DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 1. Korintským
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [Následující]

Kapitola 12.

Učí apoštol rozličných darů Božích dobře užívati, 12. a v svornosti, v lásce i v jednotě ducha zůstávati.

1. O duchovních pak dařích, bratří, nechci, abyste nevěděli.

2. Víte, ^že jste byli pohané, kteříž k modlám němým, jakž jste bývali vedeni, tak jste chodili.

[^6,11]

3. Protož známoť vám činím, °že žádný v Duchu Božím mluvě, nezlořečí Pánu Ježíši, a žádný nemůže ~říci Pán Ježíš, jediné v ÷Duchu svatém.

°Mk 9,39;[~J 13,132K 3,5]

4. Rozdílníť ^pak darové jsou, ale tentýž Duch,

[^Ř 12,6]

5. A rozdílná ^jsou přisluhování, ale tentýž Pán,

[^Ef 4,11]

6. A rozdílné jsou moci, ale tentýž Bůh, jenžto působí všecko ve všech.

7. Jednomu pak každému dáno bývá zjevení Ducha k užitku.

8. Nebo někomu dána bývá skrze Ducha řeč moudrosti, jinému pak řeč umění podle téhož Ducha,

9. Jinému víra v témž Duchu, jinému ^darové uzdravování v jednostejném Duchu,

[^28,30]

10. Někomu divů činění, jinému proroctví, jinému rozeznání duchů, jinému ^rozličnost jazyků, jinému vykládání jazyků.

[^Sk 2,4;10,46]

11. Ale °to vše působí jeden a týž Duch, rozděluje ^jednomu každému obzvláštně, jakž ráčí.

°7,7;[^Ř 12,3.6]

12. Nebo jakož tělo jedno jest a mnoho má údů, ale všickni ti jednoho těla údové, mnozí °jsouce, však jedno tělo jsou: tak i Kristus.

°Ř 12,4.[5];Ef 4,4

13. Skrze ^jednoho zajisté Ducha my všickni v jedno tělo ~pokřtěni jsme, buďto Židé, buďto Řekové, buďto služebníci, nebo svobodní, a ÷všickni v jeden duch zapojeni jsme.

[^J 6,63Ř 6,4;~Ga 3,281K 10,4]

14. Nebo ^tělo není jeden úd, ale mnozí.

[^20]

15. Dí-li noha: Poněvadž nejsem rukou, nejsem z těla, zdaliž proto není z těla?

16. A dí-li ucho: Když nejsem oko, nejsem z těla, zdaliž proto není z těla?

17. Jestliže všecko tělo jest oko, kde pak bude sluch? Pakli všecko tělo jest sluch, kde povonění?

18. Ale ^zřídil Bůh údy jeden každý z nich v těle, tak jakž jest on chtěl.

[^Ko 2,19]

19. Nebo kdyby byli všickni údové jeden úd, kde by bylo tělo?

20. Ale nyní mnozí údové jsou, však jedno tělo.

21. A tak nemůžť oko říci ruce: Nepotřebí mi tebe, anebo opět hlava nohám: Nepotřebuji vás.

22. Nýbrž mnohem více údové, kteříž se zdadí nejmdlejší v těle býti, potřební jsou.

23. A kteréž máme za nejméně ctihodné údy v těle, ty větší ctí přistíráme; a nezdobní údové naši hojnější ozdobu mají,

24. Ozdobní pak údové naši toho nepotřebují. Ale Bůh tak způsobil tělo, poslednějšímu dav hojnější poctu,

25. Aby nebyla ^nesvornost v těle, ale aby údové jedni o druhé vespolek pečovali

[^11,18]

26. A protož jestliže trpí co jeden úd, spolu s ním trpí všickni údové; pakli jest v slávě jeden úd, radují se spolu s ním všickni údové.

27. Vy °pak jste tělo Kristovo, a údové z částky.

°Ef 1,23;[Ř 12,5]

28. A některé zajisté postavil Bůh v církvi nejprv °apoštoly, druhé proroky, třetí =učitele, potom moci, potom ty, kteří mají ÷dary uzdravování, pomocníky, *správce jiných, rozličnost jazyků mající.

°Ef 4,11;[2,20];=Sk 13,1;[1Tm 5,171K 12,9;*Ř 12,8]

29. Zdaliž jsou všickni apoštolé? Zdali všickni proroci? Zdali všickni učitelé? Zdali všickni divy činí?

30. Zdali všickni mají dary k uzdravování? Zdali všickni jazyky rozličnými mluví? Zdali všickni vykládají?

31. Snažujtež ^se pak dojíti darů lepších, a ještěť vyšší cestu vám ukáži.

[^14,1]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 1. Korintským