DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Zjevení
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [Následující]

Kapitola 14.

Viděl svatý Jan Beránka s provotinami svatých na hoře Sion. 6. Anděl letě ku pokání napomínal, 8. druhý anděl přehrozný pád Babylona ohlašoval, 9. třetí přijímajícím charakter šelmy strašlivou pohrůžku činil; 14. potom Kristus Pán spravedlivou na bezbožné pomstu při docházení všech časů k svému cíli uvedl.

1. Tedy pohleděl jsem, a aj, Beránek stál na hoře Sion, a s ním sto čtyřidceti a čtyři tisíců majících jméno Otce jeho napsané na čelích svých.

2. A slyšel jsem hlas s nebe, jako hlas vod mnohých, a jako hlas hromu velikého. A hlas slyšel jsem, jako těch, kteříž ^hrají na harfy své.

[^18,22]

3. A °zpívali jakožto píseň novou, před trůnem, a před čtyřmi zvířaty, a před starci, a žádný nemohl se naučiti té písni, jediné těch sto čtyřidceti a čtyři tisíce, =kteříž jsou koupeni z země.

°5,9;=1K 6,20;1Pt 1,18

4. Totoť ^jsou ti, kteříž s ženami nejsou poskvrněni; nebo panicové jsou. Tiť jsou, jenž následují Beránka, kamž by koli šel; tiť jsou ~koupeni ze všech lidí, prvotiny Bohu a Beránkovi.

[^1K 6,15;2K 11,2;~1K 6,20]

5. A v ^ústech jejich není nalezena lest; neboť jsou ~bez úhony před trůnem Božím.

[^Ž 32,2;Sf 3,13;~Ef 5,27;Ko 1,22;1Pt 2,22]

6. I viděl jsem jiného anděla ^letícího po prostředku nebe, majícího evangelium ~věčné, aby je zvěstoval těm, jenž bydlí na zemi, a všelikému národu, i pokolení, i jazyku, i lidu,

[^8,13;~13,18]

7. Řkoucího velikým hlasem: Bojte ^se Boha, a ~vzdejte jemu chválu, neboť přišla hodina soudu jeho; a klanějte se tomu, ÷kterýž učinil °nebe i zemi i moře i studnice vod.

°[÷]Sk 14,15;17,24;[^Kaz 12,13;~Dt 32,3;÷Gn 1,1]

8. A jiný anděl letěl za ním, řka: Padl, padl °Babylon, město to veliké, nebo vínem hněvu smilství svého napájelo všecky národy.

°18,2;Iz 21,9;Jr 51,8

9. A třetí anděl letěl za nimi, pravě velikým hlasem: Bude-li se kdo klaněti šelmě a obrazu jejímu, a vezme-li znamení její na čelo své aneb na ruku svou,

10. I tenť také bude píti ^víno hněvu Božího, víno, pravím, kteréž jest vlito do °kalichu hněvu jeho; a ~trápen bude ohněm a sirou před obličejem andělů svatých a před obličejem Beránka.

°16,19;[^]Jr 25,15;[^Ž 75,9;Iz 51,17.22;~Zj 19,20]

11. A °dým muk jejich vstoupíť na věky věků, a nebudouť míti odpočinutí dnem i nocí ti, kteříž se klanějí šelmě a obrazu jejímu, a jestliže kdo přijme znamení jména jejího.

°19,3;[Iz 34,10]

12. Tuť ^jest °trpělivost svatých, tu jsou ti, kteříž ~ostříhají přikázání Božích a víry Ježíšovy

°[^]13,10;[~12,17]

13. I slyšel jsem ^hlas s nebe, řkoucí ke mně: ~Piš: °Blahoslavení jsou od této chvíle mrtví, kteříž ÷v Pánu umírají. Duch zajisté dí jim, aby =odpočinuli od prací svých, nebo skutkové jejich následují jich.

°Ž 116,15;=2Te 1,7;[^Zj 12,10;~1,11.191K 15,18;1Te 4,14]

14. I pohleděl jsem, a aj, oblak bělostkvoucí, a na tom oblaku seděl podobný Synu člověka, maje na hlavě své korunu zlatou a v ruce své srp ostrý.

15. A jiný anděl vyšel z chrámu, volaje hlasem velikým na toho, kterýž seděl na oblaku: Pusť srp svůj a žni; nebť jest přišla °tobě hodina žni, nebo již dozrala žeň země.

°Jl 3,13;Mt 13,39

16. I spustil ten, kterýž seděl na oblaku, srp svůj na zem, a požata jest země.

17. A jiný anděl vyšel z chrámu toho, kterýž jest na nebi, maje i on srp ostrý.

18. Opět vyšel jiný anděl z oltáře, kterýž měl moc nad ohněm, a volal křikem velikým na toho, jenž měl srp ostrý, řka: Pusť srp svůj ostrý, a zbeř hrozny vinice zemské; neboť jsou uzrali hroznové její.

19. I spustil anděl srp svůj na zemi, a sebral vinici země, a vmetal hrozny do jezera velikého hněvu Božího.

20. I tlačeno jest ^jezero před městem, a vyšla ~krev z jezera až do udidl koňům za tisíc a za šest set honů.

[^Iz 63,3Pl 1,15;~Iz 34,3]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Zjevení