DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Zjevení
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [Následující]

Kapitola 12.

Ženy sluncem oděné drak sedmihlavý syna sežrati chtěl, 7. ale Michal archanděl draka přemohl. 10. Nad nímž ačkoli účastníci Beránkovi zvítězili, 11. i žena uletěla, 16. a země řeku vypila, 17. však ten drak proti ostatkům svatých bojovati nepřestává.

1. I ukázal se div veliký na nebi: Žena oděná ^sluncem~,pod jejímiž nohama byl měsíc a na jejíž hlavě byla koruna dvanácti hvězd.

[^Iz 54c;Ga 4,27;~Mal 4,2]

2. A jsuci těhotná, křičela, pracujici ku porodu a trápěci se, aby porodila.

3. I vidín jest jiný div na nebi. Nebo aj, ^drak veliký ryšavý ukázal se, maje hlav ~sedm a rohů deset, a na těch hlavách svých sedm korun.

[^Dn 7,24;~Zj 17,3]

4. Jehož ocas strhl třetinu hvězd s nebe, a svrhl je na zem. Ten pak drak stál před ženou, kteráž měla poroditi, aby hned, jakž by porodila, syna jejího sežral.

Gn 3,15;Dn 8,9n;Mt 2,16;20,17.19;26,3.4;L 13,31;Sk 4,27;J 6,70;8,44

5. I ^porodila syna pacholíka, kterýž měl ~spravovati všecky národy prutem železným. I vytržen jest syn její k Bohu a k trůnu jeho.

[^Iz 7,14;~Mt 2,6]

6. A žena ^utekla na poušť, kdež měla místo od Boha připravené, aby ji tam živili za dnů ~tisíc dvě stě a šedesát.

[^1Kr 17,3.4;Mt 2,13.14;~Zj 11,2.3]

7. I stal se ^boj na nebi: ~Michal a andělé jeho bojovali s drakem, a drak bojoval i andělé jeho.

[^Gn 3,15~Ju 1,9;Dn 10,13.21]

8. Ale nic neobdrželi, aniž jest ^nalezeno více místo jejich na nebi.

[^Dn 2,35]

9. I °svržen jest drak ten veliký, had starý, jenž slove ďábel a satanáš, kterýž svodí všecken okršlek světa; svržen jest, pravím, na zem, i andělé jeho s ním svrženi jsou.

°20,2;L 10,18

10. A uslyšel jsem hlas veliký, ^řkoucí na nebi: Nyní stalo se spasení, a moc, i království ~Boha našeho, a moc Krista jeho; nebo svržen jest žalobník bratří našich, ÷kterýž žaloval na ně před obličejem Boha našeho dnem i nocí.

[^11,15;~Ef 5,5÷Za 3,1;J 16,11]

11. Ale oni ^zvítězili nad ním skrze krev Beránka, a skrze slovo svědectví svého, a ~nemilovali duší svých až do smrti.

[^Ř 8,33n;~Mt 16,24.25]

12. Protož ^veselte se nebesa, a kteříž přebýváte v nich. Běda těm, jenž přebývají na zemi a na moři; nebo ďábel sstoupil k vám, maje hněv veliký, věda, že krátký čas má.

[^Ž 96,11]

13. A když uzřel drak, že jest svržen na ^zem, honil ženu tu, kteráž porodila toho pacholíka.

Mt 24,2;[^Gn 3,14.15]

14. Ale °dána jsou ženě ^dvě křídla orlice veliké, aby letěla od tváři hada na ~poušť, na místo své, kdež by ÷ji živili do *času a časů, a do půl času.

°6;Dn 12,7n;[^Ex 19,4;Iz 40,31;Ž 55,7n;~Ez 20,35;÷Iz 30,20;*Dn 7,25]

15. I vypustil had z úst svých po ženě vodu jako řeku, aby ji řeka zachvátila.

16. Ale země pomohla ženě; ^neb otevřela země ústa svá a požřela řeku, kterouž vypustil drak z úst svých.

[^Nu 16,31.32;Iz 43,2]

17. I rozhněval se drak na tu ženu, a šel ^bojovati s jinými z semene jejího, kteříž ostříhají přikázání Božích a mají svědectví Ježíše Krista.

[^11,7]

18. I stál jsem na písku mořském.


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Zjevení