DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Lukáš
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [Následující]

Kapitola 21.

Horlivost vdovy při dávání almužen schváliv Pán nad jiné, 5. předpověděl zkázu Jeruzaléma, den soudný, 8. i znamení toho, 34. napomenul k střízlivosti, bedlivosti, a modlitbě.

1. A pohleděv, ^uzřel lidi bohaté, ~kteříž metali dary své do pokladnice.

[^Mk 12,41;~2Kr 12,9]

2. Uzřel pak i jednu vdovu chudičkou, ana uvrhla dva šarty.

3. I řekl: Vpravdě pravím vám, že vdova tato chudá °více uvrhla nežli všickni jiní.

°2K 8,12

4. Nebo všickni tito z toho, což jim zbývalo, dali dary Bohu, tato pak z své ^chudoby všecku živnost svou, kterouž měla, uvrhla.

[^2K 9,12]

5. A když někteří pravili o chrámu, kterak by kamením pěkným i jinými okrasami ozdoben byl, řekl:

Mt 24,1;Mk 13,1

6. Načež se to díváte? Přijdouť dnové, v nichžto nebude °zůstaven kámen na kameni, kterýž by nebyl zbořen.

°19,44;1Kr 9,7.[8;Mi 3,12]

7. I otázali se ho, řkouce: Mistře, kdy to bude? A které znamení, když se to bude míti státi?

8. On pak řekl: Vizte, °abyste nebyli svedeni. =Nebo mnozí přijdou ve jménu mém, řkouce: Že já jsem Kristus, a čas se blíží. Protož nepostupujte po nich.

°Mt 24,4;Mk 13,6;[Jr 14,14;23,21;Ef 5,6];=Jr 14,14;[23,21]

9. Když pak uslyšíte o válkách a různicech, nestrachujte se; neboť musí to prve býti, ale ne ihned konec.

10. Tehdy pravil jim: Povstaneť národ proti ^národu, a království proti království.

[^Iz 19,2;Mt 24,7]

11. A země třesení veliká budou po místech, a hladové, a morové, hrůzy i zázrakové s nebe velicí.

12. Ale před tím ^přede vším vztáhnou ruce své na vás, a °protiviti se vám budou, vydávajíce vás do škol ~a žalářů, vodíce k králům ÷a k vladařům pro jméno mé.

°[^]Mt 10,17;24,9;Mk 13,9;L 12,11;J 15,20;Zj 2,10;[^J 16,2;~Sk 4,325,23]

13. A toť se vám díti bude na svědectví.

14. Protož ^složtež to v srdcích vašich, abyste se nestarali, kterak byste odpovídati měli.

[^12,11;Mt 10,19]

15. Jáť zajisté dám vám °ústa a moudrost, kteréžto nebudou moci odolati, ani proti vám ostáti všickni protivníci vaši.

°Ex 4,12;Mt 10,19;Sk 6,10;[Iz 54,17]

16. Budete pak zrazováni i od rodičů a od °bratrů, od příbuzných i od přátel, a zmordují ~některé z vás.

°Mi 7,6;[~Sk 7,59]

17. A budete ^v nenávisti všechněm pro jméno mé.

[^Mt 10,22]

18. Ale °vlas s hlavy vaší nezahyne.

°12,7;Mt 10,30;[1Kr 1,521S 14,45;2S 14,11

19. V °trpělivosti vaší vládněte dušemi vašimi.

°2Pa 15,7

20. Když pak °uzříte obležený od vojska Jeruzalém, tedy vězte, žeť se přiblížilo zkažení jeho.

°Dn 9,26.27;Mt 24,15;Mk 13,14

21. A tehdy ti, kdož jsou v Judstvu, utíkejte k horám, a kdo uprostřed něho, vyjděte, a kteří v končinách, nevcházejte do něho.

22. Neboť budou dnové pomsty, aby se naplnilo všecko, což psáno jest.

23. Ale běda těhotným a těm, kteréž kojí v těch dnech. Neboť bude dav veliký v této zemi, a hněv Boží nad lidem tímto.

24. I padati budou ostrostí meče, a zjímaní vedeni budou mezi všecky národy, a Jeruzalém tlačen bude od pohanů, dokudž se ^nenaplní časové pohanů.

[^Ř 11,25]

25. A budouť °znamení na slunci a na měsíci i na hvězdách, a na zemi soužení národů, nevědoucích se kam díti, když zvuk vydá moře a vlnobití,

°Iz 13,10;Mt 24,29;[Ez 32,7;2Pt 3,10.12]

26. Takže ^zmrtvějí lidé pro strach a pro očekávání těch věcí, kteréž přijdou na všecken svět. °Nebo moci nebeské pohybovati se budou.

°2Pt 3,10;[^Iz 64,7]

27. A tehdyť °uzří Syna člověka, an se béře v oblace s mocí a slavou velikou.

°Dn 7,13;Mt 16,27;24,27;25,31;[Sk 1,11;2Te 1,10;Zj 1,7]

28. A když se toto počne díti, ^pohleďtež a pozdvihnětež hlav vašich,-protože se přibližuje vykoupení vaše.

°Ř 8,23;[^L 13,11]

29. I pověděl jim podobenství: Patřte na °fíkový strom i na všecka stromoví.

°Mt 24,32;Mk 13,28

30. Když se již pučí, vidouce to, sami to ^znáte, že blízko jest léto.

[^Mt 24,32]

31. Takž i vy, když uzříte, ano se tyto věci dějí, věztež, že blízko jest království Boží.

32. Amen pravím vám, že nepomine věk tento, ažť se toto všecko stane.

33. Nebe ^a země pominou, ale slova má ~nepominou.

Iz 40,8;[^]Mt 24,35;[~]1Pt 1,25;[^Ž 102,27;~Mt 5,18]

34. Pilně °se pak varujte, aby snad nebyla obtížena srdce vaše obžerstvím a opilstvím a pečováním o tento život, a vnáhle přikvačil by vás ten den.

°Ř 13,13;Ga 5,21;1Te 5,6;1Pt 2,11;[Ef 5,18]

35. Nebo jako °osidlo přijde na všecky, jenž přebývají na tváři vší země.

°1Te 5,2;2Pt 3,10;Zj 3,3;16,15

36. Protož °bděte všelikého času, modléce ~se, abyste hodni byli ujíti všech těch věcí, kteréž se budou díti, a postaviti se před Synem člověka.

°Mt 25,13;[24,42;~L 18,1]

37. I býval ve dne v chrámě, uče, ale v noci vycházeje, přebýval °na hoře, kteráž slove Olivetská.

°J 8,1.[2]

38. A všecken lid na úsvitě přicházel k němu do chrámu, aby ho poslouchal.


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Lukáš