DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Římanům
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [Následující]

Kapitola 10.

Židé, horlivost bez umění měvše, 3. však v Krista věřiti nechtěvše, sami sebou vinni jsou, 11. pohané pak uvěřivše, došli ospravedlnění.

1. Bratří, příchylnost zajisté s zvláštní libostí srdce mého jestiť k Izraelovi, i modlitba za něj k Bohu, aby spasen byl.

2. Neboť jim ^svědectví vydávám, °žeť horlivost ~Boží mají, ale ne podle umění.

°9,31;[^Ko 4,13;~Sk 21,20;22,3]

3. Nebo ^neznajíce Boží spravedlnosti, a svou vlastní spravedlnost hledajíce vystaviti, spravedlnosti Boží nebyli poddáni.

[^9,30]

4. Nebo konec ^Zákona jest Kristus k ospravedlnění všelikému věřícímu.

[^]Mt 5,17;Sk 13,38;2K 3,14;[^Ga 3,22.24]

5. Nebo Mojžíš ^píše o spravedlnosti, kteráž jest z Zákona, pravě: °Který by koli člověk činil ty věci, živ bude v nich.

°[^]Lv 18,5;[^]Ez 20,11;Ga 3,12

6. Ta pak spravedlnost, kteráž jest z víry, ^takto praví: Neříkej v srdci svém: °Kdo vstoupí na nebe? To jest Krista s výsosti svésti.

°[^]Dt 30,12

7. Aneb kdo sstoupí do propasti? To jest Krista z mrtvých vzbuditi.

8. Ale co dí spravedlnost z víry? °Blízko tebe jestiť slovo, v ústech tvých a v srdci tvém. A toť jest slovo ~to víry, kteréž kážeme,

°Dt 30,14;Iz 51,16;59,21;[~1Tm 4,6]

9. Totiž, vyznáš-li ústy ^svými Pána Ježíše a srdcem svým uvěříš-li, že jej Bůh vzkřísil z mrtvých, spasen budeš.

[^Mt 10,32;2Tm 2,12]

10. Nebo srdcem se věří k spravedlnosti, ale ^ústy vyznání děje se k spasení.

[^Ž 116,10;2K 4,13]

11. Nebo dí ^Písmo: °Všeliký, kdož věří v něj, nebude zahanben.

°[^]9,33;Iz 28,16;1Pt 2,6;[^Ž 25,3;Iz 28,16]

12. Neníť ^zajisté rozdílu mezi Židem a Řekem; nebo tentýž ~Pán všech, bohatý ÷jest ke všem vzývajícím jej.

[^Sk 10,34;15,9;~1Tm 2,5Ef 1,7]

13. Každý °zajisté, kdožkoli ^vzýval by jméno Páně, spasen bude.

°[^]Jl 2,32;Sk 22,16

14. Ale kterak budou vzývati toho, v kteréhož neuvěřili? A kterak uvěří tomu, o němž neslyšeli? A kterak uslyší bez kazatele?

15. A kterak ^kázati budou, jestliže nebudou posláni? Jakož psáno ~jest: Aj, jak krásné nohy zvěstujících pokoj, zvěstujících dobré věci.

[^Jr 23,21;~Iz 52,7;Na 1,15]

16. Ale ne všickni uposlechli evangelium. Nebo Izaiáš ^praví: Pane, kdo uvěřil kázání našemu?

[^]Iz 53,1;J 12,38

17. Tedy °víra z slyšení, a slyšení skrze slovo Boží.

°J 17,20

18. Ale pravímť: Zdaliž jsou neslyšeli? Anobrž °po vší zemi rozšel se zvuk jejich a až do ~končin okršlku země slova jejich.

°Ž 19,5;[~Iz 49,6]

19. Ale pravím: Zdaliž nepoznal Izrael toho? Ano první z nich ^Mojžíš řekl: Já k závisti vás přivedu skrze národ ten, kteréhož nemáte za lid můj; skrze lid nemoudrý k hněvu popudím vás.

[^]Dt 32,21

20. A Izaiáš směle ^dí: Nalezen jsem od těch, kteříž mne nehledali; zjeven jsem těm, kteříž se na mne neptali.

Iz 52,15;[^]65,1

21. Ale proti lidu Izraelskému ^dí: Přes celý den roztahoval jsem ruce své k lidu nepovolnému a protivnému.

[^]Iz 65,2;Jr 35,14


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Římanům