DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Zjevení
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [Následující]

Kapitola 15.

Ukázal Pán svatému Janu sedm andělů a sedm posledních ran, 2. moře sklené, a nad ním ty, jenž nad šelmou zvítězili, 3. divné Boží chvály s velikou radostí prozpěvující.

1. Potom viděl jsem ^jiný zázrak na nebi veliký a předivný: Sedm ~andělů majících sedm ran posledních, v nichž má dokonán býti hněv Boží.

[^12,1.3;~21,9]

2. A viděl jsem jako moře °sklené, smíšené s ohněm, a ty, kteříž zvítězili nad šelmou a obrazem jejím a nad charakterem jejím i nad počtem jména jejího, ani stojí nad tím mořem skleným, majíce ~harfy Boží,

°4,6;[~Ž 98,5]

3. A zpívají ^píseň Mojžíše, služebníka Božího, a píseň Beránkovu, řkouce: Velicí ~a předivní jsou skutkové tvoji, Pane Bože všemohoucí, °spravedlivé a pravé jsou cesty tvé, ó Králi všech svatých.

°16,5;[Ž 145,17;^Ex 15,1;Dt 32,1~Ž 111,2;139,14]

4. Kdož by se °nebál tebe, Pane, a nezveleboval jména tvého? Nebo ty sám svatý jsi. Všickni zajisté ~národové přijdou a klaněti se budou před obličejem tvým; nebo soudové tvoji zjeveni jsou.

°Jr 10,[6].7;[~Ž 86,9]

5. Potom pak viděl jsem, °a aj, otevřín jest chrám ~stánku svědectví na nebi.

°11,19;[~Nu 1,50]

6. I vyšlo sedm těch andělů z chrámu, majících sedm ran, oblečeni jsouce rouchem lněným, čistým a bělostkvoucím, a přepásáni na prsech pasy zlatými.

7. A jedno ze čtyř zvířat dalo sedmi andělům sedm koflíků zlatých, plných hněvu Boha živého na věky věků.

8. I naplněn jest ^chrám dýmem, pocházejícím od slávy Boží a od moci jeho, a žádný nemohl vjíti do chrámu, dokudž se nevykonalo sedm ran těch sedmi andělů.

[^Ex 40,341Kr 8,10;Iz 6,4]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Zjevení