DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Zjevení
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Kapitola 22.

Stkvoucí živé vody potok, 2. se vším, což k věčnému a dokonalému blahoslavenství přináleží, svatému Janovi ukázav Pán, 7. brzký příchod svůj předpovídá, 12. zřetelné tudy všechněm věrným dávaje návěští, aby se ku přijetí jeho bedlivě a snažně strojili.

1. I ukázal mi ^potok čistý vody živé, světlý jako křišťál, tekoucí z trůnu Božího a Beránkova.

[^Ez 47,1;Za 14,8]

2. Uprostřed pak ^rynku jeho a s obou ~stran potoka bylo dřevo ÷života, přinášející dvanáctero ovoce, na každý měsíc vydávající ovoce své, a listí své k zdraví národů.

[^21,21~Ez 47,12;÷Gn 2,9]

3. A ničeho ^zlořečeného již více nebude, ale trůn Boží a Beránkův bude v něm, a služebníci jeho sloužiti jemu budou.

[^Za 14,11]

4. A tvář jeho ^viděti budou, ~a jméno jeho budeť na čelích jejich.

[^Ž 17,15;Mt 5,8;~Zj 3,12]

5. A °noci tam nebude, aniž budou potřebovati svíce, ani světla slunečného; nebo ~Pán Bůh je osvěcuje, ÷a kralovati budou na věky věků.

°21,23;Iz 60,19;[~Ž 36,10;Zj 20,6]

6. I řekl mi: Slova ^tato jsouť věrná a pravá, a ~Pán, jenž jest Bůh svatých proroků, poslal anděla svého, aby ukázal služebníkům svým, °co se díti musí brzo.

°[~]1,1;[^19,9;21,5]

7. Aj, °přijduť rychle. =Blahoslavený, kdož ~ostříhá slov proroctví knihy této.

°Jk 5,9.10;[Zj 3,11;Ž 40,8];=[~]Zj 1,3

8. Já pak Jan ^viděl jsem a slyšel tyto věci. A když jsem slyšel a viděl, padl jsem, ~klaněti se chtěje před nohama anděla toho, kterýž mi tyto věci ukazoval.

[^Sk 10,26;~Zj 19,10]

9. Ale řekl mi: Hleď, °abys toho nečinil. Neboť jsem ^spoluslužebník tvůj a bratří tvých proroků, a těch, jenž ostříhají slov knihy této. Bohu se klaněj.

°19,10;[^Sk 10,26]

10. Potom řekl mi: ^Nezapečeťuj slov proroctví knihy této; neboť jest ~blízko čas.

[^Dn 8,26;12,4;~Fp 4,5;Zj 1,3]

11. Kdo ^škodí, škodiž ještě; a kdo smrdí, smrdiž ještě; a kdo jest spravedlivý, ospravedlniž se ještě; a svatý posvětiž se ještě.

[^9,10;2Tm 3,13]

12. A aj, ^přijduť brzo, a °odplata má se mnou, abych ÷odplatil jednomu každému podle skutků jeho.

°Iz 40,10;[^Zj 3,11;÷Ž 62,13]

13. Jáť jsem °Alfa i Omega, počátek i konec, první i poslední.

°1,8.11;21,6;Iz 44,6;[41,4]

14. Blahoslavení, kteříž ^zachovávají přikázání jeho, aby měli právo k dřevu života a aby branami vešli do města.

[^12,17;1J 2,3]

15. Vně ^pak budou psi a čarodějníci, a smilníci, a vražedníci, a modláři, i každý, kdož miluje a činí lež.

[^21,8;1K 6,10;Ef 5,5;Fp 3,2;Ko 3,6]

16. Já Ježíš ^poslal jsem anděla svého, aby vám svědčil o těchto věcech v církvích. °Já jsem kořen a rod Davidův, a hvězda jasná a jitřní.

°5,5;Iz 11,1;[^Zj 1,1]

17. A Duch i nevěsta řkou: Pojď. A kdož slyší, rciž: Přijď. A kdož ^žízní, přijdiž, a kdo chce, nabeř vody života darmo.

[^Iz 55,1n;J 7,37]

18. Osvědčujiť pak každému, kdož by slyšel slova proroctví knihy této, °jestliže by kdo přidal k těmto věcem, žeť jemu přidá Bůh ran napsaných v knize této.

°Dt 4,2;Př 30,6

19. A jestliže by ^kdo ujal něco od slov proroctví tohoto, odejmeť Bůh díl jeho z ~knihy života, a z ÷města svatého, a z těch věcí, kteréž jsou napsány v knize této.

[^Dt 4,2;12,32;Př 30,6;~Ex 32,32.33;÷Mt 4,5]

20. Takť praví ten, kterýž svědectví vydává o těchto věcech: ^Jistěť ~přijdu brzo. Amen. Přijdiž tedy, Pane Ježíši.

[^7;~1,7]

21. Milost ^Pána našeho Jezukrista se všemi vámi. Amen.

[^2Tm 4,22;Žd 13,25]

Kapitola: [Předchozí] DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Zjevení