DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah

PRVNÍ EPIŠTOLA K KORINTSKÝM
(SVATÉHO) PAVLA APOŠTOLA.

V epištole této apoštol za podpisem, nápisem, pozdravením a přístupem předkládá Korintským věci dvoje:

I. Ke všechněm se vůbec vztahující, a to k napravení jich:

II. K některým osobám obzvláštně přináležející a tu se pokládá: sbírka; zaslíbení příchodu apoštolova; poručení o Timoteovi; omluvení Apollovo; napomenutí k stálosti u víře a v lásce; svědectví Štěpánovi i jeho čeládce dané; pozdravení nejedna; klatba na pokrytce Krista nemilující; modlitba apoštolova a osvědčení se jeho v lásce k Korintským; kap. 16.

A má kapitol 16.

Kapitola 1.

Vychvaluje apoštol bratří Korintské 10. a napomíná jich k jednomyslnosti, od vysokomyslnosti pak vystříhá, 17. pravě, že i Bůh pravdu svou ne v lidské moudrosti zjevil, 27. a nízké věci vyvolil.

Kapitola 2.

Rozdíl mezi moudrostí Boží a moudrostí světa a tak rozdíl mezi kazateli evangelium Kristova a řečníky světskými, 14. item mezi člověkem tělesným a duchovním, ukazuje apoštol.

Kapitola 3.

Někteří údové církve jsou mdlí ještě, avšak růsti mají, aby ne vždycky mléka potřebovali, ale také tvrdšího pokrmu požívati mohli, 4. žádným z služebníků Kristových, kteříž sic rozdílní jedni od druhých jsou, nepohrdajíce.

Kapitola 4.

Služebníci Páně, kteříž věrní jsou, 5. ne k lidskému, ale samého Pána soudu přináležejí, protož věrný lid důvěrně je přijímati, milovati, 16. i jich následovati má.

Kapitola 5.

Viní Korintské apoštol, že hanebného hříšníka mezi sebou trpěli. 3. Velí jej satanu dáti, 9. a vyměřuje jim, jak se mají míti k vyloučeným.

Kapitola 6.

Křesťan s křesťanem neměl by se souditi, zvláště před nepobožným soudem, 7. ale raději křivdu trpěti a škodu nésti, 9. smilstva pak i jiných hříchů pilně se varovati.

Kapitola 7.

Dopouští apoštol, aby každý oženiti se mohl a každá vdáti, totiž, kdož se zdržovati nemohou, 10. manželé pak že se loučiti nemají, ohlašuje, 18. a v povolání svém každý aby stál, velí, 25. naposledy stav svobodný nad manželský schvaluje.

Kapitola 8.

Ačkoli jísti modlám obětované věci samo z sebe není hříchu, 9. však ku pohoršení bližním svým ještě mdlým býti jest hřích veliký.

Kapitola 9.

Dává na sobě příklad, kterak by náleželo účastníkům Kristovým vše k vzdělání činiti, by pak i práva svého ustupovati měli, 24. sic jinak nedosáhli by koruny neporušitelné.

Kapitola 10.

Napomíná, aby žádostem zlým nepovolovali, 9. na Krista nehřešili, 14. jsouce stolu Kristova účastni, nepřiúčastňovali se satanu, 23. a maličkým ku pohoršení nebyli.

Kapitola 11.

Jak by se poctivě a slušně v společných shromážděních ženy i muži míti měli, učí, 16. tresce z nezpůsobu při užívání Večeře Páně, 33. a zase je napravuje k tomu, což mezi nimi prve byl nařídil.

Kapitola 12.

Učí apoštol rozličných darů Božích dobře užívati, 12. a v svornosti, v lásce i v jednotě ducha zůstávati.

Kapitola 13.

Láska všecky věci převyšuje, jako pravá všech ctností studnice, bez níž i slavní darové nic platní nejsou. 10. Nýbrž po přijití jiných ctností k svému cíli, láska sama s původem svým a ovocem věčně trvati má.

Kapitola 14.

Darové Boží v církvi jedni druhých jsou vyšší a důstojnější, 12. avšak všech k vzdělání svému i všeho těla církve řádně každý věrný úd užívati má.

Kapitola 15.

Jakož jest Kristus Pán mocně vstal z mrtvých, 11. tak i nás také mocí svou vzkřísí, 35. abychom s ním majíce duchovní rozkošné a stkvoucí tělo v slávě nevýmluvné věčně se radovali.

Kapitola 16.

Napomenuv Korintských ku pečlivosti o chudé, 5. a navštíviti je zaslíbiv, 10. poroučí jim Timotea, 12. Apollo vymlouvá, 13. potom napomíná jich, aby byli stálí, 15. a draze sobě věrných služebníků a služebnic Páně vážili.


DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah