DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 2. Janova
Kapitola: 1

Kapitola 1.

Milování svatého poněvadž i grunt i cíl a pravidlo jest pravda a její účastnost, 4. z té příčiny pilně napomíná k zůstávání v pravdě, 8. a varování se všelijakých kacířů.

1. Starší v Kristu vyvolené paní i synům jejím, kteréž já miluji v pravdě, a ne sám já, ale i všickni, ^kteříž poznali pravdu,

[^1Tm 2,4]

2. Pro ^pravdu, kteráž zůstává v nás a s námiť bude na věky:

[^1J 1,8]

3. Budiž s vámi ^milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce, i od Pána Jezukrista, Syna Otcova, v pravdě a v lásce.

[^1Tm 1,2]

4. Zradoval jsem se velmi, že jsem nalezl některé z synů tvých, ^an chodí v pravdě, jakož jsme přikázání vzali od Otce.

[^3J 1,4]

5. A nyní prosím tebe, paní, ne jako nové přikázání předkládaje tobě, ale to, kteréž jsme měli od počátku, abychom milovali jedni druhé.

6. A totoť °jest ta láska, abychom chodili podle přikázání jeho. Přikázání pak toto jest, jakž jste slýchali od počátku, abyste v něm chodili.

°J 14,15.21

7. Nebo mnozí °bludaři vyšli na svět, kteříž nevyznávají Jezukrista přišlého v těle. Takový každý jest bludař a antikrist.

°1J 4,1n;[Mt 24,5.24]

8. Hleďtež sebe, abychom neztratili toho, o čemž jsme pracovali, ale odplatu plnou abychom vzali.

9. Každý, kdož ^přestupuje ~a nezůstává v učení Kristovu, nemá Boha; kdož ÷zůstává v učení Kristovu, tenť i Otce i Syna má.

[^3J 1,11;~Ga 1,7.81J 2,23]

10. Přichází-li °kdo k vám, a tohoto učení nepřináší, nepřijímejte ho ~do domu, aniž ho pozdravujte.

°Ř 16,17;[1K 16,22;~Ř 16,17;2Tm 3,5]

11. Nebo kdož takového pozdravuje, přiúčastňuje se skutkům jeho zlým.

12. Mnoho °vám psáti měv, nechtěl jsem svěřiti toho ^černidlu a papíru, ale mámť naději, že k vám přijdu, a ústy k ústům mluviti budu, aby ~radost naše plná byla.

°1J 1,4;[^3J 1,13.14;~J 15,11]

13. Pozdravují tě synové sestry tvé v Pánu vyvolené. Amen. DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 2. Janova