DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Římanům
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [Následující]

Kapitola 5.

Že pokoj svědomí rozkošné ovoce spravedlnosti jest, ukázav apoštol, 14. moc hříchu Adamova a moc milosti a spravedlnosti v Kristu složené, jedno proti druhému postaviv, vysvětlil.

1. Ospravedlněni tedy jsouce z víry, pokoj °máme s Bohem skrze Pána našeho Jezukrista,

°Iz 9,7;26,3;32,17;57,19;J 14,27;Ef 2,14;Ko 1,20;[Sk 10,36]

2. Skrze °něhož i ^přístup měli jsme věrou k milosti této, kterouž ~stojíme. A chlubíme se nadějí =slávy Boží.

°Mt 16,17;[^]J 6,44;10,9;14,6;[^]Ef 2,18;3,12;=[~]Žd 3,6;[~1K 15,1]

3. A ne toliko nadějí, ale také ^chlubíme se souženími, vědouce, °že soužení trpělivost působí,

°Jk 1,3;[^2K 11,23]

4. A trpělivost zkušení, zkušení pak naději,

5. A °nadějeť nezahanbuje. ~Nebo láska Boží rozlita jest v srdcích našich skrze Ducha svatého, kterýž dán jest nám.

°Ž 31,2;[32,10;125,1;Žd 6,18.19;~1J 4,16]

6. Kristus zajisté, °když jsme my ještě mdlí byli, v čas příhodný ~za bezbožné umřel.

°Ef 2,1].5;Ko 2,13;[~1Pt 3,18]

7. Ješto sotva kdo za spravedlivého umře, ač za dobréhoť by někdo snad i umříti směl.

8. Dokazujeť pak Bůh °lásky své k nám; nebo když jsme ještě hříšníci byli, Kristus umřel za nás.

°J 3,16;1J 4,9;Žd 9,26;[J 15,13]

9. Čím tedy více nyní již ospravedlněni jsouce krví jeho, spaseni budeme skrze něho od hněvu.

10. Poněvadž byvše nepřátelé, ^smířeni jsme s Bohem skrze smrt Syna jeho, nadtoť již smíření spaseni budeme skrze život jeho.

[^2K 5,18;Ko 1,20.21]

11. A ne toliko to, ale chlubíme se také i Bohem, skrze Pána našeho Jezukrista, skrze něhož nyní smíření jsme došli.

12. A protož °jakož skrze jednoho člověka hřích na svět všel ~a skrze hřích smrt, a tak na všecky lidi smrt přišla, v němž všickni zhřešili.

°Gn 3,1.[6];1K 15,21;[~Gn 2,17]

13. Nebo až do Zákona hřích byl na světě, ale hřích se ^nepočítá, když Zákona není.

[^4,15]

14. Kralovala pak ^smrt od Adama až do Mojžíše také i nad těmi, kteříž nehřešili ku podobenství přestoupení Adamova, kterýž jest figura toho budoucího Adama.

[^1K 15,21.22.45]

15. Ale ne jako ^hřích, tak i milost. Nebo poněvadž onoho pádem jednoho mnoho jich zemřelo, mnohemť více milost Boží a dar z milosti toho ~jednoho člověka Jezukrista na mnohé rozlit jest.

[^17;~1K 15,22]

16. Avšak ne jako skrze jednoho, kterýž zhřešil, tak zase milost. Nebo vina z jednoho pádu přivedla všecky k odsouzení, ale milost z mnohých hříchů přivodí k ospravedlnění.

17. Nebo poněvadž pro pád jeden smrt kralovala pro jednoho, mnohemť více, kteříž by rozhojněnou milost a dar spravedlnosti přijali, v životě novém kralovati budou skrze jednoho Jezukrista.

1K 15,22

18. A tak tedy, jakž skrze pád jeden všickni lidé přišli k odsouzení, tak ^i skrze ospravedlnění jednoho ~všickni lidé mohou přijíti k ospravedlnění života.

[^1K 15,22~2K 5,15;1J 2,2]

19. Neb jakož skrze neposlušenství jednoho člověka učiněno jest mnoho hříšných, tak i skrze poslušenství jednoho spravedlivi učiněni ^budou mnozí.

[^Iz 53,11]

20. Zákon pak ^vkročil mezi to, aby se rozhojnil hřích, a když se rozhojnil hřích, tedy ještě více rozhojnila se milost,

[^4,15;7,8]

21. Aby jakož jest kraloval hřích k smrti, tak aby i milost kralovala skrze spravedlnost ^k životu věčnému, skrze Jezukrista Pána našeho.

[^6,23]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Římanům