DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah

ZJEVENÍ
(SVATÉHO) JANA TEOLOGA

Kniha tato (kterouž obecně dělí na sedmero vidění, totiž o sedmi sbořích v Asii; kap. 1.2.3; o zapečetěné knize; kap. 4.5.6.7; o sedmi trubách andělských; kap. 8.9.10.11; o ženě rodičce; kap. 12.13.14; o sedmi andělích; kap. 15.16; o odsouzení nevěstky; kap. 17.18.19.20; o nebeském Jeruzalémě; kap. 21.22) vidí se, že může ne zle rozdělena býti na dvé:

A. Na přístup k ní učiněný, v němž se zdržuje

B. Na věci, kteréž se v ní vypisují. Ty pak Kristus Pán na dvé rozděluje (1,19.):

Má kapitol 22.

Kapitola 1.

Svatý Jan divné vidění, kteréž jemu 9. na ostrově Patmos 11. Pán Kristus zjevil, vypravuje.

Kapitola 2.

Svatý Jan z rozkazu Páně píše čtyřem správcům čtyř sborů, 2. Efezského, 8. Smyrnenského, 12. Pergamenského, 18. Tyatirského psaní jisté 21. i hrozné i velmi potěšitelné.

Kapitola 3.

Troje psaní Jana svatého ke třem správcům, totiž Sardinskému, 8. Filadelfitskému, 14. Laodicenskému, kteréžto věrným služebníkům církve místo jasného zrcadla býti může, jako i to čtvero napřed postavené.

Kapitola 4.

Viděl svatý Jan Pána sedícího na stolici uprostřed čtyřmecítma starců, 5. a při tom blýskání, zvuk, hromobití, lampy, 6. sklené moře, 7. čtvero zvířat; a tak divnou Boží slávu.

Kapitola 5.

Knihy zapečetěné Beránek přijal, 11. a protož od andělů, zvířat, starců, 13. a ode všeho stvoření, spolu s sedícím na trůnu, jednostejnou čest, slávu a chválu přijal.

Kapitola 6.

Při otvírání šesti pečetí 12. běh a způsob věků budoucích, 14. až i den soudu posledního, pod divnými figurami jest ukázán.

Kapitola 7.

Viděl svatý Jan čtyři anděly, 2. a pátého k ochránění věrných přišlého. 4. Slyšel počet znamenaných, 9. viděl církev a nesčíslný zástup před trůnem Božím stojících, 11. a s anděly v předivné slávě Boha radostně chválících.

Kapitola 8.

Pečet sedmá otevřína. 2. Sedm andělů se postavilo před obličejem Božím. 3. Jiný anděl kadil při oltáři. 7. Potom ti andělé čtyři, jeden po druhém, troubili, a v tom přehrozné Boží pokuty na svět přijíti mající, jsou předukázány.

Kapitola 9.

Pátý anděl zatroubil, 3. a přehrozná trápení lidí skrze kobylky vylita jsou na bezbožné. 13. Po zatroubení pak šestého anděla rozvázáni jsou čtyři zhoubcové lidí, 16. a k tomu přidán jest převeliký počet strašlivých jezdců.

Kapitola 10.

Anděl slavný jednou nohou na zemi, druhou na moři stoje, volal. 4. Sedm hromů mluvilo. 7. On potom s přísahou jistý všech časů cíl osvědčil, 9. a knížky, kteréž v rukou držel, Janovi svatému snísti dal.

Kapitola 11.

Svědkové Páně dva mocní a slavní od šelmy přemoženi a zbyti byli. 8. Těla jejich nepohřbená na ulicech velikého města ležeti mají, 11. ale potom vstanouce z mrtvých, v nebe vstoupí. 15. A poté, když sedmý anděl zatroubí, Kristus Pán království obdrží, a slávu svou nebeskou předivně zjeví.

Kapitola 12.

Ženy sluncem oděné drak sedmihlavý syna sežrati chtěl, 7. ale Michal archanděl draka přemohl. 10. Nad nímž ačkoli účastníci Beránkovi zvítězili, 11. i žena uletěla, 16. a země řeku vypila, 17. však ten drak proti ostatkům svatých bojovati nepřestává.

Kapitola 13.

Šelmě hrozné pardovi podobné, 7. proti svatým bojovati i nad nimi zvítěziti dopuštěno. 11. Jiná šelma k Beránku podobná divné věci provodila, 16. jejíhožto charakteru kdož nepřijal, kupovati ani prodávati nemohl.

Kapitola 14.

Viděl svatý Jan Beránka s provotinami svatých na hoře Sion. 6. Anděl letě ku pokání napomínal, 8. druhý anděl přehrozný pád Babylona ohlašoval, 9. třetí přijímajícím charakter šelmy strašlivou pohrůžku činil; 14. potom Kristus Pán spravedlivou na bezbožné pomstu při docházení všech časů k svému cíli uvedl.

Kapitola 15.

Ukázal Pán svatému Janu sedm andělů a sedm posledních ran, 2. moře sklené, a nad ním ty, jenž nad šelmou zvítězili, 3. divné Boží chvály s velikou radostí prozpěvující.

Kapitola 16.

Přehrozných sedm ran Božích na šelmu a účastníky její vylito, 5. v nichž spravedlivé hněvu Božího pomsty, na nešlechetný a od falešných proroků lstivě svedený svět se valící, zavříny jsou.

Kapitola 17.

Hrozné odsouzení té ohyzdné a krví svatých opilé nevěstky, 3. jenž na šelmě seděla, 14. kteráž bojujici s Beránkem, jest přemožena.

Kapitola 18.

Svatému Janu ukázán přehrozný, rychlý a nenadálý pád a v něm věčné nešlechetného Babylona zahynutí (po vyjití z něho lidu Páně), 9. nad jehož nesčíslnými ranami a mukami králové země a kupci plakati budou, 20. svatým pak v nebi převeliká z toho přijde radost a veselé.

Kapitola 19.

Spravedlivé Boží soudy i v pomstě nad Babylonem,

Kapitola 20.

Ukázáno svatému Janu, 2. kterak draka starého svázal anděl, 3. kterýž po tisíci letech zase na chvíli rozvázán býti má. 4. Odplata mučedlníků Božích. 9. Vítězství nad Gogem a Magogem. 12. Soud i výpověd mrtvým podle knih otevřených.

Kapitola 21.

Viděl svatý Jan nové nebe a zemi, 2. i Jeruzalém nový, 3. předůstojný Boží stánek, 10. město nejslavnější, jehož předivný způsob, a nikdy nevídané ani slýchané ozdoby široce vypravuje.

Kapitola 22.

Stkvoucí živé vody potok, 2. se vším, což k věčnému a dokonalému blahoslavenství přináleží, svatému Janovi ukázav Pán, 7. brzký příchod svůj předpovídá, 12. zřetelné tudy všechněm věrným dávaje návěští, aby se ku přijetí jeho bedlivě a snažně strojili.


DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah