DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Zjevení
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [Následující]

Kapitola 6.

Při otvírání šesti pečetí 12. běh a způsob věků budoucích, 14. až i den soudu posledního, pod divnými figurami jest ukázán.

1. I viděl jsem, když otevřel Beránek jednu z těch pečetí, a slyšel jsem jedno ze čtyř zvířat, ano praví, jako hlasem hromovým: Pojď a viz.

2. I pohleděl jsem, a ^aj, kůň bílý, a ten, jenž seděl na něm, měl lučiště. A dána jest jemu koruna, i vyjel, přemáhaje, a aby přemáhal.

[^Za 6,3]

3. A když otevřel pečet druhou, slyšel jsem druhé zvíře, ^řkoucí: Pojď a viz.

[^4,7]

4. I vyšel jiný kůň ryzí. A sedícímu na něm dáno jest, aby pokoj vyzdvihl z země a aby se lidé vespolek mordovali; a dán jemu meč veliký.

5. A když otevřel pečet třetí, slyšel jsem třetí zvíře, řkoucí: Pojď a viz. I pohleděl jsem, a aj, kůň vraný, a ten, jenž na něm seděl, měl váhu v ruce své.

6. I slyšel jsem hlas z prostředku čtyř zvířat, an praví: Měřice pšenice za peníz, a tři měřice ječmene za peníz, oleji pak a vínu neškoď.

7. A když otevřel pečet čtvrtou, slyšel jsem hlas ^čtvrtého zvířete, řkoucí: Pojď a viz.

[^3.5;4,7]

8. I pohleděl jsem, a aj, ^kůň plavý, a toho, kterýž seděl na něm, jméno smrt, a peklo šlo za ním. I dána jest jim moc nad čtvrtým dílem země, aby mordovali mečem, a hladem, a morem, a šelmami zemskými.

[^Za 6,3.6]

9. A když otevřel pečet pátou, viděl jsem pod ^oltářem duše zmordovaných pro ~slovo Boží a pro svědectví, kteréž vydávali.

[^8,3;~1,9]

10. I volali ^hlasem velikým, řkouce: Až dokud, Pane svatý a pravý, nesoudíš ~a nemstíš krve naší nad těmi, kteříž ÷přebývají na zemi?

[^L 18,7;~Dt 32,43;÷Zj 3,10]

11. Tedy dáno jednomu každému z nich ^roucho bílé, a řečeno jest jim, aby odpočívali ještě za malý čas, až by se naplnil počet spoluslužebníků jejich a bratří jejich, kteříž zmordováni býti mají, jako i oni.

[^3,5;7,9.14]

12. I pohleděl jsem, když otevřel pečet šestou, a aj, země třesení veliké stalo se, a °slunce učiněno jest černé jako pytel žíněný, a měsíc všecken byl jako krev.

°Mt 24,29;[Jl 2,10.31;Sk 2,20]

13. A hvězdy nebeské padaly na zemi, podobně jako dřevo ^fíkové smítá s sebe ovoce své, když od velikého větru kláceno bývá.

[^L 13,6;Pís 2,13]

14. A nebe se ^schovalo jako knihy zavřené, ~a všeliká hora i ostrovové z místa svého pohnuli se.

[^Ž 102,27;Iz 34,4L 21,33;~Zj 16,20]

15. A ^králové země, i knížata, i bohatí, a úředníci, a mocní, i každý služebník, i všeliký svobodný, ~skryli se v jeskyních a v skalí hor,

[^19,18.19;~Iz 2,19]

16. A řekli ^horám a skalí: °Padněte na nás a skrejte nás před tváří toho, jenž sedí na trůnu, a před hněvem Beránka.

°9,6;[^]Iz 2,19;Oz 10,8;[^]L 23,30

17. Nebť jest přišel ^den veliký hněvu jeho. I kdo bude moci ostáti?

[^Iz 13,9;Ř 2,5]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Zjevení