DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Jakubova
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 [Následující]

Kapitola 4.

Haní a zastavuje sváry a různice, 2. pravě, že i modlitbám škodí; 6. neustavičným, vrtkavým a vysokomyslným službu činí k upřímnosti a pokoře, 13. i kratičkost a ustavičnou nejistotu života lidského připomínaje.

1. Odkud pocházejí bojové a ^vády mezi vámi? Zdali ne odtud, totiž z libostí vašich, kteréž rytěřují v ~údech vašich?

[^2Tm 2,23;~Ř 7,23]

2. Žádáte, a nemáte; ^závidíte sobě, a dychtíte po tom, což sobě zalibujete, a nemůžete dosáhnouti; bojujete a válčíte, avšak toho, oč usilujete, nemáte, protože neprosíte.

[^1J 3,15]

3. Prosíte, ^a nebéřete, °protože zle prosíte, abyste na své libosti vynakládali.

°Mt 20,22;[^Jb 27,9;35,12.13;Ž 18,42Př 1,28;Iz 1,15;Jr 11,11]

4. Cizoložníci a cizoložnice, což nevíte, že ^přízeň světa jest nepřítelkyně Boží? A protož kdo by koli chtěl býti přítelem tohoto světa, nepřítelem Božím učiněn bývá.

[^J 15,19;17,14Ř 8,8;Ga 1,10]

5. Což mníte, ^že nadarmo dí Písmo: Zdali k závisti nakloňuje duch ten, kterýž přebývá v nás?

[^Gn 6,5;Ga 5,17]

6. Nýbrž hojnější ^dává milost. °Nebo dí: Bůh ~se pyšným protiví, ale pokorným dává milost.

°L 14,11;[^Ef 2,4.7~Jb 22,29;Mt 23,12;Př 3,34]

7. Poddejtež °se tedy Bohu, a zepřetež se ďáblu, i utečeť od vás.

°1Pt 5,6

8. Přibližte se ^k Bohu, a přiblížíť se k vám. Umejte ruce, hříšníci, ~a očisťte srdce vy, jenž jste ÷dvojité mysli.

[^Jr 15,19;~Iz 1,16;÷Jk 1,8]

9. Souženi buďte, ^a kvělte, a plačte; smích ~váš obratiž se v kvílení, a radost v zámutek.

[^Mt 5,4;~L 6,25]

10. Ponižte se ^před obličejem Páně, a povýšíť vás.

[^Jb 22,29;Př 29,23]

11. ^Neutrhejtež jedni druhým, bratří. Kdož utrhá bratru a soudí bratra svého, utrhá Zákonu a soudí Zákon. Soudíš-li pak Zákon, nejsi ~plnitel Zákona, ale soudce.

[^Lv 19,16;Ž 15,3~Jk 1,22]

12. Jedenť jest vydavatel Zákona, kterýž může spasiti i zatratiti. °Ty kdo jsi, jenž soudíš jiného?

°Ř 14,4;[Mt 7,1]

13. Ale nuže vy, kteříž říkáte: Dnes nebo zítra vypravíme se do onoho města, a pobudeme tam přes celý rok, a budeme kupčiti, a něco zíštěme;

L 12,17

14. (Ješto °nevíte, co zítra bude. Nebo jakýť jest život ~váš? Pára zajisté jest, kteráž se na maličko ukáže, a potom zmizí.)

°Př 27,1;[L 12,20;~Iz 40,6]

15. Místo toho, co byste měli říci: Bude-li °Bůh chtíti, a budeme-li živi, i učiníme toto nebo onono.

°1K 16,7;[Sk 18,21]

16. Vy pak chlubíte se v pýše své. Všeliká taková chlouba zlá jest.

17. A protož kdo °umí dobře činiti, a nečiní, hřích má.

°L 12,47;[J 9,41]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Jakubova