DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 2. Petrova
Kapitola: 1 2 3 [Následující]

Kapitola 1.

Zveličuje nestihlá bohatství nám v Kristu složená i v účastnost daná, 5. a pilně napomíná k nesení Bohu libého ovoce, 8. užitek prací věrných, a jistotu naděje naší, 17. i Boží hlas i prorocký slavně připomínaje.

1. Šimon Petr, služebník a apoštol Ježíše Krista, těm, kteříž spolu s námi zároveň drahé dosáhli víry, pro spravedlnost Boha našeho a Spasitele Jezukrista:

2. Milost °vám a pokoj rozmnožen buď skrze známost Boha a Ježíše Pána našeho.

°Ga 1,3;1Pt 1,2;[Ř 1,7]

3. Jakož nám od jeho Božské moci všecko, což potřebí bylo k životu a ku pobožnosti, darováno jest, skrze známost toho, kterýž povolal nás k slávě a k ctnosti.

4. Odkudžto veliká nám a ^drahá zaslíbení dána jsou, tak abyste ~skrze ně Božského přirození účastníci učiněni byli, utekše porušení toho, kteréž jest na světě v žádostech zlých.

[^Iz 56,5;~J 14,23]

5. A na to pak vy všecku snažnost svou vynaložíce, prokazujte u ^víře své ctnost, a v ctnosti ~umění,

[^Pís 4,9;~2Pt 3,18]

6. V umění pak zdrželivost, a v zdrželivosti trpělivost, v trpělivosti pak pobožnost,

7. V pobožnosti pak bratrstva milování, a v milování bratrstva lásku.

8. Ty zajisté věci když ^budou při vás a to rozhojněné, ne prázdné, ani neužitečné postaví vás v známosti Pána našeho Jezukrista.

[^J 7,17]

9. Nebo při komž není těchto věcí, slepýť ^jest, a toho, což ~vzdáleno jest, nevida, zapomenuv na ÷očištění svých starých hříchů.

[^1J 2,9.11;~Iz 59,9.10;÷Jk 1,24]

10. Protož, bratří, raději snažte se pevné povolání své i vyvolení ^učiniti; nebo to ~činíce, nepadnete nikdy.

[^Žd 3,8.14;~1J 3,19]

11. Takť zajisté hojné způsobeno vám bude vjití k ^věčnému království Pána našeho a Spasitele Jezukrista.

[^1Tm 6,16]

12. Protož nezanedbámť vždycky vám připomínati těch věcí, ačkoli umělí i utvrzení jste v přítomné pravdě.

13. Neboť to mám za spravedlivé, dokudž jsem v tomto stánku, abych vás probuzoval ^napomínáním,

[^3,1]

14. Věda, ^že brzké jest složení stánku mého, jakož mi i ~Pán náš Ježíš Kristus oznámil.

[^2Tm 4,6;~J 21,18.19]

15. Přičinímť se i o to, abyste vy po odchodu mém často se na ty věci rozpomínati mohli.

16. Nebo °ne nějakých vtipně složených básní následujíce, známu učinili jsme vám Pána našeho Jezukrista moc a příchod, =ale jakožto ti, kteříž jsme ~očima svýma viděli jeho ÷velebnost.

°1K 1,17;2,1.13;=[~]J 1,14;1J 1,1;[~Mt 17,1nL 9,43]

17. Přijalť jest ^zajisté od Boha Otce čest a slávu, když se stal k němu hlas takový od velebné slávy: Tentoť jest ~ten můj milý Syn, v němž mi se zalíbilo.

[^]Mt 17,5;[^Mk 9,7;L 9,35;~Mt 3,17;Mk 1,11;L 3,22;Ko 1,13]

18. A ten hlas my jsme slyšeli s nebe pošlý, s ^ním byvše na oné hoře svaté.

[^L 9,28n]

19. A mámeť přepevnou řeč prorockou, kteréžto že šetříte jako ^svíce, jenž svítí v temném místě, dobře činíte, až by se den rozednil a ~dennice vzešla v srdcích vašich,

[^Ž 119,105J 5,35;2K 4,6;~Zj 2,28;22,16]

20. Toto nejprve znajíce, že žádného proroctví ^Písma svatého výklad nezáleží na rozumu lidském.

[^Ř 12,7;2Tm 3,16]

21. Nebo nikdy z lidské vůle nepošlo proroctví, ale °Duchem svatým puzeni jsouce, mluvili svatí Boží lidé.

°2Tm 3,16;[Sk 28,25]


kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 2. Petrova