DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 1. Tessalonicenským
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 [Následující]

Kapitola 2.

Svou v kázání svatého evangelium věrnost, 4. upřímost, 7. i poníženost před Bohem i lidmi předkládá, 13. jejich poslušenství, opravdovost a stálost jim potěšeně připomínaje.

1. Nebo i vy sami víte, bratří, °příchod náš k vám že jest nebyl daremný.

°1,9

2. Ale i prve °trpěvše, a pohanění snáševše, (jakož víte) v městě Filippis, osvobodili ~jsme se v Bohu našem mluviti vám ÷směle evangelium Boží, *s mnohými odpory.

°Sk 16,19n;17,1n;[~1Te 1,52K 12,10;*Fp 1,30]

3. Napomínání zajisté naše nebylo z podvodu, ani z nečistoty, ani ve lsti.

4. Ale jakož Bůh nás hodné učinil toho, aby nám svěřeno ^bylo evangelium, takť mluvíme, °ne jako lidem se líbíce, ale Bohu, kterýž ÷zkušuje srdcí našich.

°Ga 1,10;[^2,7;÷1Pa 29,9]

5. Anižť °jsme zajisté kdy užívali řeči pochlebné, jakož víte, ani za příčinou něčeho ^lakomství provodili. =Bůhť jest svědek.

°1K 2,1;=2K 1,23;[Ř 1,9;^Sk 20,33]

6. Ani jsme ^hledali od lidí chvály, ani od vás, ani od jiných, ač jsme mohli vás obtěžovati, jako Kristovi apoštolé.

[^J 5,41.44;12,43]

7. Ale byli jsme tiší mezi vámi, jako když matka chová dítky své.

8. Tak nakloněni k vám byvše, hotovi jsme byli s velikou chutí, vydati vám netoliko evangelium Boží, ale také ^i duše naše, protože jste nám byli velmi milí.

[^2K 12,15]

9. Nebo °pamatujete, bratří, na práci naši a ustávání. Ve dne i v noci zajisté pracovavše, proto abychom žádného z vás neobtěžovali, kázali jsme u ~vás evangelium Boží.

°Sk 20,34;1K 4,12;2Te 3,8;[2K 11,9;~1K 9,16]

10. Vy jste svědkové toho i Bůh, kterak jsme svatě, a spravedlivě, a bez úhony obcovali mezi vámi, kteříž jste uvěřili,

11. Jakož víte, kterak jednoho každého z vás, jako ^otec dítek svých, napomínali jsme vás a potěšovali,

[^7]

12. I s osvědčováním, °abyste chodili hodně Bohu, kterýž ~povolal vás do království svého a v slávu.

°Ef 4,1;[^Gn 17,1;1K 7,20;~1Pt 5,10]

13. Protož i my °díky činíme Bohu bez přestání, že přijavše slovo Boží, kteréž jste slyšeli od nás, přijali jste ne jako slovo lidské, ale jakož v pravdě jest, jako slovo Boží, kterýžto i dílo své působí v vás věřících.

°Ef 1,16

14. Vy zajisté, bratří, následovníci učiněni jste církví Božích, kteréž jsou v Židovstvu, v Kristu Ježíši; neb jste takovéž věci i vy trpěli od vašeho pokolení, jako i oni od Židů.

15. Kteříž jsou i Pána Ježíše ^zabili, i své vlastní ~proroky, a nás vyhnali, a Bohu se nelíbí, a všem lidem jsou odporní,

[^Sk 2,23;~Mt 23,34.37]

16. Nedopouštějíce ^nám mluviti pohanům, k tomu aby spaseni byli, aby tak vždy doplňovali ~hříchy své. Nebo vylit jest na ně hněv Boží konečný.

[^Sk 13,50;~Mt 23,32]

17. My pak, bratří, °zbaveni byvše vás na chvíli tělem, ne ^srdcem, opravdověji usilovali jsme viděti tvář vaši s mnohou žádostí.

°1K 5,3;Ko 2,5;[^Ř 1,11;15,22]

18. Protož °chtěli jsme přijíti k vám, (zvláště já Pavel,) jednou i po druhé, ale překazil nám satan.

°Ř 1,13

19. Nebo která jest naše naděje neb radost aneb koruna °chlouby? Zdali ne i vy před obličejem Pána našeho Jezukrista v čas příchodu jeho?

°2K 1,14

20. Vy jistě jste ^sláva naše i radost.

[^2K 8,23]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 1. Tessalonicenským