DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 2. Tessalonicenským
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 [Následující]

Kapitola 2.

Žádá za to, aby byli stálí, 2. a falešným budoucích věcí předpovídáním nedali se kormoutiti, 3. ale věděli, že antikrist prve se má zjeviti, i kralovati, 7. i ode Pána teprv zabit býti; 13. protož aby s dobrou myslí zachovávati to, což jim vydal apoštol, usilovali.

1. Prosímeť pak vás, bratří, skrze ^příští Pána našeho Jezukrista a naše ~shromáždění v něj,

[^1Te 4,16.17;~Mt 25,32]

2. Abyste se nedali rychle vyrážeti z mysli, ani kormoutiti, buď ^skrze ducha, buďto skrze řeč, neb skrze list, jako od nás poslaný, jako by nastával den Kristův.

[^1J 4,1]

3. Nesvodiž ^vás žádný nižádným obyčejem. Neboť nenastane den Páně, než až prve přijde odstoupení, ~a zjeven bude ten člověk hřícha, syn zatracení,

[^Jr 29,8;Mt 24,4.23;~1J 2,18]

4. Protivící a ^povyšující se nade všecko, což slove Bůh, anebo čemuž se děje Božská čest, takže se posadí v chrámě Božím, tak sobě počínaje, ~jako by byl Bůh.

[^Dn 11,36;~Ez 28,2]

5. Nepomníte-liž, že ještě ^byv u vás, o tom jsem vám pravil?

[^J 16,4]

6. A nyní co ^mešká, víte, totiž aby on teprv zjeven byl časem svým.

[^7]

7. Nebo ^již tajemství nepravosti působí, toliko až by ten, jenž jej zdržuje nyní, z prostředku byl vyvržen.

[^Sk 20,29.30;1J 4,3]

8. A tehdážť zjeven bude ten bezbožník, °kteréhož Pán ^zabije duchem úst svých a zkazí zjevením jasné přítomnosti své,

°[^]Iz 11,4;[^Zj 19,15.20]

9. Kteréhožto nešlechetníka příští jest podle mocného ^díla satanova, se ~vší mocí a divy i zázraky lživými,

[^J 8,412K 4,4;~Dt 13,1;Mt 24,24;Zj 13,13]

10. A se všelikým podvodem nepravosti v těch, ^jenž hynou, ~protože lásky pravdy nepřijali, aby spaseni byli.

[^2K 2,15;4,3;~2Tm 4,4]

11. A protož pošle jim Bůh mocné dílo ^podvodů, aby věřili lži,

[^Ř 1,27]

12. A aby odsouzeni byli všickni, kteříž ^neuvěřili pravdě, ale oblíbili sobě nepravost.

[^10]

13. Myť pak jsme povinni děkovati Bohu vždycky z vás, bratří Pánu milí, že ^vyvolil vás Bůh od počátku k spasení, v posvěcení Ducha a u víře pravdy,

[^Ef 1,4;1Te 1,4;2Tm 1,9]

14. K čemuž ^povolal vás skrze evangelium naše, k dojití slávy Pána našeho Jezukrista.

[^1Pt 5,10]

15. A protož, bratří, stůjtež a držtež se učení vydaného, jemuž jste se naučili, buďto skrze řeč, buďto i skrze list náš.

16. On pak Pán náš Ježíš Kristus, a Bůh i Otec náš, ^kterýž zamiloval nás a dal nám potěšení věčné a naději dobrou z milosti,

[^J 3,16;Ř 5,8]

17. Potěšujž srdcí vašich a °utvrdiž vás v každém slovu i skutku dobrém.

°3,3


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 2. Tessalonicenským