;1K 15,2]

16. Všeliké zajisté °Písmo od Boha jest vdechnuté, a užitečné ~k učení, k trestání, k napravování, k správě, kteráž náleží k spravedlnosti,

°2Pt 1,20;[Ř 15,4;~Žd 4,2]

17. Aby byl dokonalý člověk Boží, ke všelikému ^skutku dobrému hotový.

[^2,21]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 2. Timoteovi