DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 2. Korintským
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [Následující]

Kapitola 9.

Proč k nim pomocníky své posílá, příčinu oznamuje, 6. a jaká mysl almužnu dávajících býti má, 10. i jaká za to naděje odplaty, pěkně vypravuje.

1. Nebo o ^pomoci, kteráž se sbírá na svaté, jest zbytečné psáti vám.

[^12]

2. Vím ^zajisté o vaší hotovosti, pro kteroužto chlubím se vámi u Macedonských, kterak by Achaia hotova byla k tomu od předešlého léta. A ta z vás pošlá horlivost mnohými k témuž pohnula.

[^8,10.19]

3. I poslal jsem k vám tyto bratří, aby chlouba naše vámi nebyla marná v té stránce, ale abyste, (jakž jsem řekl,) byli hotovi,

4. Abychom snad, přišli-li by se mnou Macedonští, a nalezli vás ^nehotové, nemusili se styděti, (ať nedím vy) za takovou chloubu.

[^7,14]

5. Protož vidělo mi se za potřebné těchto bratří napomenouti, aby předešli mne k vám, a připravili prve opověděnou sbírku vaši, aby byla hotová jako dobrovolná sbírka, a ne jako ^bezděčná.

[^12,17]

6. Ale totoť pravím: Kdo ^skoupě rozsívá, skoupě i žíti bude; a kdož rozsívá ochotně, ochotně i žíti bude.

[^Př 11,24.25Ga 6,7.8]

7. Jeden každý jakž °uložil v srdci svém, tak učiň, ne s neochotnou myslí anebo z mušení. Neboť ochotného dárce miluje Bůh.

°Dt 15,[7].8.10;[Ex 25,2;35,5]

8. Mocenť jest pak Bůh všelikou milost rozhojniti v vás, abyste ve všem všudy všelikou dostatečnost majíce, hojní byli ke všelikému skutku dobrému,

9. Jakož °psáno jest: Rozsypal a dal chudým, spravedlnost jeho zůstává na věky.

°Ž 112,9

10. Ten pak, kterýž dává símě rozsívajícímu, dejž i vám chléb k jedení, a rozmnožiž ^símě vaše, a přispořiž úrody spravedlnosti vaší,

[^Iz 55,10.11]

11. Abyste všelijak zbohaceni byli ke všeliké sprostnosti, kterážto působí skrze nás, aby díky činěny byly Bohu.

12. Nebo služba oběti této netoliko doplňuje nedostatky svatých, ale také rozhojňuje se v mnohé díků činění Bohu, příčinou ^schválení služby této,

[^2,9]

13. Když chválí Boha z jednomyslné poddanosti vaší k evangelium Kristovu, a z upřímé té pomoci jim i všechněm učiněné.

14. A modlí se za vás ti, kteříž vás převelice milují, pro ^vyvýšenou milost Boží v vás.

[^Ef 1,6]

15. Díka ^pak budiž Bohu z nevymluvného daru jeho.

[^8,161K 15,57]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 2. Korintským