DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 2. Korintským
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [Následující]

Kapitola 10.

Očišťuje se od nářku, 3. pravě, že podle těla nechodí, svých věcí nehledá, 8. a není marnochlubný, 13. ale Kristu tak, jakž mu odměřil Bůh, slouží.

1. Já pak sám Pavel prosím ^vás skrze tichost a dobrotivost Kristovu, kterýžto v přítomnosti u vás jsem pokorný, ale v nepřítomnosti směle dověrný jsem k vám.

[^Ř 12,1]

2. Prosím pak vás za to, ^abych přítomen jsa, nemusil doufanlivý býti tou smělostí, kterouž jsem jmín, že bych smělý byl proti některým, kteříž za to mají, že bychom my podle těla chodili.

[^1K 4,21]

3. V těle zajisté chodíce, ne podle těla rytěřujeme.

4. Nebo ^odění rytěřování našeho není tělesné, ale mocné v Bohu k vyvrácení ohrad.

[^6,7]

5. Jímžto podvracíme rady i všelikou ^vysokost, povyšující se proti umění Božímu, jímajíce všelikou mysl v ~poddanost Kristu,

[^1K 1,26;~2K 10,6]

6. A nahotově majíce pomstu proti každému neposlušenství, když naplněno bude vaše poslušenství.

7. A což toliko na to, co před ^očima jest, hledíte? Má-li kdo tu ~naději o sobě, že by Kristův byl, pomysliž také na to sám u sebe, že jakož ÷on jest Kristův, tak i my Kristovi jsme.

[^5,12;~Ga 5,241K 14,37;1J 4,6]

8. Nebo bychť se pak i ^ještě hojněji chlubil ~mocí naší, kterouž nám °dal Pán k vzdělání a ne k zkažení vašemu, nebuduť zahanben;

°13,10;[^12,6;~Mt 16,19;J 20,23]

9. Abych se nezdál listy strašiti vás.

10. Nebo listové jeho (dí někdo) jsou těžcí a mocní, ale ^přítomnost osobná jest mdlá a řeč chaterná.

[^1]

11. Toto nechať myslí takový, že jacíž jsme v slovu skrze ^psání, vzdáleni jsouce od vás, takoví také budeme i v skutku, přijdouce k vám.

[^9]

12. Neboť my se neodvažujeme přimísiti aneb přirovnati k některým, kteříž sami sebe chválí. Ale ti nerozumějí, že sami sebou sebe měří a přirovnávají sebe sobě.

13. My pak nebudeme se nad to, což nám není odměřeno, ^chlubiti, ale podle míry ~pravidla, kteroužto míru odměřil nám Bůh, chlubiti se budeme, totiž že jsme dosáhli až k vám.

[^11,18;12,5.11;~Ř 12,3;Ef 4,7.8]

14. Nebo ne jako bychom nedosáhli až k vám, rozšiřujeme se nad míru. Až i k vám zajisté přišli jsme v evangelium Kristovu.

15. Protož my se nad to, což nám není odměřeno, nechlubíme, totiž ^cizími pracemi, ale naději máme, když víra vaše růsti bude v vás, že my se rozšíříme dále podle toho, jakž nám ~odměřeno,

[^Ř 15,20;~2K 10,13]

16. Totiž, abych ještě i na těch místech, kteráž jsou za vámi dále, kázal evangelium, a ne abych v tom, což jinému odměřeno jest a již jest hotové, se chlubil.

17. Ale °kdo se chlubí, v Pánu se chlub.

°Jr 9,24;1K 1,31;[Iz 65,16;Ga 6,14]

18. Nebo ne ten, kdož se sám chválí, zkušený ^jest, ale ten, kohož Pán chválí.

[^Př 27,2;Ř 2,29;1K 4,5]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 2. Korintským