DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Zjevení
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [Následující]

Kapitola 13.

Šelmě hrozné pardovi podobné, 7. proti svatým bojovati i nad nimi zvítěziti dopuštěno. 11. Jiná šelma k Beránku podobná divné věci provodila, 16. jejíhožto charakteru kdož nepřijal, kupovati ani prodávati nemohl.

1. I viděl jsem ^šelmu vystupující z moře, kteráž měla sedm hlav a °deset rohů. A na rozích jejích deset korun, a na hlavách jejích jméno rouhání.

°17,3.9].12.[^13];Dn 7,7

2. Byla pak šelma ta, kterouž jsem viděl, podobná pardovi, a nohy její jako nedvědí, a ústa její jako ústa lvová. I dal jí ^drak sílu svou, ~a trůn svůj, a moc velikou.

[^12,9;~2,13]

3. A viděl jsem, ano jedna z hlav jejích jako zbitá byla až na smrt, ale rána její smrtelná uzdravena jest. Tedy ^divivši se všecka země, šla za tou šelmou.

[^17,8]

4. A klaněli se drakovi, kterýž dal moc šelmě; a klaněli se šelmě, řkouce: Kdo jest ^podobný té šelmě? Kdo bude moci bojovati s ní?

[^18,18]

5. I dána jsou jí ústa mluvící veliké věci a rouhání, a dána jí moc vládnouti za čtyřidceti a dva měsíce.

6. Protož otevřela ^ústa svá k rouhání se Bohu, aby se rouhala jménu jeho, i stánku jeho, i těm, kteříž přebývají na nebi.

[^16,9.11]

7. Dáno jí i ^bojovati s svatými a přemáhati je; a dána jí moc nad všelikým pokolením, nad rozličným jazykem, i nad národem.

[^11,7;Dn 7,21]

8. Protož klaněti se jí budou všickni, kteříž přebývají na zemi, °jichžto jména nejsou napsaná v knihách života Beránka, toho zabitého od ^počátku světa.

°[^]17,8;[^14,6]

9. Má-li kdo uši, slyš.

10. Jestliže °kdo do vězení povede, do vězení půjde; zabije-li kdo ~mečem, musí mečem zabit býti. =Zdeť jest trpělivost a víra svatých.

°[~]Gn 9,6;[~]Mt 26,52;[Zj 11,8];=14,12;[~Iz 33,1]

11. Potom viděl jsem ^jinou šelmu vystupující z země, a měla dva rohy, podobné rohům ~Beránkovým, ale mluvila jako drak.

[^11,7;~Mt 7,15;24,11.24]

12. Kterážto všecku ^moc první šelmy provozuje před tváří její; a působí to, že země i ti, kteříž přebývají na ní, klanějí se šelmě té první, jejížto rána smrtelná uzdravena byla.

[^19,20]

13. A činí ^divy veliké, takže i ohni rozkazuje sstupovati s nebe na zem před obličejem mnohých lidí.

[^Mt 24,24]

14. A svodí ty, jenž přebývají na zemi, těmi ^divy, kteréžto dáno jí činiti před obličejem šelmy, říkající obyvatelům země, aby udělali obraz šelmě, kteráž měla ránu od meče, a ~ožila zase.

[^19,20;Dt 13,1;Mt 24,24;~Zj 13,3]

15. I dáno jí, aby dáti mohla ducha tomu obrazu šelmy, aby i mluvil obraz šelmy, a aby to způsobila, kteřížkoli neklaněli by ^se obrazu šelmy, aby byli zmordováni.

[^14,11;19,20]

16. A rozkazuje ^všechněm, malým i velikým, bohatým i chudým, svobodným i v službu podrobeným, aby měli znamení na pravé ruce své, aneb na čelích svých,

[^14,11]

17. A aby žádný nemohl kupovati ani prodávati, než ten, kdož má znamení aneb jméno té šelmy, anebo počet jména jejího.

18. Tuť jest ^moudrost. Kdo má rozum, sečtiž ~počet šelmy. Nebo jest počet člověka, a jestiť počet ten šest set šedesáte a šest.

[^17,9;~15,2]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Zjevení