DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Zjevení
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [Následující]

Kapitola 18.

Svatému Janu ukázán přehrozný, rychlý a nenadálý pád a v něm věčné nešlechetného Babylona zahynutí (po vyjití z něho lidu Páně), 9. nad jehož nesčíslnými ranami a mukami králové země a kupci plakati budou, 20. svatým pak v nebi převeliká z toho přijde radost a veselé.

1. Potom pak viděl jsem anděla sstupujícího s nebe, majícího moc velikou, a země ^osvícena byla od slávy jeho.

[^Ez 43,2L 2,9]

2. I zkřikl silně hlasem velikým, řka: Padl, °padl Babylon ten veliký, a učiněn jest ~příbytkem ďáblů, a stráží každého ducha nečistého, a stráží všelikého ptactva nečistého a ohyzdného.

°14,8;Iz 21,9;Jr 51,8;[~Iz 34,11n]

3. Nebo °z vína hněvu smilstva jeho pili všickni národové, a králové zemští smilnili s ním, a kupci zemští z zboží rozkoší jeho zbohatli.

°17,2;[18,9;Jr 51,7;Na 3,4]

4. I slyšel jsem jiný hlas s nebe, řkoucí: °Vyjděte z něho, lide můj, abyste se nepřiúčastňovali hříchům jeho a abyste nepřijali z jeho ran.

°Iz 48,20;Jr 51,45;Za 2,6;[Gn 19,12n;2K 6,17;Ef 5,11]

5. Neboť ^dosáhli hříchové jeho až k nebi a rozpomenul se Bůh na nepravosti jeho.

[^Gn 18,20;Jr 51,9]

6. Dejtež ^jemu, jakož i on dával vám, a dejte jemu dvénásob podle skutků jeho; v koflík, kterýž naléval vám, nalijte jemu to dvénásob.

[^Ž 137,8]

7. Jakž se ^mnoho chlubil a zbujněl byl, tak mnoho dejte jemu muk a pláče. Neboť v srdci svém praví: Sedím ~královna, a nejsemť vdovou, a pláče neuzřím.

[^Jr 50,29n;~Iz 47,5.7.8]

8. Protož v jeden den ^přijdouť rány jeho, smrt a pláč i hlad, a ohněm spáleno bude; nebo ~silný jest Pán, kterýž je odsoudí.

[^Iz 47,9;Jr 50,31;~50,34;2Te 2,8]

9. I ^plakati ho budou a kvíliti nad ním králové země, kteříž s ním smilnili a svou rozkoš měli, když uzří dým zapálení jeho,

[^Ez 26,16.17]

10. Zdaleka stojíce, pro bázeň muk jeho, a řkouce: Běda, ^běda, veliké město Babylon, to město silné, ~že jest °jedné hodiny přišel odsudek tvůj.

°16;[^14,8;~Iz 21,9;Jr 51,8]

11. Ano i ^kupci zemští budou plakati a kvíliti nad ním; nebo koupí jejich žádný nebude kupovati více,

[^15;Ez 27,36]

12. Koupě od ^zlata, a stříbra, a drahého kamene, i perel, i kmentu, šarlatu, i hedbáví, i brunátného roucha, i všelikého dřeva tyinového, a všech nádob z kostí slonových, i všelikého nádobí z nejdražšího dříví, i z mědi, i z železa, i z mramoru;

[^Ez 27,12.13.22]

13. A kupectví skořice, i vonných věcí, a mastí, i kadidla, i vína, i oleje, i bělí, i pšenice, i dobytka, i ovec, i koní, a vozů, i služebníků, i duší lidských;

14. I ovoce žádostivá duši tvé odešla od tebe, a všecko tučné a krásné odešlo od tebe, a aniž toho již více nalezneš.

15. Ti, pravím, kupci, kteříž v tom kupčili a jím zbohatli, ^zdaleka stanou pro strach muk jeho, plačíce, a kvílíce,

[^Jr 50,13.46]

16. A řkouce: Běda, běda, ó město veliké, kteréž ^odíno kmentem, a šarlatem, a brunátným rouchem, a ozdobeno bylo zlatem, a kamením drahým, i perlami! nebo v jednu hodinu ~zahynula tak veliká bohatství.

[^17,4;Jr 50,23;~Zj 18,19]

17. Ano i všeliký správce lodí mořských, i ^všecko množství lidí, kteříž jsou na lodech, i plavci, i ti, kteříž svou živnost na moři mají, zdaleka stanou,

[^Ez 27,29]

18. A zkřiknou, vidouce dým zapálení jeho, řkouce: Které město bylo podobné tomuto velikému městu!

19. A sypouce prach na hlavy své, křičeti budou, plačíce, a kvílíce, a řkouce: Běda, běda, město veliké, v němžto zbohatli všickni, kteříž měli lodí na moři, ze mzdy jeho; nebo jedné hodiny zpustlo.

20. Ale raduj se ^nad ním nebe i svatí apoštolé i proroci; nebo pomstilť vás Bůh nad ním.

[^Iz 44,23;49,13]

21. I ^zdvihl jeden silný anděl kámen jako žernov veliký a hodil jím do moře, řka: Tak ~prudce uvržen bude Babylon, to město veliké, a již více nebude nalezeno.

[^5,2;~Jr 51,63.64]

22. A ^hlas na harfy hrajících, a zpěváků, a pišťců, a trubačů nebude více v tobě slyšán, a žádný řemeslník žádného řemesla nebude v tobě více nalezen, a zvuk žernovu nebude v tobě více slyšán.

[^Iz 24,8;Jr 7,34]

23. Ani ^světlo svíce nebude v tobě více svítiti, a hlas ~ženicha ani nevěsty nebude v tobě více slyšán, ješto kupci tvoji bývala knížata zemská, a tráveními tvými v blud uvedeni byli všickni národové.

[^Jr 25,10;~7,34]

24. Ale v něm nalezena jest ^krev proroků a svatých i všech zmordovaných na zemi.

[^17,6;Mt 23,37]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Zjevení