DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Židům
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [Následující]

Kapitola 2.

Kterak by nového Kristova zákona mnohem pilněji posloucháno býti mělo nežli onoho starého, a zvláště poněvadž 9. i ponížení Páně v utrpení a smrti, i oslavení jeho nevýmluvné, 11. k našemu převelikému užitku jest obráceno.

1. Protož musímeť my tím snažněji šetřiti toho, což jsme slýchali, aby nám to nevymizelo.

2. Nebo poněvadž skrze anděly mluvené slovo bylo pevné, a každé přestoupení a neposlušenství vzalo spravedlivou ^odměnu pomsty,

[^10,35]

3. Kterakž my °utečeme, takového zanedbávajíce spasení? Kteréžto nejprvé začalo vypravováno býti skrze samého ~Pána, od těch pak, kteříž Pána slýchali, nám utvrzeno jest.

°12,25;[10,29;~Mt 4,17;Mk 1,14.15]

4. Čemuž i Bůh ^svědectví vydával skrze divy a zázraky, a rozličné moci, i podělování Duchem svatým, podle vůle své.

[^Mk 16,20]

5. Nebo ^nepoddal Bůh andělům okršlku země budoucího, o kterémž mluvíme.

[^1,2.4.8]

6. Osvědčilť jest pak na jednom místě jeden, řka: °Co jest člověk, že naň pomníš, aneb syn člověka, že na něj patříš?

°Jb 7,17;Ž 8,5;144,3

7. Maličkos jej menšího andělů učinil, slávou ^a ctí korunoval jsi ho, a ustanovils jej nad dílem rukou svých.

[^Mt 28,18Ef 1,21.22]

8. Všecko ^jsi podmanil pod nohy jeho. A kdyžť jest jemu všecko poddal, tedy ničeho nezanechal nepodmaněného jemu. Ačkoli nyní ještě nevidíme, aby jemu všecko poddáno bylo.

[^Ž 8,7]

9. Ale °toho maličko nižšího andělů, vidíme Ježíše, pro utrpení smrti slávou a ctí korunovaného, aby z milosti Boží za všecky okusil smrti.

°Fp 2,8.[9;Sk 2,33]

10. Slušeloť ^zajisté na toho, pro kteréhož jest všecko a skrze kteréhož jest všecko, aby mnohé syny přiveda k slávě, ~vůdce spasení jejich skrze utrpení dokonalého učinil.

[^J 1,3Ř 11,36;~L 24,26.46;Sk 3,15;5,31;Fp 2,9]

11. Nebo i ten, jenž ^posvěcuje, i ti, kteříž posvěceni bývají, z jednoho jsou všickni. Pro kteroužto příčinu nestydí se jich nazývati ~bratřími,

[^3,12;~2,17;Mt 12,50;J 20,17]

12. Řka: °Zvěstovati budu jméno tvé bratřím svým, uprostřed shromáždění prozpěvovati budu tobě.

°Ž 22,23.[26]

13. A opět: °Já budu v něm doufati. A opět: =Aj, já a dítky, kteréž dal mi Bůh.

°Ž 18,3;[2S 22,3];=Iz 8,18

14. Poněvadž tedy dítky účastnost mají těla a krve, i on též ^podobně účasten jest jich, °aby skrze ~smrt zahladil toho, kterýž má vladařství smrti, to jest ďábla,

°Oz 13,14;1K 15,54;[^J 1,14;~Iz 25,8;2Tm 1,10]

15. A aby ^vysvobodil ty, kteřížto bázní smrti po všecken čas života svého ~podrobeni byli v službu.

[^L 1,74;~Ř 8,15]

16. Neboť nepřijal andělů, ale símě Abrahamovo přijal.

17. A protož ve všem připodobněn býti měl bratřím, aby milosrdný byl a věrný nejvyšší kněz v tom, což by u Boha k očištění hříchů lidu jednáno býti mělo.

18. Nebo °že jest i sám trpěl, pokoušín byv, může také pokušení trpícím spomáhati.

°5,2.3


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Židům