DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Zjevení
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [Následující]

Kapitola 2.

Svatý Jan z rozkazu Páně píše čtyřem správcům čtyř sborů, 2. Efezského, 8. Smyrnenského, 12. Pergamenského, 18. Tyatirského psaní jisté 21. i hrozné i velmi potěšitelné.

1. Andělu ^Efezské církve piš: Totoť praví ~ten, kterýž drží těch sedm hvězd v pravici své, jenž se prochází uprostřed těch sedmi svícnů zlatých:

[^Mal 2,7;~Zj 1,13.16.20]

2. Známť ^skutky tvé, a práci tvou, i trpělivost tvou, a že nemůžeš trpěti zlých; a zkusil jsi těch, kteříž se praví býti apoštolé, ale nejsou, a shledals je, že jsou lháři.

[^1Te 1,3]

3. A snášel jsi, a trpělivost máš, a pro jméno mé pracovals a neustal.

4. Ale mámť něco ^proti tobě, totiž že jsi tu první lásku svou opustil.

[^14.20]

5. Protož pomni, odkud jsi vypadl, a čiň ^pokání a první skutky čiň. Pakliť toho nebude, přijdu na tebe rychle a pohnuť svícnem tvým z místa jeho, nebudeš-li pokání činiti.

L 13,3;[^Mt 3,2;4,17]

6. Ale toto dobré do sebe máš, že ^nenávidíš skutků Mikulášenské roty, kterýchž i já nenávidím.

[^15;Ž 139,21.22]

7. Kdo ^má uši, slyš, co ~Duch praví církvím: Tomu, kdož zvítězí, dám jísti z dřeva ÷života, kteréž jest uprostřed ráje Božího.

[^Mt 11,15;13,9;Mk 4,9;~Zj 3,6;÷Gn 2,9]

8. Andělu pak Smyrnenské církve piš: Toto °praví ten první i poslední, kterýž byl mrtvý, a ožil:

°1,11.[17;Iz 41,4]

9. Vím o skutcích tvých, i o soužení, a chudobě tvé, (ale bohatý jsi), i o rouhání těch, kteříž se praví býti Židé, a nejsou, ale jsou sběř satanova.

10. Nebojž ^se nic toho, co trpěti máš. Aj, uvržeť ďábel některé z vás do vězení, abyste zkušeni byli, a budete míti úzkost za deset dní. ~Budiž věrný až do smrti, a dámť ÷korunu života.

[^Mt 10,28;~10,22;Žd 3,14;Zj 3,111K 9,25;2Tm 2,5]

11. Kdo ^má uši, slyš, co Duch praví církvím: Kdo zvítězí, nebude ~uražen od smrti ÷druhé.

1,16;[^Mt 11,15;13,9;~L 10,19÷Zj 20,14;21,8]

12. Andělu pak Pergamenské církve piš: Totoť praví ten, kterýž má ^ten meč s obou stran ostrý:

[^1,16;Žd 4,12]

13. Vím skutky tvé, i kde bydlíš, totiž tu, kdež jest ^stolice satanova, a že držíš se jména mého, a nezapřel jsi víry mé, ani v těch dnech, když Antipas, svědek můj věrný, zamordován jest u vás, tu, kdež bydlí satan.

[^13,2]

14. Ale ^mámť proti tobě něco málo, že tam máš ty, kteříž drží ~učení Balámovo, jenž učil Baláka pohoršení klásti před obličejem synů Izraelských, aby jedli modlám obětované a smilnili.

[^4;~Nu 22,2.5;23,1]

15. Tak i ty máš některé, kteříž drží učení Mikulášenců, což já v nenávisti mám.

16. Činiž °pokání. Pakli nebudeš, přijdu na tebe brzy, a ~bojovatiť budu s nimi ÷mečem úst svých.

°5;[Mt 3,2;~Zj 19,15.211,16;Iz 11,4;Ef 6,17;2Te 2,8;Žd 4,12]

17. Kdo ^má uši, slyšiž, co Duch praví církvím: Tomu, jenž vítězí, dám ~jísti °mannu skrytou a dám jemu kamének bílý, a na tom kaménku jméno nové napsané, kteréhož žádný neví, než ten, kdož je přijímá.

°Ex 16,14;J 6,27n;[^Mt 13,9;~J 6,50.51]

18. Andělu pak Tyatirské církve piš: Totoť praví Syn ^Boží, jenž má oči jako plamen ohně, a nohy jeho podobné jsou mosazi:

[^1,14.15]

19. Známť ^skutky tvé, i lásku, i přisluhování, i věrnost, i trpělivost tvou, a skutky tvé, i ty poslední, kteříž větší jsou nežli první.

[^2.9.13]

20. Ale ^mámť proti tobě něco málo, že dopouštíš ženě ~Jezábel, kteráž se býti praví prorokyní, učiti a v blud uvoditi služebníky mé, aby ÷smilnili a jedli modlám obětované.

[^4~1Kr 16,31;÷Sk 15,20]

21. Ale dalť jsem jí ^čas, aby pokání činila z smilstva svého, avšak nečinila pokání.

[^Ř 2,4]

22. Aj, já ^uvrhu ji na lože, i ty, kteříž cizoloží s ní, v soužení převeliké, jestliže nebudou činiti pokání z skutků svých.

[^18,6.9]

23. A syny její zmorduji smrtí; i zvědíť všecky církve, žeť jsem ^já °ten, kterýž zpytuji ledví a srdce, a =odplatím jednomu každému z vás podle skutků vašich.

°1S 16,7;[^]Ž 7,10;Jr 11,20;=Mt 16,27;[Ž 62,13]

24. Vámť pak pravím i jiným Tyatirským, kteřížkoli nemají učení tohoto, a kteříž nepoznali hlubokosti satanovy, jakž oni říkají: Nevzložímť na vás jiného břemene.

25. Avšak to, ^což máte, držte, dokavadž nepřijdu.

[^3,11]

26. Kdož by pak ^vítězil a ostříhal až do konce skutků mých, °dám jemu moc nad pohany.

°Ž 2,8;[Mt 19,28;1K 6,3^Zj 2,7.11.17]

27. I budeť je ^spravovati prutem železným, a jako nádoba hrnčířova střískáni budou, °jakž i já vzal jsem od Otce svého.

°Mt 28,18;[Zj 3,21;^12,5;Mt 2,6]

28. A dám jemu ^hvězdu jitřní.

[^22,16;2Pt 1,19]

29. Kdo ^má uši, slyš, co Duch praví církvím.

[^3,6.13.22]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Zjevení