DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 1. Korintským
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [Následující]

Kapitola 9.

Dává na sobě příklad, kterak by náleželo účastníkům Kristovým vše k vzdělání činiti, by pak i práva svého ustupovati měli, 24. sic jinak nedosáhli by koruny neporušitelné.

1. Zdaliž nejsem apoštol? Zdaliž nejsem svobodný? °Zdaliž jsem Jezukrista Pána našeho neviděl? Zdaliž ~vy nejste práce má v Pánu?

°15,8;[Sk 9,3.17;~1K 4,15]

2. Bychť pak jiným nebyl apoštol, tedy vám jsem. Nebo pečet mého apoštolství vy jste v Pánu.

3. Odpověd má před těmi, jenž mne soudí, ta jest:

4. Zdaliž ^nemáme moci jísti a píti?

[^14;L 10,8]

5. Zdaliž nemáme moci sestry ženy při sobě míti, jako i ^jiní apoštolé, i ~bratří Páně, i ÷Petr?

[^Mt 8,14;~Ga 1,19J 1,43]

6. Zdaliž sám já a Barnabáš nemáme moci tělesných prací zanechati?

7. I kdo ^bojuje kdy na svůj náklad? Kdo ~štěpuje vinici ÷a jejího ovoce nejí? Anebo kdo *pase stádo a mléka od stáda nejí?

[^2K 10,4;~1K 3,6-8;÷Gn 9,20.21;*J 21,15]

8. Zdali podle člověka to pravím? Zdaliž i Zákon toho nepraví?

9. Nebo v Zákoně °Mojžíšově psáno jest: Nezavížeš úst volu mlátícímu. I zdali Bůh tak o voly pečuje?

°Dt 25,4;1Tm 5,18

10. Čili naprosto pro nás to praví? Pro násť jistě to napsáno jest. Nebo kdo ^oře, v naději orati má; a kdo mlátí v naději, naděje své má účasten býti.

[^2Tm 2,6]

11. Poněvadž jsme my vám ^duchovní věci rozsívali, tak-liž jest pak to veliká věc, jestliže bychom my vaše časné věci žali?

[^Ř 15,27;Ga 6,6]

12. Kdyžť jiní práva svého k vám užívají, proč ne raději my? Avšak neužívali °jsme práva toho, ale všecko snášíme, abychom žádné překážky neučinili evangelium Kristovu.

°Sk 20,33n[;2K 11,7-9;12,13;1Te 2,9;2Te 3,8

13. Zdaliž nevíte, že ti, kteříž ^o svatých věcech pracují, z svatých věcí jedí, a kteříž oltáři přístojí, s oltářem spolu díl mají?

[^Nu 18,8]

14. Tak jest i Pán nařídil těm, kteříž evangelium ^zvěstují, aby z evangelium živi byli.

L 10,7.8;[^Lv 19,13;Dt 24,14;Mt 10,10;1Tm 5,18]

15. Jáť jsem však ničeho toho ^neužíval. Aniž jsem toho proto psal, aby se to při mně tak dálo, anoť by mi mnohem lépe bylo umříti, nežli aby kdo ~chválu mou vyprázdnil.

[^4,12;Sk 18,3~1K 5,6;2K 11,10]

16. Nebo ^káži-li evangelium, nemám se čím chlubiti, poněvadž jsem to povinen; ale běda by mně bylo, kdybych nekázal.

[^Ř 1,15]

17. Jestližeť pak dobrovolně to činím, mámť odplatu; pakli bezděky, úřadť ^jest mi svěřen.

[^4,1]

18. Jakouž tedy mám odplatu? abych evangelium káže, bez nákladů býti evangelium Kristovo uložil, proto abych zle nepožíval práva svého při evangelium.

19. Svoboden zajisté jsa ode všech, všechněm sebe samého ^v službu jsem vydal, abych ~mnohé získal.

[^10,33Mt 20,28;~18;15]

20. A učiněn jsem ^Židům jako Žid, abych Židy získal; těm, kteříž pod Zákonem jsou, jako bych pod Zákonem byl, abych ty, kteříž pod Zákonem jsou, získal.

[^Sk 16,3;18,18;21,23]

21. Těm, kteříž jsou bez Zákona, jako bych ^bez Zákona byl, (a nejsa bez Zákona Bohu, ale jsa v Zákoně Kristu,) abych získal ty, jenž jsou bez Zákona.

[^7,22;Ga 2,3]

22. Učiněn jsem °mdlým jako mdlý, abych mdlé získal. Všechněm ~všecko jsem učiněn, abych vždy některé k spasení přivedl.

°Ř 15,1.[2;11,14];Ga 6,1;[~1K 10,33]

23. A toť činím ^pro evangelium, abych účastník jeho byl.

[^Ga 2,2]

24. Zdaliž nevíte, že ti, kteříž v závod běží, všickni zajisté běží, ale jeden béře základ? Tak ^běžte, abyste základu dosáhli.

[^Fp 3,14]

25. A všeliký, °kdož bojuje, ve všem jest zdrželivý. A oni zajisté, aby porušitelnou korunu vzali, jsou zdrželiví, ale my =neporušitelnou.

°2Tm 2,4;[Ef 6,12];=2Tm 4,8;Jk 1,12;1Pt 5,4;[1,4];Zj 2,17

26. Protož já ^tak běžím, ne jako v nejistotu, tak bojuji, ne jako vítr rozrážeje,

[^Ga 2,2;2Tm 2,5;4,7]

27. Ale ^podmaňuji tělo své a v službu podrobuji, abych snad jiným káže, sám nebyl ~nešlechetný.

[^Ř 6,11;Ga 5,24;Ko 3,5~2K 13,5]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 1. Korintským