DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Zjevení
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [Následující]

Kapitola 9.

Pátý anděl zatroubil, 3. a přehrozná trápení lidí skrze kobylky vylita jsou na bezbožné. 13. Po zatroubení pak šestého anděla rozvázáni jsou čtyři zhoubcové lidí, 16. a k tomu přidán jest převeliký počet strašlivých jezdců.

1. Potom anděl pátý zatroubil, i viděl jsem, ano hvězda s nebe spadla na zem; a dán jest tomu andělu ^klíč od studnice propasti.

[^17,8]

2. Kterýžto otevřel studnici propasti. °I vyšel dým z studnice jako dým z peci veliké, i ^zatmělo se slunce i povětří pro dým studnice.

°14,11;[^8,12]

3. A z toho dýmu ^vyšly kobylky na zemi, jimžto dána jest moc taková, jakouž moc mají štírové zemští.

[^Ex 10,4n]

4. Ale řečeno jim, ^aby °neškodily trávě zemské, ani čemu zelenému, ani kterémukoli stromoví, než toliko lidem, kteříž ~nemají =znamení Božího na čelích svých.

°7,3;[^6,6];=[~]Ez 9,4

5. Dáno jest pak jim, ne aby je zabíjely, ale trápily za pět měsíců, a aby trápení jejich bylo jako trápení od štíra, když by ušťknul člověka.

6. A °v těch dnech hledati budou lidé smrti, ale nenaleznou jí, a žádati budou zemříti, ale smrt uteče od nich.

°6,16;[Jb 3,21;Iz 2,19;L 23,30]

7. Způsob pak těch kobylek ^podobný byl koňům připraveným k boji, a na hlavách jejich byly jako koruny podobné zlatu, a tváři jejich jako tváři lidské.

[^Ex 10,4;Jl 2,4]

8. A měly vlasy jako vlasy ženské, a zuby °jejich byly jako zubové lvů.

°Jl 1,6;2,8

9. Měly také pancíře jako pancíře železné, a zvuk křídel jejich jako zvuk vozů, když množství koní běží k boji.

10. A měly ocasy podobné štírům, a žihadla v ocasích jejich byla, a moc jejich byla škoditi lidem za pět měsíců.

11. A měly nad sebou krále, ^anděla propasti, jemuž ~jméno Židovsky Abaddon, a řecky Apollyon.

[^1;~2Te 2,3]

12. Bída ^jedna pominula, a aj, přijdou ještě dvě bídy potom.

[^8,13]

13. Tedy šestý anděl zatroubil, i slyšel jsem hlas jeden ze čtyř rohů oltáře zlatého, kterýž jest před obličejem Božím,

14. Řkoucí k šestému andělu, kterýž měl troubu: Rozvěž ^ty čtyři ~anděly, kteříž jsou u vězení při ÷veliké řece Eufrates.

[^20,7;~7,116,12]

15. I rozvázáni jsou ti čtyři andělé, kteříž byli připraveni k hodině, a ke dni, a k měsíci, a k roku, aby zmordovali třetí díl lidí.

16. A byl počet vojska lidu jízdného dvěstěkrát tisíc tisíců; nebo slyšel jsem počet jejich.

17. A též viděl jsem u vidění, koně a ti, kteříž seděli na nich, měli pancíře ohnivé a hyacintové a z síry. Hlavy pak těch koňů byly jako hlavy lvové, a z úst jejich vycházel oheň, a dým, a síra.

18. A tímto trojím zmordována jest třetina lidu, totiž ohněm, a dýmem, a sirou, kteréž vycházely z úst jejich.

19. Nebo moc jejich jest v ústech jejich a v ocasích jejich; ocasové zajisté jejich jsou podobni hadům, majíce hlavy, jimiž škodí.

20. Jiní pak lidé, kteříž nejsou zmordováni těmi ranami, nečinili ^pokání z skutků rukou svých, aby se neklaněly ďáblům, a ~modlám zlatým, a stříbrným, a měděným, i kamenným, i dřevěným, kteréžto °ani hleděti nemohou, ani slyšeti, ani choditi.

°Ž 115,4.5;[^Zj 16,11.21;~Lv 17,7;Dt 31,16]

21. Aniž činili pokání z vražd svých, ani ^z trávení svých, ani z smilstva svého, ani z krádeží svých.

[^Iz 47,9.12]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Zjevení