DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 1. Timoteovi
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 [Následující]

Kapitola 5.

Naučení dává Timoteovi, kterak by se chovati měl k rozdílným v církvi údům, k starcům i mladším, 2. až i k vdovám, o nichž obšírně píše, 17. naposledy kterak by nad správci lidu a kazateli bdíti měl, jemu ukazuje.

1. Staršího zuřivě ^netresci, ale napomínej jako otce, mladších ~jako bratří,

[^Lv 19,32;~2Te 3,15]

2. Starých žen jako ^matek, mladic jako sestr, ~ve vší čistotě.

[^J 19,27;~1Tm 4,12]

3. Vdovy měj v uctivosti, kteréž pravé ^vdovy jsou.

[^5]

4. Pakli která vdova syny nebo vnuky má, nechažť se oni učí předně k svému domu pobožnosti dokazovati, a zase rodičům se ^odplacovati; neboť jest ~to chvalitebné a vzácné před obličejem Božím.

[^Mt 15,4;~2,3]

5. Kterážť pak právě vdova jest a osaměla, máť ^naději v Bohu, a trváť ~na modlitbách a svatých žádostech dnem i nocí.

[^4,10~L 2,37]

6. Ale ^rozkošná, ta živa jsuci, ~již umřela.

[^Ř 8,13~Ef 2,1]

7. Protož jim to ^přikaž, ať jsou ~bez úhony.

[^4,11;6,17~6,14]

8. Jestliže pak kdo o své, a zvláště o domácí ^péče nemá, zapřelť jest ~víry, a jest horší nežli nevěřící.

[^Ga 6,10~2Tm 3,5;Tt 1,16]

9. Vdova buď vyvolená, kteráž by neměla méně šedesáti let, kteráž ^byla jednoho muže manželka,

[^Dt 24,3.4]

10. O níž by svědectví bylo, že dobré skutky činila; a jestliže dítky své pobožně vychovala, do domu ^pocestné přijímala, jestliže svatým ~nohy umývala, jestliže bídným posluhovala, jestliže každého skutku dobrého pilná byla.

[^Mt 25,35;1Pt 4,9~Gn 18,4]

11. Ale mladých vdov nepřijímej; nebo když, nedbajíce na Krista, v ^chlipnost se vydadí, teprv se vdávati chtějí,

[^Zj 18,9]

12. Jsouce již hodné odsouzení, protože ^první víru zrušily.

[^1,19]

13. Nýbrž také i zahálejíce, učí se choditi ^po domích; a netoliko nedělné, ale jsou i ~klevetné a všetečné, mluvíce, což nesluší.

[^Př 7,11;~Tt 2,3]

14. Protož chci, °aby se mladší vdávaly, děti rodily, hospodyně byly, a tak žádné příčiny ~protivníku nedávaly ku pomlouvání.

°1K 7,9;[~Tt 2,8]

15. Nebo již se některé ^uchýlily zpět po satanovi.

[^1,6]

16. Protož má-liť kdo věřící neb která věřící vdovy, opatrujž je, a nebuď obtěžována církev, aby těm, kteréž právě vdovy jsou, postačilo.

17. Předložení, kteříž °dobře spravují, dvojí cti hodni jmíni buďte, zvláště ti, kteříž ~pracují v slovu Božím a v učení.

°Fp 2,29;1Te 5,12;[Ř 12,8;Ga 6,6;~1K 16,16]

18. Nebo praví Písmo: °Volu mlátícímu nezavížeš úst. =A hodenť jest dělník své mzdy.

°Dt 25,4;1K 9,9;=Mt 10,10;L 10,7;[Dt 24,14.15]

19. Proti staršímu žaloby nepřijímej, leč pode ^dvěma nebo třmi svědky.

[^Dt 17,6;Mt 18,16]

20. Ty pak, kteříž hřeší, ^přede všemi tresci, aby i ~jiní bázeň měli.

[^Mt 18,17;Ef 5,12.13;2Tm 4,2;Tt 1,10.13;~Dt 17,13]

21. Osvědčujiť °před obličejem Božím a Pána Jezukrista, i vyvolených andělů jeho, abys těchto věcí ostříhal bez přijímání osob, nic nečině podle náchylnosti.

°6,13

22. Nevzkládej ^rukou rychle na nižádného, a nepřiúčastňuj se hříchům cizím. Sebe samého ostříhej v čistotě.

[^Sk 6,6]

23. Nepij již více vody, ale ^vína skrovně užívej, pro svůj žaludek a časté nemoci své.

[^Ž 104,15]

24. Některých lidí hříchové ^prve zjevní jsou, předcházející soud, některých pak i následují.

[^Ga 5,19]

25. A takž také i skutkové dobří prve zjevní jsou. Což pak jest jinak, ukrýti se ^nemůže.

[^Mt 10,26]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 1. Timoteovi