DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Římanům
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [Následující]

Kapitola 13.

Vrchností od Boha zřízených a též zase poddaných jaká by byla povinnost, kterouž opravdově konati mají 8. ti, kteréž Duch Kristův osvítil a láskou svatou zapálil.

1. Každá °duše vrchnostem povýšeným poddána buď. Neboť ~není vrchnosti, jediné od Boha, a kteréž vrchnosti jsou, ty od Boha zřízené jsou.

°Tt 3,1;1Pt 2,13;[1Tm 2,2;~Př 8,15.16;J 19,11]

2. A protož, kdož se vrchnosti protiví, Božímu zřízení se protiví; kteříž se pak protiví, tiť sobě odsouzení dobudou.

3. Nebo ^vrchnosti nejsou k strachu dobře činícím, ale zle činícím. Protož chceš-li se nebáti vrchnosti, čiň dobře, a budeš míti chválu od ní.

[^L 22,25]

4. Boží zajisté ^služebník jest, tobě k dobrému. Pakli bys zle činil, boj se; neboť ne nadarmo nese meč. Boží zajisté služebník jest, ~mstitel zuřivý nad tím, kdož zle činí.

[^Ž 82,6;~1Pt 2,14]

5. A protož musejíť vrchnostem všickni poddáni býti, netoliko pro hněv, ale i pro svědomí.

6. Nebo proto i daň dáváte, poněvadž služebníci Boží jsou, pilnou práci o to vedouce.

7. Každému tedy což jste povinni, dávejte. Komu daň, tomu daň; komu clo, tomu clo; komu bázeň, tomu bázeň; komu čest, tomu čest.

Mt 17,25;22,21;Mk 12,17

8. Žádnému nebývejte nic dlužni, než to, abyste se vespolek milovali. Nebo kdož °miluje bližního, Zákon naplnil,

°Ga 5,14;1Tm 1,5;[Jk 2,8]

9. Poněvadž to přikázání: °Nesesmilníš, nezabiješ, neukradneš, nepromluvíš křivého svědectví, nepožádáš, a jest-li které jiné přikázání, v tomto =slovu se zavírá: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého.

°Ex 20,14[n];Dt 5,18;Mt 19,18;=22,39;J 13,34;1Te 4,9;[Lv 19,18]

10. Láska °bližnímu zle neučiní, a protož ~plnost Zákona jestiť láska.

°1K 13,4;1Pt 4,8;[~Mt 22,40;Ga 5,14]

11. A zvláště pak vidouce takovou příhodnost, °žeť jest se nám již čas ze sna probuditi. (Nyníť zajisté blíže nás jest spasení, nežli když jsme uvěřili.)

°Ef 5,14;1Te 5,6;[2K 6,2;Ef 5,14]

12. Noc ^pominula, ale den se přiblížil. °Odvrzmež ~tedy skutky temnosti, a oblecme ÷se v odění světla.

°Ko 3,8;[^1J 2,8;~Ef 5,111Te 5,8]

13. Jakožto ve dne ^poctivě choďme, ne °v hodování a v opilství, =ne v ÷smilstvích a v chlipnostech, +ne *v sváru a v závisti,

°L 21,34;1Te 5,7;=[÷]1K 6,9;Ef 5,3;+2K 12,20;Ga 5,22;Fp 2,3;[*]Jk 3,14;[^1K 14,40;Fp 4,8]

14. Ale ^oblecte se v Pána Jezukrista, a nepečujte ~o tělo k ÷vyplňování žádostí jeho.

[^]Ga 3,27;5,24;1Pt 2,11;[~Př 23,20;Ef 5,291Tm 5,11]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Římanům