DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Římanům
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [Následující]

Kapitola 6.

Kdož jest ospravedlněn, 3. ten se v hříchy dobrovolně navracovati nemá, 13. ale sloužiti jest povinen Bohu v té spravedlnosti, 22. pro slavnou věčného života odplatu.

1. Což tedy díme? Snad ^zůstaneme v hříchu, aby se milost rozhojnila?

[^Ga 2,17]

2. Nikoli. Kteříž jsme zemřeli hříchu, kterakž ještě živi budeme v něm?

3. Zdaliž ^nevíte, že kteřížkoli pokřtěni jsme v Krista Ježíše, v smrt jeho pokřtěni jsme?

[^]Ga 3,27;[^]Ko 2,12;1Pt 3,21

4. Pohřbeni jsme tedy s ním skrze křest v smrt, abychom, ^jakož z mrtvých vstal Kristus k slávě Otce, tak i my ~v novotě života chodili.

Ef 4,24;[~]Ko 3,10;[^Ř 8,11;Fp 3,11;Ko 2,12~1K 6,14;Žd 12,1]

5. Nebo poněvadž jsme v něj vštípeni připodobněním smrti jeho, tedy ^i vzkříšením jemu připodobněni budeme,

[^8,11Fp 3,10.11]

6. To vědouce, že starý člověk náš s ním ^spolu ukřižován jest, aby bylo umrtveno tělo hřícha, abychom již potom nesloužili hříchu.

[^Ga 2,20]

7. Nebo kdožť ^umřel, ospravedlněn jest od hříchu.

[^1Pt 4,1]

8. Jestližeť jsme pak ^zemřeli s Kristem, věřímeť, že spolu s ním také živi budeme,

1K 6,14;2K 4,14;[^2Tm 2,11]

9. Vědouce, že Kristus °vstav z mrtvých, již více neumírá, smrt nad ním již více nepanuje.

°Zj 1,18

10. Nebo že jest umřel, hříchu ^umřel jednou; že pak ~jest živ, živ jest Bohu.

[^Žd 7,27;~L 20,38;Žd 9,24]

11. Tak i vy za to mějte, že jste zemřeli zajisté hříchu, ale ^živi jste Bohu v Kristu Ježíši, Pánu našem.

[^Ga 2,191Pt 2,24]

12. ^Nepanujž tedy hřích v smrtelném těle vašem, tak abyste ~povolovali jemu v žádostech jeho.

[^5,21;~6,16]

13. Aniž vydávejte údů svých za odění nepravosti kterémukoli hříchu, °ale vydávejte se k sloužení Bohu, jakožto vstavše z mrtvých a jsouce živi, a údy své vydávejte za odění spravedlnosti Bohu.

°L 1,74].75;Ga 2,20;Žd 9,14;1Pt 4,2

14. Nebo ^hřích nebude panovati nad vámi; nejste zajisté pod Zákonem, ale pod milostí.

[^Gn 4,7]

15. Což tedy? Hřešiti ^budeme, když nejsme ~pod Zákonem, ale pod milostí? Nikoli.

[^1;Ga 2,17;~1K 9,21;Ga 2,19]

16. Zdaliž °nevíte, že komuž se vydáváte za služebníky ku poslušenství, toho jste služebníci, kohož posloucháte, buďto hříchu k smrti, buďto poslušenství k spravedlnosti?

°J 8,34;2Pt 2,19;[1K 9,24]

17. Ale díka Bohu, že byvše služebníci hřícha, uposlechli jste z srdce způsobu učení toho, v kteréž uvedeni jste.

18. ^Vysvobozeni °jsouce pak od hříchu, učiněni jste ~služebníci spravedlnosti.

°J 8,32].36;[^]Ga 5,1;1Pt 2,16;[~Ř 16,22]

19. Po lidsku pravím, pro mdlobu těla vašeho: Jakž jste vydávali údy vaše v službu nečistotě a nepravosti k tomu, abyste činili nepravost, tak již nyní vydávejte údy vaše v službu spravedlnosti ku posvěcení.

20. Nebo když jste byli ^služebníci hřícha, cizí jste byli od spravedlnosti.

[^J 8,34]

21. Jaký jste pak užitek měli tehdáž toho, začež se nyní stydíte? Konec zajisté těch věcí jest smrt.

22. Nyní pak ^vysvobozeni jsouce od hříchu a podmaněni v službu Bohu, máte užitek váš ku posvěcení, cíl pak život ~věčný.

[^18;~1Pt 1,9]

23. Nebo °odplata za hřích jest smrt, ale ~milost Boží jest ÷život věčný v Kristu Ježíši, Pánu našem.

°16;Gn 2,17;Ez 3,18;18,18;33,8;[1K 15,21;~Ř 11,65,21]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Římanům