DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Římanům
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [Následující]

Kapitola 3.

Ač mnoho Židé mají před pohany, 9. však i oni nemohou ospravedlněni býti, leč věrou v Krista, jako i všickni jiní.

1. Což tedy má více Žid nežli pohan? Aneb jaký jest užitek obřízky?

2. Mnohý všelikterak. Přední zajisté ten, že jest °jim svěřen Zákon Boží.

°9,4;[Dt 4,7;Ž 147,19]

3. Nebo což jest do toho, jestliže byli někteří z nich °nevěrní? Zdaliž =nevěra jejich věrnost Boží vyprázdní?

°1K 10,5;2Tm 2,13;Žd 4,2;=Ř 9,6;Nu 23,19;2K 1,18;Tt 1,2

4. Nikoli, °nýbrž budiž Bůh pravdomluvný, ale =každý člověk lhář, jakož psáno +jest: Aby ospravedlněn byl v řečech svých, a přemohl, když by soudil.

°Ž 86,15;J 3,33;8,26;Zj 19,11;=Ž 116,11;[62,10];1J 1,8;+Ž 51,6

5. Ale jestližeť pak nepravost naše spravedlnost Boží zvelebuje, což díme? Zdali nespravedlivý ^jest Bůh, jenž uvodí hněv? (Po ~lidskuť pravím.)

[^9,14;Jb 8,3;~Ga 3,15]

6. Nikoli, ^sic ~jinak kterakž by Bůh soudil svět?

[^Gn 18,25~Sk 17,31]

7. Nebo jestližeť pravda Boží mou lží rozmohla se k slávě jeho, i pročež pak já jako hříšník bývám souzen?

8. A ne raději (jakž o nás zle mluví a jakož někteří praví, že bychom říkali,): Čiňme zlé věci, aby přišly dobré? Jichžto spravedlivé jest odsouzení.

9. Což tedy? My převyšujeme pohany? Nikoli, nebo jsme již ^prve dokázali toho, °že jsou, i Židé i Řekové, ~všickni pod hříchem,

°[^]Ga 3,22;[~Ř 3,23]

10. Jakož psáno jest: ^Že není spravedlivého ani jednoho.

[^]Ž 14,3;53,4

11. Není rozumného, není, kdo by hledal Boha.

12. Všickni se uchýlili, spolu neužiteční učiněni jsou; není, kdo by činil dobré, není ani jednoho.

13. Hrob otevřený ^hrdlo jejich, jazyky svými lstivě mluvili, °jed lítých hadů pod rty jejich.

°Ž 140,4;[^5,10]

14. Kterýchžto ^ústa plná jsou zlořečení a hořkosti.

[^]Ž 10,7

15. Nohy ^jejich rychlé k vylévání krve.

[^]Př 1,16;[^Iz 59,7]

16. Setření a bída na cestách jejich.

17. A ^cesty pokoje nepoznali.

[^Iz 59,7.8]

18. Není ^bázně Boží před očima jejich.

[^]Ž 36,2;[^Gn 20,11]

19. Víme ^pak, že cožkoli Zákon mluví, těm, kteříž jsou pod Zákonem, mluví, aby všeliká ~ústa zacpána byla a aby vinen byl všecken svět Bohu.

[^Ga 2,17;~Ez 16,63]

20. Protož z skutků Zákona nebude ospravedlněn °žádný člověk před obličejem jeho; nebo skrze =Zákon přichází poznání hřícha.

°Ga 2,16;3,10;[Ř 3,24.28];=7,7

21. Ale nyní bez °Zákona spravedlnost Boží zjevena jest, ~osvědčená Zákonem i Proroky,

Fp 3,9;°Ř 1,17;[Sk 15,11;~J 5,46;Sk 26,22]

22. Spravedlnost totiž Boží, skrze víru Ježíše Krista, ke všem a na všecky věřící. >Neboť ^není rozdílu.

J 3,15;[^Ř 10,12;Ga 3,28;Ko 3,11]

23. Všickniť zajisté ^zhřešili, a nemají slávy Boží.

[^3,9Ga 3,22]

24. Spravedlivi pak učiněni ^bývají darmo, milostí jeho, skrze ~vykoupení, kteréž se stalo v Kristu Ježíši,

Iz 55,1;[^Ef 2,8.9;Tt 3,5.7;~Mt 20,28;1Tm 2,6;1Pt 1,18]

25. Jehožto Bůh ^vydal za °smírci, skrze víru ve krvi jeho, k ukázání spravedlnosti své, skrze ÷odpuštění předešlých hříchů, >v shovívání Božím,

°Ř 3,25;2K 5,19].21;Ko 1,20;1Tm 2,6;Žd 5,9;9,12;[4,16];1J 2,2;4,10;[^Ef 1,9Sk 13,38.39]

26. K dokázání spravedlnosti své v nynějším času, k tomu, aby on spravedlivým byl a ospravedlňujícím toho, jenž jest z víry Ježíšovy.

27. Kdež jest tedy ^chlouba tvá? Vyprázdněna jest. Skrze který zákon? Skutků-li? Nikoli, ale skrze zákon víry.

[^4,2]

28. Protož za to máme, °že člověk bývá spravedliv učiněn věrou bez skutků Zákona.

°8,3;[4,5];Sk 13,38;Ga 2,16;2Tm 1,9;Tt 3,4].5;Žd 7,16.19;[Ef 2,8]

29. Zdaliž jest toliko Bůh Židů? Zdali také není i pohanů? Ba, jistě i pohanů,

30. Poněvadž jeden jest Bůh, kterýž ospravedlňuje obřízku ^z víry, a neobřízku skrze víru.

[^Sk 15,11]

31. Což tedy Zákon ^vyprazdňujeme skrze víru? Nikoli, nýbrž Zákon tvrdíme.

[^4,14]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Římanům