Didaktika čtení a psaní

Tento předmět má seznámit studenty s teorií výuky čtení a psaní a poskytnout jim metodický návod.

Témata:

Český jazyk a literatura v učebním plánu v osnovách 1. a 2. ročníku obecné školy


Metodika výuky čtení:

 1. rozvoj řeči žáků

 2. rozvoj znakového vnímání ve spojení s myšlenkovými operacemi

 3. cvičení sluchové diferenciace a identifikace jako příprava k analýze a syntéze slova a slabiky

 4. cvičení správného dýchání, hlasu, výslovnosti

 5. poznávání prvních hlásek a písmen

 6. krátké a dlouhé samohlásky

 7. analýza a syntéza slabik s probranými hláskami a písmeny:
  - onomatopoické slabiky
  - slabiky jako části slov
  - zaměstnání s písmeny
  - procvičování čtení slabik - čtení slabik otevřených a zavřených
  - čtení slov z nich složených (dvojslabičná slova)
  - čtení prvního souvislého textu
  - slova se skupinou dvou souhlásek na začátku a uvnitř slova,
  - slova se skupinami di, ti ni, dě, tě, ně
  - slova se slabikotvornými r, l
  - slova se skupinami bě, pě, vě, mě a s písmeny ď, ť, ň

 8. kontrola a hodnocení výsledků čtení

 9. didaktické hry a zaměstnání ve výuce a v mimotřídní práci ve čtení v 1. a 2. ročníku


Metodika výuky psaní:

 1. Základní znaky písma - tvary písmen, velikost písmen, úměrnost velikosti, stejnoměrnost, velikosti písma, vazebnost písma, sklon písma, hustota a rytmizace písma, úprava písemností, rychlost psaní

 2. Hygienické a pracovní návyky při psaní

 3. Systém metodického postupu při výuce psaní - přípravné cviky, psaní prvků písmen, psaní písmen, psaní slabik a slov, opis a přepis, diktát a autodiktát, samostatná práce, chyby při psaní

 4. Pomůcky k výuce psaní - tabule a křída, tabule psacího písma, soubor barevných fotografií

 5. Některé obtíže při výuce psaní


Autor textu: ???
Úprava do HTML: Petr Heřman
Datum poslední změny: 18.listopadu 1995