DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Zjevení
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [Následující]

Kapitola 3.

Troje psaní Jana svatého ke třem správcům, totiž Sardinskému, 8. Filadelfitskému, 14. Laodicenskému, kteréžto věrným služebníkům církve místo jasného zrcadla býti může, jako i to čtvero napřed postavené.

1. Andělu pak církve Sardinské piš: Toto praví ten, jenž má ^sedm duchů Božích a sedm hvězd: Vím skutky tvé: máš jméno, že jsi živ, ale jsi mrtvý.

[^1,4;4,5]

2. Budiž bedlivý, a ^potvrdiž toho, což mělo umříti. Neboť jsem nenalezl skutků tvých plných před Bohem.

[^L 22,32]

3. Pomniž tedy, co jsi přijal a slyšel, a ostříhej toho, a čiň ^pokání. Pakli bdíti nebudeš, přijduť ~na tě °jako zloděj, a nezvíš, v kterou hodinu na tě přijdu.

°1Te 5,2;[~]2Pt 3,10;[^Zj 2,5;~Mt 24,43]

4. Ale máš některé osoby i v ^Sardis, kteréž neposkvrnily roucha svého, protož budouť se procházeti se mnou v bílém rouše; nebo jsou hodni.

[^1,11]

5. Kdo ^zvítězí, tenť bude ~odín rouchem bílým; a nevymažiť jména jeho °z knih života, ale =vyznámť jméno jeho před obličejem Otce svého i před anděly jeho.

°20,12;21,27;Fp 4,3;=Mt 10,32;L 12,8;[^Zj 2,7.11;~Iz 61,10]

6. Kdo ^má uši, slyš, co Duch praví církvím.

[^132,7.11.17.29]

7. Andělu pak Filadelfitské církve piš: Totoť praví ten svatý a ^pravý, jenž má ~klíč Davidův, °kterýžto otvírá, a žádný nezavírá, a zavírá, žádný pak neotvírá:

°1,18;[^1J 5,20;~Jb 12,14]

8. Vím skutky tvé. Aj, postavil jsem před tebou dveře otevřené, a žádnýť jich nemůže zavříti. Nebo máš nevelikou moc, a ostříhal jsi slova mého, a nezapřels jména mého.

9. Aj, dávámť některé z sběři satanovy, kteříž se ^praví býti Židé, a nejsou, ale klamají. Aj, pravím, způsobím to, žeť přijdou a budou se ~klaněti před nohama tvýma, a poznajíť, že jsem já tě ÷miloval.

[^Ř 2,28;~Iz 60,14n;÷43,4]

10. Nebo jsi ostříhal slova trpělivosti mé, i jáť tebe ostříhati budu od hodiny pokušení, ^kteréž přijíti má na všecken svět, aby zkušeni byli obyvatelé země.

[^Sk 11,28]

11. Aj, ^přijduť brzy. Držiž ~se toho, co máš, aby žádný ÷nevzal koruny tvé.

[^Fp 4,5;~Zj 2,251K 9,25]

12. Kdo ^zvítězí, učiním jej ~sloupem v chrámě Boha svého, a nevyjdeť již více ven; ÷a napíšiť na něm *jméno Boha svého a jméno města Boha mého, °nového Jeruzaléma sstupujícího ^^s nebe od Boha mého, i jméno své nové.

°21,2;[^2,7.11.17~1Kr 7,21;÷Zj 14,1;*Ga 4,26;Žd 12,22;^^Zj 21,2.10]

13. Kdo má uši, ^slyš, co Duch praví církvím.

Mt 13,9;[^Zj 2,7.11]

14. Andělu pak církve Laodicenské piš: Toto praví Amen, svědek ^ten věrný a pravý, ~počátek stvoření Božího:

[^7;1,5;~Ko 1,15]

15. Vímť ^skutky tvé, že ani jsi studený, ani horký. Ó bys chutně studený byl anebo horký.

[^2,2.9.13.19]

16. A tak, že jsi vlažný, a ani studený, ani horký, vyvrhu tě z úst svých.

17. Nebo pravíš: ^Bohatý jsem, a zbohatl jsem, a žádného nepotřebuji, a nevíš, že jsi bídný, mizerný, a chudý, a slepý, i nahý.

[^1K 4,8]

18. Radím tobě, abys sobě koupil ode mne zlata ohněm zprubovaného, abys byl bohatý, a v roucho bílé abys oblečen byl, a neokazovala se hanba nahoty tvé. A očí svých pomaž kollyrium, abys viděl.

19. Já kteréžkoli °miluji, kárám a tresci; rozhorliž se tedy, a čiň pokání.

°Jb 5,17;Př 3,12;Žd 12,6

20. Aj, ^stojímť u dveří, a tluku. Jestližeť by kdo ~uslyšel hlas můj a otevřel dveře, vejduť k němu, a budu s ním večeřeti, a on se mnou.

[^Pís 5,2;~Ž 24,7.9]

21. Kdož ^zvítězí, ~dám jemu seděti s sebou na ÷trůnu svém, jako i já *zvítězil jsem, a sedím s Otcem svým na trůnu jeho.

[^2,7.11.17.26;~Mt 19,28J 17,24;*Iz 63,3]

22. Kdo má ^uši, slyš, co Duch praví církvím.

[^2,11.17.29]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Zjevení