DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 2. Petrova
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 [Následující]

Kapitola 2.

Výstrahu věrným dává, aby falešným apoštolům k vůli na milost Boží nehřešili, 2. zlostní a rouhaví nebývali, 3. ale na přísnou Boží proti hanebným hříšníkům spravedlnost patříce, 12. ohyzdnými a stydkými bludaři směle pohrdali.

1. Bývali pak i ^falešní proroci v lidu, jakož i mezi vámi budou falešní učitelé, kteříž chytře uvedou sekty zatracení, i toho Pána, kterýž je vykoupil, ~zapírajíce, uvodíce na sebe rychlé zahynutí.

[^Dt 13,1n;Mt 24,11;1Tm 4,1;1J 2,18;~Tt 1,16]

2. A °mnozí následovati budou jejich zahynutí, skrze něž cesta pravdy bude v porouhání dávána.

°Mt 24,11;[2Tm 4,3]

3. A lakomě skrze vymyšlené řeči vámi kupčiti budou; kterýchžto ^odsouzení již dávno nemešká, a zahynutí jejich nespí.

[^Dt 32,35;1Tm 6,5]

4. Nebo poněvadžť Bůh ^andělům, kteříž zhřešili, ~neodpustil, ale strhna je do žaláře, řetězům mrákoty oddal, aby k odsouzení chováni byli,

[^J 8,44;~Ř 11,21]

5. I onomu prvnímu světu ^neodpustil, ale sama osmého Noé, kazatele spravedlnosti, zachoval, když potopu na svět bezbožníků uvedl.

Gn 7,7;[8,1]

6. A města ^Sodomských a Gomorských v popel obrátiv, podvrácením odsoudil, příklad budoucím bezbožníkům na nich ukázav,

[^Gn 19,24;Dt 29,23;Iz 13,19;Jr 49,18;L 17,29]

7. A spravedlivého °Lota, ztrápeného těch nešlechetníků ~chlipným obcováním, vytrhl.

°Gn 19,7.9.15;[~2Pt 2,18]

8. Ten zajisté spravedlivý, bydliv mezi nimi, den ode dne hleděním i slyšením spravedlivou duši nešlechetnými jejich skutky ^trápil.

[^Ž 119,158;Ez 9,4]

9. Umíť ^Pán pobožné z pokušení vytrhnouti, nepravých pak ~ke dni soudu potrestaných dochovati,

[^1K 10,13;~2Te 1,6]

10. A zvláště těch, ^jenž po těle v žádosti nečisté chodí, a vrchností pohrdají, jsou i smělí, sobě se zalibující, neostýchají se důstojnostem porouhati.

[^Ju 1,4.7.8.10.16]

11. Ješto andělé, jsouce větší v síle a v moci, nečiní proti nim přede Pánem potupného soudu.

12. Tito pak jako ^nerozumná hovada, kteráž za přirozením jdou, zplozená k zjímání a k zahynutí, tomu, °čemuž nerozumějí, rouhajíce se, v tom svém porušení zahynou,

°Ju 1,10;[^Jr 12,3]

13. A tak odplatu nepravosti své ponesou, jakožto ti, kteřížto sobě za rozkoš položili, aby se na každý den v libostech svých kochali, nejsouce než ^poskvrny a mrzkosti, ti, kteříž s vámi hodujíce, v svých ~lstech se kochají,

[^Ju 1,12;~2Te 2,10]

14. Oči majíce plné cizoložstva, a bez přestání hřešící, ^přeluzujíce duše neustavičné, srdce majíce vycvičené v lakomství, synové zlořečenství.

[^Jk 1,14]

15. Kteříž opustivše cestu přímou, zbloudili, °následujíce cesty Balámovy, syna Bozorova, kterýž mzdu nepravosti zamiloval.

[^Nu 22,7.21]

16. Ale měl, od koho by ^pokárán byl pro svůj výstupek. Nebo jhu poddaná oslice němá, člověčím hlasem promluvivši, zbránila nemoudrosti proroka.

[^Nu 22,28]

17. Tiť jsou studnice °bez vody, a mlhy vichrem zbouřené, jimžťo mrákota tmy chová se na věčnost.

°Ju 1,12

18. Nebo ^přepyšně marné věci vypravujíce, žádostmi těla a chlipnostmi ~loudí ty, kteříž byli vpravdě utekli od těch, jenž bludu obcují,

[^Ž 17,10;~2Pt 2,14]

19. Slibujíce jim ^svobodu, ješto sami jsou služebníci porušení, °poněvadž ~od kohož kdo jest přemožen, tomu jest i v službu podroben.

°[~]J 8,34;Ř 6,16.[~20;^Ga 5,13]

20. Jestliže pak ti, jenž ^ušli poskvrn světa, skrze ~známost Pána a Spasitele Jezukrista, opět zase v to zapleteni jsouce, přemoženi byli, učiněn jest poslední ÷způsob jejich horší nežli první.

[^Fp 3,7.8;~2Pt 1,8Mt 12,45;L 11,26]

21. Lépe by zajisté jim bylo ^nepoznávati cesty spravedlnosti, nežli po nabytí známosti odvrátiti se od vydaného jim svatého přikázání.

[^L 12,47.48]

22. Ale přihodilo se jim to, což se °v přísloví pravém říkává: Pes navrátil se k vývratku svému, a svině umytá do kaliště bláta.

°Př 26,11


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 2. Petrova