DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Římanům
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [Následující]

Kapitola 15.

Napomíná k snášení mdlob bližních příkladem Krista Pána, 23. obnovuje přirčení své o navštívení jich, když almužny do Jeruzaléma donese, 30. což aby Bůh šťastně vykonati dal, za modlitby žádá.

1. Povinniť jsme pak my °silní mdloby nemocných snášeti, a ne sami sobě se líbiti.

°1K 9,22;[Ř 14,1;Ga 6,1;1Te 5,14]

2. Ale jeden každý z nás ^bližnímu se lib k dobrému pro °vzdělání.

[^1K 9,19;10,24.33;13,5;~Ř 14,19]

3. Nebo i Kristus ne sám se sobě líbil, ale jakož °psáno jest: Hanění hanějících tebe připadla jsou na mne.

°Ž 69,10;[Iz 53,4]

4. Nebo kteréžkoli °věci napsány jsou, k našemu naučení napsány jsou, abychom skrze trpělivost a potěšení Písem naději měli.

°4,23.[24]

5. Bůh pak dárce trpělivosti a potěšení dejž vám °jednomyslným býti vespolek podle Jezukrista,

°12,16;1K 1,10;Fp 2,2;1Pt 3,8;[Ž 133,1n]

6. Abyste ^jednomyslně jedněmi ústy oslavovali Boha a Otce Pána našeho Jezukrista.

[^Sk 1,14]

7. Protož přijímejte se vespolek, jakož i Kristus přijal nás v slávu Boží.

8. Neboť pravím vám, že Kristus Ježíš byl služebníkem ^obřízky pro Boží pravost, aby potvrzeni byli ~slibové otcům učinění,

[^Mt 15,24;~Sk 3,25]

9. A aby pohané z ^milosrdenství slavili Boha, jakož ~psáno jest: °Protož vyznávati tebe budu mezi pohany, a jménu tvému plésati budu.

°[~]2S 22,50;[~]Ž 18,50;[^Ř 11,30]

10. A opět ^dí: Veselte se pohané s lidem jeho.

[^]Dt 32,43;[^Ž 67,5]

11. A ^opět: Chvalte Hospodina všickni národové, a velebtež ho všickni lidé.

[^]Ž 117,1

12. A opět ^Izaiáš dí: ~Budeť kořen Jesse, a ten, jenž povstane, panovati nad pohany; v němť pohané doufati budou.

[^]Iz 11,10;[~Zj 5,5]

13. Bůh pak naděje naplňujž vás všelikou ^radostí a pokojem u víře, tak abyste se rozhojnili v naději skrze moc Ducha svatého.

[^14,17]

14. ^Vím zajisté, bratří moji, i já také o vás, že i vy jste ~plní dobroty, naplněni jsouce všelikou známostí, takže se i ÷napomínati můžete vespolek.

[^2Pt 1,12;1J 2,21;~1Te 4,9.10÷Mt 18,15;Žd 3,13]

15. Ale však proto psal jsem vám, bratří, poněkud směle, jako ku paměti přivodě vám, podle milosti, °kteráž jest mi dána od Boha,

°Sk 13,2;[Ř 1,5;12,3]

16. K tomu, abych byl ^služebníkem Ježíše Krista mezi pohany, slouže evangelium Božímu, aby byla ~obět pohanů vzácná, ÷posvěcena jsuci skrze Ducha svatého.

[^Sk 9,15;26,17;Ga 2,2~2Tm 4,6Ř 12,1]

17. Mám °se tedy čím chlubiti v Kristu Ježíši, v Božích věcech.

°1K 9,16;2K 3,1;10,15

18. Neboť bych se ^neodvážil mluviti toho, čehož by skrze mne neučinil Kristus, °k tomu, aby ku poslušenství přivedeni byli pohané slovem i skutkem,

°Sk 9,15;2Tm 1,11;[^Mt 10,19.20;Fp 1,14]

19. V ^moci divů a zázraků, v síle Ducha Božího, takže jsem od Jeruzaléma vůkol až k Ilyrické zemi naplnil evangelium Kristovým,

[^Mk 16,17;Sk 14,3]

20. A to tak žádostiv jsa ^kázati evangelium, kdež ani jmenován nebyl Kristus, abych na cizí základ nestavěl,

[^2K 10,15.16]

21. Ale jakož psáno °jest: Kterýmž není zvěstováno o něm, uzří, a ti, jenž neslýchali, srozumějí.

°Iz 52,15;65,1

22. A °tímť jest mi mnohokrát překaženo přijíti k vám.

°1,13;1Te 2,18

23. Nyní pak nemaje již více místa v těchto krajinách °a žádost maje přijíti k vám od mnoha let,

°1Te 2,17

24. Kdyžkoli půjdu do Hišpanie, přijdu k vám. Mámť zajisté naději, že tudy jda, uzřím vás, a že ^vy mne provodíte tam, avšak až bych prve u vás poněkud pobyl.

[^1K 16,6]

25. Nyní pak °beru se do Jeruzaléma, službu čině svatým.

°Sk 19,20.21;[18,21;24,17]

26. Nebo za dobré se vidělo Macedonským a Achaiským, aby °sbírku nějakou učinili na chudé svaté, kteříž jsou v Jeruzalémě.

°Sk 11,29;24,17;[1K 16,1]

27. Takť sobě to oblíbili, a také povinni jsou jim to. Nebo poněvadž duchovních věcí jejich °byli účastni pohané, povinniť jsou jim také sloužiti tělesnými.

°1K 9,11;Ga 6,6;[Ř 11,17]

28. A protož když to vykonám a jim ^odvedu užitek ten, půjduť skrze vás do Hišpanie.

[^J 3,33]

29. A vímť, že přijda k vám, v hojnosti °požehnání evangelium Kristova přijdu.

°1,11

30. Prosímť ^pak vás, bratří, skrze Pána našeho Jezukrista a skrze ~lásku Ducha svatého, °abyste ÷spolu se mnou modlili se za mne Bohu snažně,

°[÷]2K 1,11;[^2Te 3,1;~Fp 2,1;Ko 4,12Fp 1,27]

31. Abych °vysvobozen byl od protivníků, kteříž jsou v Judstvu a aby služba tato má ^příjemná byla svatým v Jeruzalémě,

°2Te 3,2;[^Ř 15,16]

32. Abych °k vám bohdá s ^radostí přišel, a s vámi poodpočinul.

°1,10;[^Sk 18,21;1K 4,19;2K 8,5;Jk 4,15]

33. Bůh pak ^pokoje budiž se všemi vámi. Amen.

[^]16,20;[^]1K 14,33


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Římanům