DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Jakubova
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5

Kapitola 5.

Bohatým ležícím v nepravostech, a doufajícím v nejistém zboží, strašlivou činí pohrůžku, 7. utištěných pak k trpělivému na Pána Boha očekávání, staré předkládaje příklady, ponouká. 12. Naposledy k varování se přísahy, ku pobožnosti, 16. a zvlášť k dověrným modlitbám napomíná.

1. Nuže nyní, ^boháči, plačte, kvílíce nad bídami svými, kteréž přijdou.

[^Př 11,28;Am 6,1]

2. Zboží vaše ^shnilo a roucho vaše zmolovatělo.

[^Mt 6,19]

3. Zlato vaše a stříbro zerzavělo, a rez jejich bude na svědectví proti vám, a zžířeť těla vaše jako oheň. Shromáždili jste poklad ku posledním dnům.

4. Aj, ^mzda dělníků, kteříž žali krajiny vaše, při vás zadržaná, křičí, a hlas volání ženců v uši Pána zástupů vešel.

[^Lv 19,13]

5. Rozkoš ^jste provodili na zemi a zbujněli jste; vykrmili jste srdce vaše jakožto ~ke dni zabití.

[^Jb 21,13;~Ez 39,17]

6. Odsoudili jste a zamordovali spravedlivého, a neodpíral vám.

7. A protož ^trpěliví buďte, bratří, až do příchodu Páně. Aj, oráč očekává drahého užitku zemského, trpělivě naň očekávaje, až by ~přijal podzimní i jarní déšť.

[^L 21,19;Žd 10,36~Lv 26,4;Dt 11,14]

8. Buďtež i vy °trpěliví a potvrzujte srdcí vašich; neboť se ^přibližuje ~příští Páně.

°L 21,19;[^1K 10,11;Fp 4,5;Žd 10,25~Jk 5,7]

9. Nevzdychejtež k Bohu jedni proti druhým, bratří, abyste nebyli odsouzeni. Aj, Soudce již přede dveřmi stojí.

10. Ku příkladu snášení protivenství a dlouhočekání, bratří moji, vezměte proroky, kteříž mluvívali ve jménu Páně.

11. Aj, ^blahoslavíme ty trpělivé. O trpělivosti °Jobově slýchali jste, a dokonání Páně viděli jste; nebo velmi jest milosrdný ÷Pán a lítostivý.

°Jb 1,21.[22;42,12;^Mt 5,12÷Nu 14,18;Ž 103,8]

12. Přede všemi pak věcmi, bratří moji, nepřisahejte, ^ani skrze nebe, ani skrze zemi, ani kteroukoli jinou přísahou, ale buď °řeč vaše: ~Jistě, jistě, nikoli, nikoli, abyste neupadli v odsouzení.

°Mt 5,37.[^34n;~2K 1,17.18]

13. ^Jest-li kdo z vás zkormoucený? Modliž se. Pakli jest kdo mysli dobré? ~Prozpěvuj Pánu.

[^10;~Ef 5,19;Ko 3,16]

14. Stůně-li kdo z vás? Zavolej starších sboru, a oni modltež se za něj, mažíce jej ^olejem ve jménu Páně.

[^Mk 6,13;16,18]

15. A modlitba ^víry uzdraví neduživého, a pozdvihneť ho Pán; a jestliže jest co prohřešil, budeť jemu odpuštěno.

[^Ž 30,3]

16. Vyznávejtež se ^pak jedni druhým z hříchů svých, a modlte se jedni za druhé, abyste uzdraveni byli. Mnohoť zajisté může ~modlitba spravedlivého opravdová.

[^Nu 5,7;~Ž 145,18]

17. Eliáš °člověk byl týmž bídám jako i my poddaný, a ~modlitbou modlil se, aby nepršelo, i nepršel déšť na zemi za tři léta a za šest měsíců.

°[~]1Kr 17,1;18,45;[~]L 4,25;[Sk 14,15]

18. A zase modlil se, i vydalo nebe déšť, a země zplodila ovoce své.

19. Bratří, °jestliže by kdo z vás pobloudil od pravdy, a někdo by jej napravil,

°Mt 18,15;Ga 6,1

20. Věziž, že ten, kdož by ^odvrátil hříšníka od bludné cesty jeho, vysvobodí duši jeho od smrti a ~přikryje množství hříchů.

[^Ž 51,15;~Př 10,12]

Kapitola: [Předchozí] DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Jakubova