DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 1. Tessalonicenským
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5

Kapitola 5.

Kterak nenadále strašlivý Páně den (4. ale synům světla přežádostivý) hříšníky přikvačí, z čehož se věrní i těšiti, 6. i k bedlivosti jedni druhých ponoukati mají, 12. služebníků Kristových, k tomu od něho daných, draze sobě vážíce, i poslušně následujíce.

1. O ^časích pak a chvílech, ~bratří, nepotřebujete, aby vám psáno bylo.

[^Mt 24,3.36;~1Te 4,9]

2. Nebo vy sami výborně víte, že ten den Páně jako °zloděj v noci, tak přijde.

°2Pt 3,10

3. Neb když dějí: ^Pokoj a bezpečnost, tedy rychle přijde na ~ně zahynutí, jako bolest ženě těhotné, a neujdouť toho.

[^Jr 6,14;~L 21,34]

4. Ale vy, bratří, nejste ve tmě, aby vás ten den jako zloděj zachvátil.

5. Všickni vy ^synové světla jste a synové ~dne; nejsmeť synové noci, ani tmy.

[^L 16,8;Ř 13,12.~13]

6. Nespěmež ^tedy, ~jako i jiní, ale bděme a ÷střízliví buďme.

[^]Ř 13,11.13;[~1Te 4,13Mt 24,42]

7. Nebo kteříž spí, v noci spí, a kteříž se opíjejí, v noci opilí jsou.

8. Ale my, synové dne jsouce, střízliví buďme, °oblečeni jsouce v pancíř víry a lásky, a v lebku, jenž jest naděje spasení.

°Ef 6,14].17;[Iz 59,17;Ř 13,12]

9. Nebo ^nepostavil nás Bůh k hněvu, ale k nabytí spasení, skrze Pána našeho Jezukrista,

[^Ř 9,22]

10. Kterýž umřel za nás, °abychom, buďto že bdíme, buďto že spíme, spolu s ním živi byli.

°2K 5,15;[Ř 14,8.9;Ga 2,20]

11. Protož napomínejte se vespolek, a vzdělávejte jeden druhého, jakož i činíte.

12. A prosímeť vás, bratří, znejtež ty, kteříž ^pracují mezi vámi, a předloženi jsou vám v Pánu, a napomínají vás,

[^1K 16,16.18;1Tm 5,17;Žd 13,7.17]

13. A velice je ^milujte pro práci jejich. A mějte se k sobě vespolek pokojně.

[^1K 9,11]

14. A prosímeť vás, bratří, ^napomínejte z řádu vystupujících, potěšujte choulostivých, ~snášejte mdlé, trpělivě se mějte ke všechněm.

[^Mt 18,15;~Ř 14,1;Ga 6,1.2]

15. Vizte, °aby někdo ^zlého za zlé neodplacoval, ale vždycky účinnosti dokazujte, i k sobě vespolek i ke všechněm.

°Př 20,22;Ř 12,17;[^Př 17,13;Mt 5,39;1Pt 3,9]

16. Vždycky se ^radujte,

[^L 10,20;Ř 12,12;Fp 4,4]

17. Bez ^přestání se modlte,

[^]L 18,1;[^Ř 12,12;Ef 6,18]

18. Ze všeho °díky čiňte; nebo ta jest vůle Boží v Kristu Ježíši, aby se tak dálo od vás.

°Ef 5,20;[Ko 2,7]

19. Ducha ^neuhašujte,

[^1K 14,30;Ef 4,30;2Tm 1,6]

20. Proroctvím nepohrdejte,

21. Všeho ^zkuste; což dobrého jest, toho se držte.

[^Ř 2,18]

22. Od všeliké zlé ^tvárnosti se varujte.

[^Fp 4,8;1Te 4,12]

23. On pak ^Bůh pokoje posvětiž vás ve všem, a celý váš duch i duše i tělo bez úhony ku příští Pána našeho Jezukrista zachováno budiž.

[^Ř 15,33;Fp 4,9]

24. Věrnýť °jest ten, jenž povolal vás, kterýž také i učiní to.

°1K 1,9;[2K 1,18;2Te 3,3]

25. Bratří, modlte se za nás.

26. Pozdravte ^všech bratří v políbením svatém.

[^]Ř 16,16

27. Zavazujiť ^vás skrze Pána, aby čten byl list tento všechněm bratřím svatým.

[^Ko 4,16]

28. Milost ^Pána našeho Jezukrista budiž s vámi. Amen.

[^Fp 4,23]

List první k Tessalonicenským psán jest v ^Aténách.

[^Sk 17,15.16]

Kapitola: [Předchozí] DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 1. Tessalonicenským