DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Zjevení
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [Následující]

Kapitola 8.

Pečet sedmá otevřína. 2. Sedm andělů se postavilo před obličejem Božím. 3. Jiný anděl kadil při oltáři. 7. Potom ti andělé čtyři, jeden po druhém, troubili, a v tom přehrozné Boží pokuty na svět přijíti mající, jsou předukázány.

1. A když otevřel pečet sedmou, stalo se ^na nebi mlčení, jako za půl hodiny.

[^Iz 32,17]

2. I viděl jsem sedm andělů, kteříž stojí před obličejem Božím, jimž dáno ^sedm trub.

[^1K 15,52]

3. A jiný anděl přišel a postavil se před ^oltářem, maje kadidlnici zlatou. I dáni jsou jemu zápalové mnozí, aby je obětoval s modlitbami všechněch svatých na oltáři zlatém, kterýž jest před trůnem.

[^6,9;9,13]

4. I vstoupil dým ^zápalů s modlitbami svatých z ruky anděla až před obličej Boží.

[^Ž 141,2;Sk 10,4]

5. I vzal anděl kadidlnici, a naplnil ji ohněm s oltáře, a svrhl ji na zem. I stalo se hromobití, a hlasové, a blýskání, i země třesení.

6. A těch sedm andělů, kteříž měli sedm trub, připravili se, aby troubili.

7. I zatroubil první anděl, a stalo se krupobití a oheň smíšený se krví, a svrženo jest to na zem. A třetí díl stromů shořel, a všecka tráva zelená spálena jest.

8. Potom zatroubil druhý anděl, a uvržena jest do moře jako hora veliká ohněm hořící. I učiněn jest krví třetí díl moře.

9. A zemřel v moři třetí díl stvoření těch, kteráž měla duši, a třetí díl lodí zhynul.

10. A vtom třetí anděl zatroubil, i spadla s nebe ^hvězda veliká, hořící jako pochodně, a padla na třetí díl řek a do studnic vod.

[^9,1]

11. A jméno hvězdy té bylo Pelynek. I obrátil se třetí díl vod v pelynek, a mnoho lidí zemřelo od těch vod, nebo byly zhořkly.

12. Potom čtvrtý anděl zatroubil, i udeřena jest třetina slunce, a třetina měsíce, a třetí díl hvězd, takže se třetí díl jich zatměl, a třetina dne nesvítila, a též podobně i noci.

13. I viděl jsem a slyšel anděla jednoho, an letí po prostředku nebe, a praví hlasem velikým: ^Běda, běda, běda těm, kteříž přebývají na zemi, pro jiné hlasy trub tří andělů, kteříž mají troubiti.

[^9,12;11,14]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Zjevení