DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Zjevení
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [Následující]

Kapitola 17.

Hrozné odsouzení té ohyzdné a krví svatých opilé nevěstky, 3. jenž na šelmě seděla, 14. kteráž bojujici s Beránkem, jest přemožena.

1. I přišel ^jeden z sedmi andělů, kteříž měli sedm koflíků, a mluvil se mnou, řka ke mně: Pojď, ~ukážiť odsouzení nevěstky veliké, kteráž sedí na vodách mnohých,

[^15,1;~Jr 51,13;Na 3,4]

2. S kteroužto °smilnili králové země a zpili se vínem smilství jejího obyvatelé země.

18,3;[14,4.8;Jr 51,7]

3. I ^odnesl mne na poušť v duchu, a viděl jsem ženu sedící na šelmě brunátné; a ta šelma plná byla jmen rouhání, a měla sedm hlav a deset rohů.

[^Mt 4,1]

4. Žena pak odína byla šarlatem a brunátným rouchem, a ozdobena zlatem a kamením drahým i perlami, mající koflík zlatý v ruce své, plný ohavností a nečistoty smilstva svého.

5. A na ^čele jejím napsané jméno: Tajemství, Babylon veliký, Mátě smilstva a ohavností země.

[^2Te 2,7]

6. A viděl jsem ženu tu opilou ^krví svatých a krví ~mučedníků Ježíšových, a viděv ji, divil jsem se divením velikým.

[^18,24;~2,13]

7. I řekl mi anděl: Co se divíš? Já tobě povím tajemství té ženy i ^šelmy, kteráž ji nese, mající hlav sedm a rohů deset.

[^13,1]

8. Šelma, kterous viděl, byla, a již není, a máť vystoupiti ^z propasti a na zahynutí jíti. I ~diviti se budou bydlitelé země, (ti, kterýchžto jména nejsou napsána v ÷knihách života od ustanovení světa,) vidouce šelmu, kteráž byla, a není, avšak jest.

[^11,7;~13,3;÷Ž 69,29;Fp 4,3]

9. Tentoť pak jest ^smysl toho, a máť zavřenou v sobě moudrost: Sedm ~hlav jestiť sedm hor, na kterýchž ta žena sedí.

[^13,18;~13,1]

10. A králů sedm jest. Pět jich padlo, jeden jest, a jiný ještě nepřišel; a když přijde, na malou chvíli musí trvati.

11. A ^šelma, kteráž byla a není, onať jest osmý, a z sedmiť jest, i na zahynutí jde.

[^19,19.20]

12. Deset °pak rohů, kteréžs viděl, jestiť deset králů, kteříž ještě království nepřijali, ale přijmouť moc jako králové, jedné hodiny spolu s šelmou.

°13,1

13. Tiť jednu radu mají, a sílu i moc svou šelmě dadí.

14. Tiť bojovati budou s Beránkem, a Beránek zvítězí nad nimi, °neboť Pán pánů jest a Král králů, i ti, kteříž jsou s ním, povolaní, a vyvolení, a věrní.

°19,16;1Tm 6,15;[Dt 10,17]

15. I řekl mi: Vody, ^kteréžs viděl, kdež nevěstka sedí, jsouť lidé, a zástupové, a národové, a jazykové.

[^Iz 8,7;Jr 47,2]

16. Deset pak rohů, kteréžs viděl na šelmě, ti v nenávist vezmou nevěstku, a učiní ji opuštěnou a nahou, a tělo její jísti budou, a ji páliti budou ohněm.

17. Neboť dal Bůh v srdce jejich, aby činili ^vůli jeho a aby se sjednomyslnili, a toliko dotud království své šelmě dali, dokudž by nebyla vykonána slova Boží.

[^13]

18. A ^žena, kteroužs viděl, jestiť město to veliké, kteréž má království nad králi země.

[^5;16,19]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Zjevení