DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 1. Tessalonicenským
Kapitola: 1 2 3 4 5 [Následující]

Kapitola 1.

Ducha právě otcovského prokázal apoštol, předkládaje těm bratřím, 2. že Bohu z nich děkuje, i za ně se modlí, 5. a svou jim službu, i jejich té služby dověrné přijímání, 6. také i s trpělivostí, ku příkladu jiným připomíná.

1. Pavel a Silván a Timoteus církvi Tessalonicenských v Bohu Otci a v Pánu Ježíši Kristu: °Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Jezukrista.

°Ga 1,3

2. Díky °činíme Bohu vždycky ze všech vás, zmínku činíce o vás na modlitbách našich,

°Ř 1,8.[9];Ef 1,15].16;Fp 1,3;Ko 1,3.4;Fm 1,4

3. Bez přestání pamatujíce na skutek víry vaší, a na práci svaté lásky, a na trpělivost naděje Pána našeho Jezukrista, před Bohem a Otcem naším,

4. Vědouce, bratří Bohu milí, ^o vyvolení vašem.

[^Ko 3,12]

5. Nebo °evangelium naše k vám nezáleželo toliko v slovu, ale i v moci, i v Duchu svatém, a v jistotě mnohé, jakož víte, jací jsme byli mezi vámi a to pro vás.

°1K 2,4

6. A vy ^následovníci naši i Páně učiněni jste, přijavše slovo jeho ve mnohé úzkosti, ~s radostí Ducha svatého,

[^1K 4,16~Sk 5,41;Ř 14,17]

7. Takže jste učiněni příklad dobrý všem věřícím v Macedonii a v Achaii.

8. Nebo od vás rozhlásilo se slovo Páně netoliko v Macedonii a v Achaii, ale i na všelikém místě víra vaše, kteráž jest v Boha, roznesla se, takže již nepotřebí nám o tom nic mluviti.

9. Oniť zajisté sami o nás vyznávají, jaký byl příchod náš k vám a kterak jste se ^obrátili k ~Bohu od modloslužby, abyste sloužili Bohu živému a pravému,

[^Sk 26,18;~Žd 9,14]

10. A ^očekávali Syna jeho s nebe, kteréhož jest °vzkřísil z mrtvých, totiž Ježíše, kterýž vysvobodil nás od hněvu ÷budoucího.

°1K 6,14;[Sk 2,24;^1,11;1K 1,7;Fp 3,20Mt 3,7;Zj 11,18]


kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 1. Tessalonicenským