DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Římanům
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [Následující]

Kapitola 8.

Ti, kteříž ne podle těla, ale podle Ducha chodí, vysvobozeni jsou od odsouzení, 17. a ti spolu s Kristem trpíce, 18. budoucí slávy bezpečně, 23. ačkoli ne bez truchlivého lkání, očekávají.

1. A protož ^neníť již žádného odsouzení těm, ~kteříž jsou v Kristu Ježíši, totiž ÷nechodícím podle těla, ale podle Ducha.

[^10,4;~2K 5,17Ga 5,16]

2. Nebo ^zákon Ducha života v Kristu Ježíši, °vysvobodil ~mne od zákona hřícha a smrti.

°[^]J 8,36;[^]Ga 5,1;[^Ř 3,27;6,18;~7,23]

3. Nebo °seč nemohl býti Zákon, byv ~mdlý pro tělo, Bůh poslav Syna svého v ÷podobnosti těla hřícha, a to příčinou =hřícha, odsoudil hřích na těle,

°3,28;Sk 13,39;Ga 2,16;Žd 7,16.[~18];=[÷]2K 5,21;[÷]Ga 3,13

4. Aby ^spravedlnost Zákona vyplněna byla v nás, kteříž nechodíme podle těla, ale podle Ducha.

[^2,26]

5. Ti °zajisté, kteříž jsou ^podle těla živi, chutnají to, což jest těla, ale ti, kteříž jsou živi podle Ducha, oblibují to, což jest Ducha.

°[^]1K 2,14

6. Nebo smýšlení těla jest smrt, smýšlení pak Ducha život a pokoj,

7. Protože smýšlení těla jest nepřátelské Bohu; nebo Zákonu Božímu není poddáno, a aniž hned může býti.

8. Protož ti, kteříž ^jsou v těle, Bohu se líbiti nemohou.

[^1K 2,14]

9. Vy pak nejste v těle, ale v Duchu, poněvadž ^Duch Boží ~přebývá v vás. Jestližeť pak kdo ÷Ducha Kristova nemá, tenť není jeho.

[^1K 3,16;~2K 13,5Ga 4,6]

10. A jest-liť Kristus v vás, tedy ač tělo umrtveno jest pro hřích, však duch živ jest pro spravedlnost.

11. Jestližeť pak ^Duch toho, kterýž vzkřísil Ježíše z mrtvých, přebývá ~v vás, ten, kterýž vzkřísil Krista z mrtvých, °obživí ÷i smrtelná těla vaše, pro přebývajícího Ducha jeho v vás.

°[÷]1K 6,14;2K 5,1;Fp 3,21;[^Ř 6,4;Sk 2,24;~Ř 8,96,5]

12. A takž tedy, bratří, ^dlužníciť jsme ne tělu, abychom podle těla živi byli.

[^6,7.18]

13. Nebo ^budete-li podle těla živi, zemřete; pakli byste Duchem skutky těla mrtvili, živi budete.

[^Ez 18,4.9Ef 4,22;5,3;Ko 3,5.6]

14. Nebo ^kteřížkoli Duchem Božím vedeni bývají, ti jsou synové Boží.

Ga 4,6;[^Ř 8,5.6;J 3,6]

15. Nepřijali jste ^zajisté °Ducha služby opět k ~bázni, ale =přijali jste Ducha ÷synovství, v němžto voláme Abba, totiž *Otče.

°[^]2Tm 1,7;=[÷]Ga 3,26;4,6;[^1K 2,12;~Mk 4,40.41;*14,36]

16. A °tenť Duch ^osvědčuje duchu našemu, že jsme synové Boží.

°2K 1,22;5,5;Ef 1,13;4,30;[^Ř 9,1]

17. A jestliže ^synové, tedy i dědicové, dědicové zajisté Boží, spolu pak dědicové Kristovi, °však tak, jestliže spolu s ním trpíme, ÷abychom spolu i oslaveni byli.

°2Tm 2,11;[^Ga 4,7;~Sk 14,221Pt 4,13]

18. Nebo tak za to mám, že °nejsou rovná utrpení nynější oné budoucí slávě, kteráž se ~zjeviti má na nás.

°Mt 5,12;19,29;2K 4,17;[~]Ko 3,4;1J 3,2;[~]Zj 14,13

19. Nebo pečlivé očekávání všeho stvoření očekává žádostivého zjevení synů Božích.

20. Marnosti zajisté poddáno jest stvoření, nechtě, ale pro toho, kterýž je poddal,

21. V naději, že i ono vysvobozeno bude od služby porušení a přivedeno v svobodu slávy synů Božích.

22. Nebo víme, že všecko stvoření spolu lká a spolu ku porodu pracuje až posavad,

23. A netoliko ono, ale i my, prvotiny Ducha mající, i myť také sami v sobě lkáme, zvolení ^synů Božích očekávajíce, a tak vykoupení těla našeho.

[^15]

24. Nebo ^nadějí spaseni jsme. Naděje pak, kteráž se vidí, není naděje. Nebo což kdo vidí, proč by se toho nadál?

[^2K 5,7]

25. Pakli čehož nevidíme, ^toho se nadějeme, tedy toho skrze trpělivost očekáváme.

[^2K 4,18;Žd 11,1]

26. Ano také i Duch svatý pomocen jest mdlobám našim. °Nebo zač bychom se měli modliti, jakž by náleželo, nevíme, ale ten ~Duch prosí za nás lkáními nevypravitelnými.

°Mt 20,22;Mk 10,38;Jk 4,3;[~Za 12,10;Ř 8,15]

27. Ten pak, °kterýž jest zpytatel srdcí, zná, jaký by byl smysl Ducha, že podle Boha prosí za svaté.

°1S 16,7;1Pa 29,12;Ž 7,10;Jr 17,10;20,12;L 16,15

28. Vímeť pak, že ^milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle ~uložení jeho povoláni jsou.

[^Jk 1,12;~Ef 1,11;3,11]

29. Nebo kteréž předzvěděl, ty ^i předzřídil, aby byli ~připodobněni obrazu Syna jeho, aby tak on byl ÷prvorozený mezi mnohými bratřími.

[^Sk 13,48;~Fp 3,10.21Ko 1,18]

30. Kteréž pak předzřídil, těch i povolal, a kterýchž povolal, ty i ospravedlnil, a kteréž ospravedlnil, ty i oslavil.

31. Což tedy díme k tomu? °Kdyžť jest Bůh s námi, i kdo proti nám?

°Nu 14,9;Iz 8,13;[Ž 56,12;118,6]

32. Kterýž ani °vlastnímu Synu svému neodpustil, ale za nás za všecky vydal jej, i kterakž by tedy nám s ním všech věcí ~nedal?

°Iz 53,[5].10;J 3,16;[Ř 4,25;Gn 22,16;~Fp 1,29]

33. Kdo bude žalovati na vyvolené Boží? °Bůh jest, jenž ospravedlňuje.

°3,25;Iz 53,11;[50,8];Jr 23,6;33,16;1K 6,11;Tt 3,7

34. Kdo jest, ^ješto by je odsoudil? Kristus jest, kterýž umřel za ně, nýbrž i z mrtvých vstal, a kterýž i na ~pravici Boží jest, kterýž také i ÷oroduje za nás.

[^Jb 34,29;Iz 50,9~Ž 110,1;Mk 16,19Ř 8,27;Žd 7,25;1J 2,1]

35. A protož kdo ^nás odloučí od lásky Kristovy? Zdali zarmoucení, aneb úzkost, nebo protivenství? Zdali hlad, čili nahota? Zdali nebezpečenství, čili meč?

[^Pís 8,6.7]

36. Jakož °psáno jest: Pro tebe mrtveni býváme celý den, jmíni jsme jako ovce oddané k zabití.

°Ž 44,23;1K 4,9;2K 4,11

37. Ale v tom ve všem udatně vítězíme, skrze toho, kterýž nás zamiloval.

38. Jist jsem ^zajisté, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani knížatstvo, ani mocnosti, ani ~nastávající věci, ani budoucí,

[^Fp 1,6;2Tm 1,12;~1K 3,22]

39. Ani vysokost, ani hlubokost, ani kterékoli jiné stvoření, nebude moci nás odloučiti od ^lásky Boží, kteráž jest v Kristu Ježíši, Pánu našem.

[^2Tm 1,9]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Římanům