DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Zjevení
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [Následující]

Kapitola 20.

Ukázáno svatému Janu, 2. kterak draka starého svázal anděl, 3. kterýž po tisíci letech zase na chvíli rozvázán býti má. 4. Odplata mučedlníků Božích. 9. Vítězství nad Gogem a Magogem. 12. Soud i výpověd mrtvým podle knih otevřených.

1. I viděl jsem anděla sstupujícího s nebe, majícího ^klíč od propasti a řetěz veliký v ruce své.

[^1,18]

2. I ^chopil draka, hada toho starého, jenž jest ďábel a satan, i svázal jej za tisíc let.

[^12,9;Iz 27,1.2;2Pt 2,4]

3. A uvrhl ho do propasti, i zavřel jej tam a svrchu nad ním zapečetil, aby nesvodil více ^národů, až by se vyplnilo tisíc let; neboť potom musí býti propuštěn na malý čas.

[^16,14]

4. I ^viděl jsem stolice, a posadili se na nich, i dán jest jim ~soud, a viděl jsem duše stínaných ÷pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, a kteříž se *neklaněli šelmě, ani obrazu jejímu, a aniž přijali znamení jejího na čela svá, anebo na ruce své. ^^A ožili a ~~kralovali s Kristem tisíc let.

[^Dn 7,9.22.27;Mt 19,28;~1K 6,2.3Zj 6,9.10;*13,4.8.15^^Iz 26,19;1K 15,23.24;~~Zj 3,21]

5. Jiní pak mrtví ^neožili, dokudž by se nevyplnilo tisíc let. A toť jest první ~vzkříšení.

[^Iz 26,14;~1Te 4,16]

6. Blahoslavený a svatý, kdož má díl v ^prvním vzkříšení. Nad těmiť ta druhá ~smrt nemá moci, °ale budou kněží Boží a Kristovi, a kralovati s ním budou tisíc let.

°1,6;5,10;1Pt 2,9;[Iz 61,6;^L 14,14;20,35;~Zj 2,11]

7. A když se vyplní tisíc let, propuštěn bude satanáš z žaláře svého.

8. I ^vyjde, aby svodil národy, kteříž jsou na čtyřech stranách země, °Goga ~a Magoga, a aby je shromáždil k boji, kterýchžto počet jest jako písku mořského.

°Ez 38,2.[~3;39,1^Zj 20,3;~16,14]

9. I vstoupili na širokost země a obklíčili ^stany svatých, i to ~město milé, ale ÷sstoupil oheň od Boha s nebe a spálil je.

[^Iz 31,4.5;~Zj 21,10n;÷2Kr 1,10.12;Ez 38,22]

10. A ďábel, kterýž je svodil, uvržen jest do jezera ohně a síry, kdež jest i šelma, i falešný prorok, a budouť mučeni dnem i nocí na věky věků.

11. I viděl jsem trůn veliký bílý, a sedícího ^na něm, před jehož ~tváří utekla země i nebe, a místo jim není nalezeno.

[^21,5;~2Pt 3,10]

12. I viděl jsem mrtvé, ^malé i veliké, stojící před obličejem Božím, a knihy otevříny jsou. A jiné ~knihy také jsou otevříny, to jest knihy °života, i souzeni jsou mrtví podle toho, jakž psáno bylo v knihách, totiž podle =skutků svých.

°3,5;21,27;[~]Fp 4,3;=Mt 16,27;[Ž 62,13;^Dn 7,10;~Ex 32,32]

13. A vydalo moře mrtvé, kteříž byli v něm, tolikéž ^smrt i peklo vydali ty, kteříž v nich byli, i souzeni jsou jeden každý podle skutků svých.

[^Př 7,27]

14. Smrt ^pak a peklo uvrženi jsou do jezera ohnivého, a toť jest smrt druhá.

[^6,8;1K 15,26.54.55]

15. I ten, ^kdož není nalezen v knihách života, uvržen jest do jezera ohnivého.

[^Mt 25,41]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Zjevení