DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Zjevení
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [Následující]

Kapitola 7.

Viděl svatý Jan čtyři anděly, 2. a pátého k ochránění věrných přišlého. 4. Slyšel počet znamenaných, 9. viděl církev a nesčíslný zástup před trůnem Božím stojících, 11. a s anděly v předivné slávě Boha radostně chválících.

1. Potom jsem viděl čtyři anděly, stojící na čtyřech úhlech země, držící čtyři větry zemské, aby nevál vítr na zemi, ani na moře, ani na žádný strom.

2. A viděl jsem jiného anděla, vystupujícího od východu slunce, majícího pečet Boha živého. Kterýž zvolal hlasem velikým na ty čtyři anděly, jimž dáno, aby škodili zemi a moři,

3. Řka: Neškoďte zemi, ani moři, ani stromům, dokudž ^neznamenáme služebníků Boha našeho na čelích jejich.

[^9,4;Ez 9,4;Ef 1,13;4,30]

4. I slyšel jsem počet znamenaných, sto čtyřidceti a čtyři tisíce jich zapečetěno ze všech pokolení synů Izraelských.

5. Z pokolení Juda dvanácte tisíců znamenaných, z pokolení Ruben dvanácte tisíců znamenaných, z pokolení Gád dvanácte tisíců znamenaných;

6. Z pokolení Aser dvanácte tisíců znamenaných, z pokolení Neftalím dvanácte tisíců znamenaných, z pokolení Manases dvanácte tisíců znamenaných;

7. Z pokolení Simeon dvanácte tisíců znamenaných, z pokolení Léví dvanácte tisíců znamenaných, z pokolení Izachar dvanácte tisíců znamenaných;

8. Z pokolení Zabulon dvanácte tisíců znamenaných, z pokolení Jozef dvanácte tisíců znamenaných, z pokolení Beniamin dvanácte tisíců znamenaných.

9. Potom pohleděl jsem, a aj, zástup veliký, kteréhož by žádný přečísti nemohl, ze ^všech národů a pokolení a lidí i jazyků, ani stojí před trůnem a před obličejem Beránka, ~oblečeni jsouce v bílé roucho, a palmy v rukou jejich.

[^5,9;~3,5.18;6,11]

10. A volali hlasem velikým, řkouce: Spasení ^jest od Boha našeho na trůnu sedícího a od Beránka.

[^Ž 3,9;Iz 43,11Jr 3,23]

11. A všickni ^andělé stáli okolo trůnu a starců a čtyř zvířat. I padli před trůnem na tváři své a klaněli se Bohu,

[^5,11]

12. Řkouce: ^Amen. Požehnání, a sláva, a moudrost, a díků činění, a čest, a moc, i síla Bohu našemu na věky věků. Amen.

[^5,12]

13. I promluvil ke mně jeden z těch starců, a řekl mi: Kdo jsou tito, kteříž oblečeni jsou v bílé roucho? A odkud přišli?

14. I řekl jsem jemu: Pane, ty ^víš. I řekl mi: To jsou ti, kteříž přišli z velikého soužení, a ~umyli roucha svá, a zbílili je ve krvi Beránkově.

[^J 21,15;~Iz 1,16.18;Žd 9,14]

15. Protož jsou před trůnem Božím, a slouží jemu dnem i nocí v chrámě jeho; a ten, jenž ^sedí na trůnu, přebývati bude s nimi.

[^Iz 4,5]

16. Nebudouť °lačněti ani žízniti více, a nebude ~bíti na ně slunce, ani žádné horko.

°Iz 49,10;[~Ž 121,6]

17. Nebo ^Beránek, kterýž jest uprostřed trůnu, ~pásti je bude, a dovedeť je ÷k živým studnicím vod, a °setře Bůh všelikou slzu s očí jejich.

°21,4;Iz 25,8;[^Zj 5,6;~J 10,10.11;÷Ž 23,1.2]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Zjevení