DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 1. Timoteovi
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 [Následující]

Kapitola 4.

Prorokuje o budoucích bludařích, učení ďábelského rozsevačích. 6. Za tím Timotea, jak by se měl míti, 15. a k jakému cíli v slovu i v skutku směřovati, vyučuje.

1. Duch pak světle praví, °že v posledních časích =odvrátí se někteří od víry, poslouchajíce ÷duchů bludných a učení ďábelských,

°2Pt 3,3;[Mt 24,23.24];=2Te 2,3;[÷Tt 1,14]

2. V pokrytství lež mluvících, a cejchované majících svědomí své,

3. Zbraňujících ženiti se, přikazujících zdržovati se od pokrmů, kteréž Bůh stvořil k užívání °s díkčiněním věřícím a těm, jenž poznali pravdu.

°1K 10,30

4. Nebo ^všeliké stvoření Boží ~dobré jest, a nic nemá zamítáno býti, což se s díků činěním přijímá.

[^Gn 1,31;~Tt 1,15]

5. Posvěcuje °se zajisté skrze slovo Boží a modlitbu.

°Sk 27,35;[Tt 1,15]

6. Toto předkládaje bratřím, budeš dobrý ^služebník Jezukristův, vykrmený slovy víry a pravého učení, kteréhož jsi ~následoval.

[^1Te 3,2;~2Tm 3,10]

7. ^Světské °pak a babské básně zavrz, ale cvič se v pobožnosti.

°1,4;[^6,20]

8. Nebo tělesné cvičení malého jest užitku, ale ^pobožnost ke všemu jest užitečná, a °má i nynějšího i budoucího života zaslíbení.

°[^]Dt 28,3n;[^Ko 2,23;1Tm 6,6]

9. Věrnáť ^jest tato řeč a hodná, aby všelijak oblíbena byla.

[^1,15]

10. Proto zajisté i pracujeme, i pohanění neseme, že °naději máme v Bohu živém, ~kterýž jest spasitel všech lidí, a zvláště ÷věřících.

°Ko 1,5;[Ž 3,4;1Te 1,9;~Ž 36,7;÷Ef 5,23]

11. Ty věci předkládej a uč.

12. Nižádný °mladostí tvou nepohrdej, =ale buď příkladem věrných v řeči, v lásce, v duchu, u víře, v čistotě.

°Tt 2,15;[1K 16,10];=1Pt 5,3

13. Dokudž k tobě nepřijdu, buďiž pilen ^čítání, a napomínání, i učení.

[^J 5,39]

14. Nezanedbávej daru, kterýž jest v tobě, jenž jest dán skrze proroctví ^s vzkládáním rukou starších na tě.

[^5,22;Sk 6,62Tm 1,6]

15. O tom přemyšluj, v tom buď ustavičně, aby prospěch ^tvůj zjevný byl všechněm.

[^Ef 4,15]

16. Budiž ^sebe pilen i učení, a v tom trvej; nebo to čině, i samého sebe spasíš, i ty, kteříž tebe poslouchají.

[^Sk 20,28]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 1. Timoteovi