DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 2. Korintským
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [Následující]

Kapitola 11.

Učí je opatrnosti, aby se falešným apoštolům chytrákům svoditi nedali, 5. světle toho dovodě, že jest netoliko všudy jim roven, 23. ale že je i vysoce převyšuje.

1. Ó byste mne ^maličko posnesli v nemoudrosti , nýbrž posneste mne.

[^5,13;11,16;12,6]

2. Neboť miluji vás Božím milováním. Zasnoubilť jsem zajisté ^vás jako čistou pannu oddati jednomu muži, Kristu.

[^Lv 21,13]

3. Ale bojímť se, aby snad, jakož had °svedl Evu chytrostí svou, tak nebyly porušeny mysli vaše, abyste se totiž neuchýlili od sprostnosti, kteráž jest v Kristu.

°Gn 3,1.4.[13]

4. Nebo kdyby někdo přijda, jiného Ježíše vám kázal, kteréhož jsme my nekázali, anebo kdybyste jiného ducha přijali, kteréhož jste prve nepřijali, anebo ^jiné evangelium, kteréhož jste od nás nevzali, slušně byste to snášeli.

[^Ga 1,8.9]

5. Neboť za to mám, že jsem ^nic menší nebyl velikých apoštolů.

[^12,11;1K 15,10;Ga 2,6]

6. Jestližeť pak jsem ^nedospělý v řeči, však ne v ~umění, ale ve všem všudy otevření ÷jsme vám.

[^1K 1,17;~2K 2,14;Ef 3,4÷2K 5,11]

7. Zdali jsem zhřešil, ponižuje se, abyste vy povýšeni byli, a že ^jsem zadarmo evangelium Boží kázal vám?

[^Mt 10,81K 9,12.18]

8. Jiné jsem církve loupil, ^bera od nich plat k službě vaší. °A byv u vás, jsa potřeben, ~neobtěžoval jsem žádného.

°[^]12,13;[^Sk 20,33;1K 9,7;1Te 2,9;~2Te 3,8]

9. Nebo ten nedostatek můj doplnili bratří, přišedše z Macedonie. A ve všech věcech varoval jsem se, a varovati budu, abych vás neobtěžoval.

10. Jestiť ^pravda Kristova ve mně, že chlouba ~tato nebude mi zmařena v krajinách Achaiských.

[^Ř 9,1;~1K 9,15]

11. Z které příčiny? Snad že vás nemiluji? Bůhť ^ví.

[^12,2.3]

12. Ale což činím, ještěť činiti budu, abych odňal příčinu těm, kteříž hledají příčiny k tomu, aby v tom, v čemž se chlubí, nalezeni byli takoví jako i my.

13. Nebo takoví ^falešní apoštolé jsou dělníci lstiví, proměňujíce se v apoštoly ~Kristovy.

[^Fp 3,2;~Mt 7,15.16]

14. A není div. Nebo i satan proměňuje se v anděla světlosti.

15. Protož neníť to tak veliká věc, jestliže i služebníci jeho proměňují se, aby se zdáli býti služebníci spravedlnosti, jichžto konec bude podle skutků jejich.

16. Opět pravím, aby mne někdo neměl za ^nemoudrého; nýbrž i jako nemoudrého přijměte mne, ať i já se maličko něco pochlubím.

[^12,6]

17. Což mluvím, nemluvímť jako ode Pána, ale jako v nemoudrosti z strany této chlouby.

18. Kdyžť se mnozí ^chlubí podle těla, i jáť se ~pochlubím.

[^Fp 3,3.4;~2K 10,13;12,5.6]

19. Rádi zajisté snášíte nemoudré, jsouce sami moudří.

20. Nebo snesete i to, by vás kdo v službu podrobil, by kdo zžíral, by kdo bral, by se kdo pozdvihoval, by vás kdo v tvář bil.

21. K ^zahanbení vašemu pravím, rovně jako bychom my nějací špatní byli. Nýbrž v čem kdo smí, (v ~nemoudrosti mluvím,) smímť i já.

[^10,10;~11,1.17;12,6]

22. Židé jsou? ^Jsem i já Žid. Izraelští jsou? Jsem i já. Símě Abrahamovo jsou? I já.

[^Sk 22,3]

23. Služebníci Kristovi jsou? (Nemoudře dím:) ^Nadto já. V °pracech býval jsem hojněji, v ÷ranách přílišně, *v žalářích hojněji, ^^v smrtech častokrát.

°[*]6,5;[1K 15,10;^Sk 9,15.16÷Ř 5,3;^^2K 4,11]

24. Od Židů ^pětkrát čtyřidceti ran bez jedné trpěl jsem.

[^Dt 25,3]

25. Třikrát ^metlami mrskán jsem, jednou jsem byl ~ukamenován, °třikrát jsem na moři ÷tonul, ve dne i v noci v hlubokosti mořské byl jsem.

°[÷]Sk 27,41;[^16,22;~14,19]

26. Na cestách často, v nebezpečenství na řekách, v nebezpečenství od lotrů, v nebezpečenství od svého pokolení, v nebezpečenství od pohanů, v nebezpečenství v městě, v nebezpečenství na poušti, v nebezpečenství na moři, v nebezpečenství mezi falešnými bratřími;

27. V práci a v ^ustání, v bděních často, v hladu a v žízni, v postech častokrát, na ~zimě a v nahotě.

[^6,5;~Sk 28,2Ř 8,35]

28. Kromě toho, což zevnitř jest, dotírá na mne ten houf na každý den povstávající proti mně, to jest ^péče o všecky sbory.

[^Sk 20,18n]

29. Kdo ^umdlévá, abych já s ním nemdlel? Kdo se uráží, abych já se nepálil?

[^Ř 15,1;1K 8,13;9,22]

30. Jestližeť se mám chlubiti, nemocmi svými chlubiti se budu.

31. Bůh a Otec Pána našeho Jezukrista, ^kterýž jest požehnaný na věky, ví, °žeť ~nelhu.

°1,18;[^]Ř 1,25;[~9,1;~]Ga 1,20;[~]Fp 1,8;[~]1Te 2,5

32. Hejtman v °Damašku lidu Aréty krále, ostříhal města Damašku, chtěje mne do vězení vzíti.

°Sk 9,24

33. Ale ^oknem po provaze spuštěn jsem v koši přes zed, i ušel jsem rukou jeho.

[^Joz 2,15;Sk 9,25]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 2. Korintským