DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Lukáš
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [Následující]

Kapitola 13.

O zmordování Galilejských; 4. o věži v Siloe, 6. o fíku neplodném; 11. potom Pán, že v sobotu sluší dobře činiti, ukázal, i skutkem toho potvrdil; 18. království Boží k zrnu horčičnému a k kvasu připodobnil; 24. k jití po úzké cestě napomenul; 25. hrozných budoucích věcí způsob předpověděl, 31. a na lstivé úklady Herodesovy nic nedbaje, 35. strašlivou pohrůžku Jeruzalému učinil.

1. Byli pak tu přítomní času toho někteří, vypravujíce jemu o Galilejských, kterýchžto krev Pilát smísil s obětmi jejich.

2. I odpověděv Ježíš, řekl jim: Co mníte, že jsou ti Galilejští byli ^větší hříšníci nežli všickni jiní Galilejští, že takové věci trpěli?

[^J 9,2.3]

3. Nikoli, pravímť vám. Ale ^nebudete-li pokání činiti, všickni též zahynete.

[^19,43;Ž 7,13;Př 1,22;Ř 2,3.4.6]

4. Anebo oněch osmnácte, na kteréžto upadla věže v Siloe, a zbila je, zdali se domníváte, že by oni vinni byli nad všecky lidi přebývající v Jeruzalémě?

5. Nikoli, pravím vám. Ale nebudete-li pokání činiti, všickni též zahynete.

6. Pověděl pak toto podobenství: Člověk jeden měl strom fíkový štípený °na vinici své. I přišel, ~hledaje ovoce na něm, ale nenalezl.

°[~]Mt 21,19;Iz 5,2

7. I řekl k vinaři: Aj, po tři ^léta již přicházím, hledaje ovoce na tom fíku, a nenalézám. ~Vytniž jej! Proč i tu ÷zemi darmo kazí?

[^Ž 145,9;Ř 11,32;~Mt 3,10;Ř 11,19.20.21]

8. On pak odpověděv, řekl jemu: Pane, ^ponechejž ho i tohoto léta, ažť jej okopám a ohnojím,

[^Ex 32,11]

9. Zdali by nesl ovoce. Pakliť neponese, potom vytneš jej.

10. Učil pak v jedné škole jejich v den sváteční.

11. A aj, byla tu žena, kteráž měla ducha nemoci osmnácte let, a byla sklíčena, a nijakž se nemohla zprostiti.

12. A uzřev ji Ježíš, zavolal jí k sobě, a řekl jí: Ženo, zproštěna jsi od nemoci své.

13. I vložil na ni ruce, a ihned zdvihla se, a velebila Boha.

14. Tedy kníže školní odpověděv, hněvaje se proto, že v den °sváteční uzdravoval Ježíš, řekl k zástupu: Šest dní jest, v nichž náleží dělati; protož v těch dnech přicházejíce, buďte uzdravováni, a ne v den sobotní.

°Ex 20,9;Dt 5,13;[Ez 20,12]

15. I odpověděv jemu Pán, řekl: Pokrytče, zdali jeden každý z vás v den sváteční °neodvazuje vola svého nebo osla od jeslí, a nevodí napájeti?

°14,5;Ex 23,4;Dt 22,1;[Mt 12,11;Mk 3,2;J 7,23]

16. Tato pak dcera Abrahamova, kterouž byl svázal satan již osmnácte let, což neměla býti rozvázána od svazku v den sváteční?

17. A když on to pověděl, zastyděli se všickni protivníci jeho, ale všecken lid radoval se ze všech těch slavných skutků, kteříž se dáli od něho.

18. I řekl Ježíš: °Čemu podobno jest království Boží a k čemu je přirovnám?

°Mt 13,31;Mk 4,30

19. Podobno jest ^zrnu horčičnému, kteréžto vzav člověk, uvrhl do zahrady své. I rostlo, a učiněno jest v strom veliký, a ptactvo nebeské hnízda sobě dělali na ratolestech jeho.

[^Mt 13,31;Mk 4,31]

20. A opět řekl: K čemu připodobním království Boží?

21. Podobno jest °kvasu, kterýžto vzavši žena, zadělala ve třech měřicích mouky, až zkysalo všecko.

°Mt 13,33

22. I °chodil po městech a městečkách uče, bera se do Jeruzaléma.

°Mt 9,35;Mk 6,6

23. I řekl jemu jeden: Pane, tuším, že jest málo těch, kteříž spaseni býti mají? On pak řekl k nim:

24. Snažujte se °vcházeti těsnou branou; neboť (pravím vám) mnozí hledati budou vjíti, a nebudou moci,

°Mt 7,13;[Fp 3,12;2Tm 4,7]

25. Totiž když vejde hospodář, a zavře dveře, a počnete vně státi a tlouci na dveře, řkouce: °Pane, Pane, otevři nám, a on odpovídaje, díť vám: Neznám vás, odkud ~jste:

°6,46;Mt 7,22.[~23;^]25,11

26. Tedy počnete říci: °Jídali jsme a píjeli před tebou, a na ulicech našich jsi učil.

°Mt 7,22

27. I dí: Pravím vám, žeť vás neznám, odkud jste. Odejdětež °ode mne všickni činitelé nepravosti.

°Ž 6,9;[Mt 7,23;25,41]

28. Tamť bude °pláč a škřipení zubů, když uzříte Abrahama a Izáka a Jákoba a všecky proroky v království Božím, sami pak sebe vyhnané ven.

°Mt 8,12;13,42;22,13;24,51;25,30

29. I ^přijdouť mnozí od východu, a od západu, a od půlnoci, i od poledne, a budou stoliti v království Božím.

[^Iz 2,2;Mal 1,11;Mt 8,11]

30. A aj, jsouť °poslední, kteříž budou první, a jsou první, kteříž budou poslední.

°Mt 19,30;20,16;Mk 10,31

31. A v ten den přistoupili někteří z farizeů, řkouce jemu: Vyjdi, ^a odejdi odsud, nebo Herodes chce tě zamordovati.

[^5,8]

32. I řekl jim: Jdouce, povězte lišce té: Aj, vymítám ďábly, a uzdravuji dnes a zítra, a třetího dne dokonám.

33. Ale však musím dnes a zítra i pozejtří choditi; neboť jest nelze proroku zahynouti jinde kromě Jeruzaléma.

34. Jeruzaléme, °Jeruzaléme, ješto morduješ proroky a kamenuješ ty, kteříž k tobě bývají posláni, kolikrát jsem chtěl shromážditi syny tvé, jako slepice kuřátka ~svá pod křídla? A nechtěli jste.

°Mt 23,37;[~Ž 17,8;91,4]

35. Aj, °opuštěn bude dům váš a zanechán vám pustý. Ale jistě pravím vám, že nikoli mne neuzříte, ažť přijde čas, když díte: =Požehnaný, jenž se béře ve jménu Páně.

°Iz 1,7;Jr 7,14;[Ž 69,26];Mi 3,12;=L 19,38;Ž 118,26


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Lukáš