DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Římanům
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [Následující]

Kapitola 11.

Jakož ne všickni Židé zavrženi, 3. tak pohané ne všickni zahrnuti, 17. protož potřebí bázně Boží a pokory. 33. Nebo Bůh jakož v své milosti tak i spravedlnosti jest nestihlý.

1. Protož pravím: °Zdali jest Bůh zavrhl lid svůj? Nikoli; nebo i já ~Izraelský jsem, z semene ÷Abrahamova, z pokolení Beniaminova.

°Jr 31,37;Ž 94,14;[~2K 11,22Ř 9,7]

2. Nezavrhlť jest Bůh lidu svého, kterýž předzvěděl. Zdali nevíte, co Písmo praví o Eliášovi? Kterak se modlí Bohu proti lidu ^Izraelskému řka:

[^1Kr 19,10.14]

3. Pane, °proroky tvé zmordovali a oltáře tvé rozkopali, já pak zůstal jsem sám, a i méť duše hledají.

°1Kr 19,10.18

4. Ale co jemu dí odpověd Boží? Pozůstavil jsem sobě sedm tisíců mužů, kteříž neskláněli kolen před Bálem.

5. Takť i nyní ^ostatkové podle vyvolení jdoucího z pouhé milosti Boží zůstali,

[^9,27]

6. A poněvadž z °milosti, tedy ne z skutků, sic jinak milost již by nebyla milost. Pakli z skutků, tedy již není milost, jinak skutek nebyl by skutek.

°Dt 9,4.[^5;Ř 3,28;Ef 2,8]

7. Což tedy? Čeho hledá Izrael, toho jest nedošel, ale vyvolení došli toho, jiní pak zatvrzeni jsou,

9,31

8. (Jakož psáno °jest: Dal jim Bůh ducha zkormoucení, oči, aby neviděli, a uši, aby neslyšeli,) až do dnešního dne.

°Iz 6,9.10;29,10;Ez 12,2;Mt 13,13].14;Mk 4,12;L 8,10;J 12,40;Sk 28,26

9. A David °dí: Budiž jim stůl jejich osidlem a pastmi a pohoršením i spravedlivým odplacením.

°Ž 69,23.[24]

10. Zatmětež se oči jejich, ať nevidí, a hřbet jejich vždycky shýbej.

11. A z toho pravím: Tak-liž jsou pak Židé klesli, aby docela padli? Nikoli, ^ale jejich klesnutím spasení ~přiblížilo se pohanům, aby je tak Bůh k závidění přivedl.

[^Sk 13,46;~L 21,24]

12. A poněvadž pak jejich pád jest bohatství světa a zmenšení jejich jest bohatství pohanů, ^čím více plnost jich?

[^9,27;Oz 1,10]

13. Vámť zajisté pravím °pohanům, jelikož jsem já ^apoštol pohanský, přisluhování mé oslavuji,

°1,6;[^]Sk 9,15;13,2;22,21;[^]Ga 1,16;2,8;Ef 3,8;[^]1Tm 2,7;2Tm 1,11

14. Zda bych jak k ^závidění vzbuditi mohl ty, jenž jsou tělo mé, a k spasení přivésti aspoň některé z nich.

[^10,19]

15. Nebo kdyžť zavržení jich jest smíření světa, co pak bude zase jich přijetí, než život z mrtvých?

16. Poněvadž prvotiny svaté jsou, takéť svaté jest i těsto; a jest-liť kořen svatý, tedy i ratolesti.

17. Žeť jsou pak ^některé ratolesti vylomeny, a ty, byv planou olivou, vštípen jsi místo nich a učiněn jsi účastník kořene i tučnosti °olivy.

°[^]Jr 11,16

18. Proto ty se nechlub proti ratolestem. Pakli se chlubíš, věz, že ne ty kořen neseš, ale kořen tebe.

19. Pakli díš: Vylomeny jsou ratolesti, abych já byl vštípen,

20. Dobře pravíš. Pro nevěru ^vylomeny jsou, ale ty věrou stojíš. Nebudiž vysokomyslný, ~ale boj se.

[^1K 10,11.12~Iz 66,2;Fp 2,12]

21. Nebo poněvadž Bůh ^ratolestem přirozeným neodpustil, věz, žeť by ani tobě neodpustil.

[^2Pt 2,4.5]

22. A protož viz dobrotivost i zuřivost Boží. K těm zajisté, kteříž padli, zuřivost, ale k tobě dobrotivost, ač ^budeš-li trvati v dobrotě. Sic jinak i ty vyťat budeš.

[^J 15,2;1K 15,2]

23. Ano i oni, jestliže nezůstanou v nevěře, zase vštípeni budou. °Mocenť jest zajisté Bůh zase vštípiti je.

°2K 3,16

24. Nebo poněvadž ty vyťat jsi z přirozené plané olivy a proti ^přirození vštípen jsi v dobrou olivu, čím více pak ti, kteříž podle přirození jsou z dobré olivy, vštípeni budou v svou vlastní olivu.

[^Jr 11,16]

25. Neboť nechci, bratří, abyste nevěděli tohoto tajemství, (abyste nebyli sami u sebe moudří,) že zatvrdilost tato zčástky přihodila se Izraelovi, °dokudž by nevešla plnost pohanů.

°L 21,24

26. A takť ^všecken Izrael spasen bude, jakož ~psáno jest: °Přijde z ÷Siona vysvoboditel a odvrátíť bezbožnosti od Jákoba.

°[~]Iz 59,20;[÷]Ž 14,7;[^2K 3,16]

27. A °tatoť bude smlouva má s nimi, když ~shladím hříchy jejich.

°Iz 27,9;Jr 31,33;Žd 8,8;10,16;[~Mi 7,18]

28. A tak s strany evangelium jsouť nepřátelé pro vás, ale podle vyvolení jsou milí pro otce svaté.

29. Darů ^zajisté svých a povolání Bůh nelituje.

[^2Tm 2,13]

30. Nebo °jakož i vy někdy jste nebyli poslušni Boha, ale nyní milosrdenství jste došli pro jejich nevěru,

°Ef 2,2

31. Tak i oni nyní neuposlechli, aby pro učiněné vám milosrdenství i oni také milosrdenství dosáhli.

32. Zavřel zajisté ^Bůh všecky v nevěře, aby se ~nade všemi smiloval.

[^3,9;Ga 3,22;~Ž 145,9]

33. Ó hlubokosti ^bohatství i moudrosti i umění Božího! Jak jsou ~nezpytatelní soudové jeho a nevystižitelné cesty jeho!

[^Jb 11,7;Ž 36,7;~1K 2,16]

34. Nebo °kdo jest poznal mysl Páně? Aneb kdo jemu ~radil?

°Iz 40,13;1K 2,16;[^Jb 36,22;Ž 92,6;Jr 23,18;~Iz 40,13]

35. Nebo kdo °prve dal jemu, a budeť mu odplaceno?

°Jb 41,2

36. Nebo z °něho a ~skrze něho a ÷v něm jsou všecky věci, *jemuž =sláva na věky. Amen.

°1K 8,6;=Ř 16,27;[~Ž 33,6;J 1,3÷Ko 1,17;*2Tm 4,18]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Římanům