DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 2. Tessalonicenským
Kapitola: 1 2 3 [Následující]

Kapitola 1.

Z zrůstu víry a lásky při těch bratřích 3. vděčně Bohu děkuje svatý Pavel, 5. a jich v tom připomínáním i hrozné nad bezbožnými u věčném zatracení pomsty, 7. i přerozkošné svatým se přibližující odplaty potvrzuje.

1. Pavel ^a Silván a Timoteus církvi Tessalonicenské v Bohu Otci našem a v Pánu Ježíši Kristu:

[^1Te 1,1]

2. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a od Pána Jezukrista.

Ga 1,3

3. Povinniť jsme °díky činiti Bohu vždycky z vás, bratří, tak jakž hodné jest, protože velmi ~roste víra vaše a rozmáhá se láska jednoho každého z vás, všechněch k sobě vespolek,

°1Te 1,2.[3;Fp 1,3;~Ef 1,15]

4. Takže my se vámi v sbořích Božích ^chlubíme, vaší trpělivostí a věrou ve všech protivenstvích a souženích, kteráž snášíte;

[^2K 7,14]

5. Kterážto jsou zjevný ^důvod spravedlivého soudu Božího, abyste tak za ~hodné jmíni byli království Božího, pro něž i ÷trpíte,

[^Fp 1,28;~L 21,361Te 2,14]

6. Poněvadž spravedlivé jest u Boha, aby zase odplaceno bylo těm, kteříž vás sužují, soužením,

7. Vám pak, úzkost trpícím, aby dáno bylo odpočinutí s námi, při ^zjevení Pána Ježíše s nebe, s anděly ~moci jeho,

[^1Te 4,16;1Pt 4,13;~Mt 25,31]

8. V °plameni ohně, kterýž pomstu uvede na ty, jenž neznají Boha ~a neposlouchají evangelium Pána našeho Jezukrista,

°2Pt 3,7].10;[~Ř 2,8]

9. Kteříž pomstu ^ponesou, věčné zahynutí, zahnáni jsouce od tváři Páně a od slávy moci jeho,

[^Iz 2,19]

10. Když přijde, aby oslaven byl v svatých svých a předivný ukázal se ve všech věřících, (nebo uvěřeno jest svědectví našemu u vás,) v onen den.

11. Pročež i ^modlíme se vždycky za vás, aby vás hodné učiniti ráčil povolání toho Bůh náš a vyplnil všecku dobře libou vůli dobrotivosti své, i skutek víry mocně,

[^1Te 5,17]

12. Aby ^oslaveno bylo jméno Pána našeho Jezukrista v vás a vy v něm, podle milosti Boha našeho a Pána Jezukrista.

[^1K 1,31]


kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 2. Tessalonicenským