DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Zjevení
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [Následující]

Kapitola 19.

Spravedlivé Boží soudy i v pomstě nad Babylonem,

7. i v způsobení té věčné svadby Beránkovy, s divnou radostí všecka stvoření zvelebují a oslavují. 11. Za tím ukázán způsob Pána k soudu poslednímu s velikou důstojností a mocí slavně se beroucího, 17. ano i způsob nevýmluvných trápení bezbožníků.

1. Potom jsem ^slyšel veliký hlas velikého zástupu na °nebi, řkoucího: Haleluiah. Spasení, a sláva, a čest, i moc Pánu Bohu našemu.

°5,12;7,10;[^11,15]

2. Neboť jsou praví a ^spravedliví soudové jeho, kterýž ~odsoudil nevěstku tu velikou, jenž byla ÷porušila zemi smilstvem svým, *a pomstil krve služebníků svých z ruky její.

[^Ž 119,137;~Zj 18,2011,18;*18,20;Dt 32,43]

3. I řekli po druhé: Haleluiah. A dým její vstupoval na věky věků.

4. I padlo ^čtyřmecítma starců a čtvero zvířat, a klaněli se Bohu sedícímu na trůnu, řkouce: Amen, Haleluiah.

[^4,4.10]

5. I vyšel z trůnu ^hlas, řkoucí: Chvalte ~Boha našeho všickni služebníci jeho, a kteříž se bojíte jeho, i malí i velicí.

[^21,3;~Ž 113,1]

6. A ^slyšel jsem hlas jako zástupu velikého, a jako hlas vod mnohých, a jako zvuk hromů silných, řkoucích: Haleluiah. Kralovalť jest Pán Bůh náš všemohoucí.

[^1]

7. Radujme se, a veselme se, a chválu vzdejme jemu. Neboť jest ^přišla svadba Beránkova, °a manželka jeho =připravila se.

°2K 11,2;[Zj 21,9];=[^]Mt 22,2;[^25,10;L 14,16]

8. A dáno jest jí, aby se ^oblékla v kment čistý a stkvoucí, a ten kment jsouť ospravedlňování svatých.

[^Ž 45,14.16Iz 61,10;Ez 16,10]

9. I řekl mi: ^Piš: Blahoslavení, kteříž ~jsou k večeři svadby Beránkovy povoláni. A řekl mi: ÷Tatoť slova Boží jsou pravá.

[^14,13;~Mt 22,2;L 14,15.16Zj 21,5]

10. I padl jsem k nohám jeho, klaněti se jemu chtěje. Ale řekl mi: °Hleď, abys toho nečinil. Neboť jsem spoluslužebník tvůj i bratří tvých, těch, jenž mají ~svědectví Ježíšovo. Bohu ÷se klaněj! Svědectví pak Ježíšovo jestiť duch proroctví.

°22,9;Sk 10,26;[14,15;~1J 5,10Mt 4,10]

11. I viděl jsem nebe otevřené, a aj, kůň ^bílý, a ten, jenž seděl na něm, sloul ~Věrný a Pravý, a kterýž v spravedlnosti soudí i bojuje.

[^6,2;~3,14]

12. Oči °pak jeho byly jako plamen ohně, a na hlavě jeho korun množství, a měl jméno napsané, kteréhož žádný neví, než on sám.

°1,14

13. A byl odín v ^roucho pokropené krví, a sloveť jméno jeho °Slovo Boží.

°[~]J 1,1;[^Gn 49,11;Iz 63,1n]

14. A rytířstvo ^nebeské jelo za ním na bílých koních, jsouce odíni v kment bílý a čistý.

[^4,4]

15. A z °úst jeho vycházel meč ostrý, aby jím ~bil všecky národy. Nebo on bude je ÷spravovati prutem železným; onť *i pres vína hněvu a prchlivosti Boha všemohoucího tlačiti bude.

°1,16;[Iz 11,4;~]Ž 2,9;[~76,13;÷7,17;*Iz 63,3]

16. A máť na rouchu a na bedrách svých ^napsané jméno: °Král králů a Pán pánů.

°17,14;1Tm 6,15;[^Zj 19,12]

17. I viděl jsem jednoho anděla, an stojí v slunci, a zkřikl hlasem velikým, řka všechněm ptákům, kteříž létali po prostřed nebes: Pojďte ^a shromažďte se k večeři velikého Boha,

[^Jr 12,9;Ez 39,17n]

18. Abyste ^jedli těla králů, a těla hejtmanů, a těla silných, a těla koňů, i těch, kteříž na nich sedí, a těla všech svobodných i služebníků, i malých i velikých.

[^Iz 49,26]

19. I viděl jsem šelmu a krále země a vojska ^jejich, ani se sjeli, aby ~bojovali s tím, kterýž seděl na koni, a s rytířstvem jeho.

[^Iz 30,2.32;~Zj 11,7]

20. I ^jata jest šelma, a s ní falešný prorok ~ten, kterýž činíval divy před ní, jimiž svodil ty, kteříž přijali znamení šelmy a kteříž se klaněli obrazu jejímu. I °uvrženi jsou oba za živa do ÷jezera ohnivého, hořícího sirou.

°20,10;[^Dn 7,11.12.26;~Dt 13,1;÷Iz 14,9.15]

21. A ^jiní zbiti jsou mečem toho, kterýž seděl na koni, vycházejícím z úst jeho. A všickni ptáci nasyceni jsou těly jejich.

[^Ž 149,6n]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Zjevení