DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah

PRVNÍ EPIŠTOLA
K TESSALONICENSKÝM
(SVATÉHO) PAVLA APOŠTOLA.

V epištole této apoštol Tessalonicenským slouží:

I. K stálosti u víře a zvláště svědectví jim, evangelium svatému i sobě slavného dáváním; Timotea služebníka věrného k nim vysláním, kap. 1.2.3.

II. K šlechetnému životu, záležejícímu

Má kapitol 5.

Kapitola 1.

Ducha právě otcovského prokázal apoštol, předkládaje těm bratřím, 2. že Bohu z nich děkuje, i za ně se modlí, 5. a svou jim službu, i jejich té služby dověrné přijímání, 6. také i s trpělivostí, ku příkladu jiným připomíná.

Kapitola 2.

Svou v kázání svatého evangelium věrnost, 4. upřímost, 7. i poníženost před Bohem i lidmi předkládá, 13. jejich poslušenství, opravdovost a stálost jim potěšeně připomínaje.

Kapitola 3.

V pokušeních na ně přišlých příhodný jim retuňk apoštol skrze navštívení jich Timoteovo obmyslil, 6. a tudy zvěděv o jejich v pravdě přijaté stálosti, těší se, 10. prospěchu hojnějšího jim, a sobě brzkého jich vidění žádaje.

Kapitola 4.

Napomíná, aby se tak, jakž jim přikázání vydal, chovali, v čistotě, 9. lásce svaté, 10. a pokojnosti i pracovitosti zůstávajíce, 13. poněvadž té práce, když ten hrozný spravedlivého soudu přišel by den, litovati (nevýmluvnou za ni berouce odplatu) nebudou.

Kapitola 5.

Kterak nenadále strašlivý Páně den (4. ale synům světla přežádostivý) hříšníky přikvačí, z čehož se věrní i těšiti, 6. i k bedlivosti jedni druhých ponoukati mají, 12. služebníků Kristových, k tomu od něho daných, draze sobě vážíce, i poslušně následujíce.


DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah