DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Jakubova
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 [Následující]

Kapitola 2.

Velí, aby víra nebyla zprzňována přijímáním osob, pravě, že to i u Boha místa nemá. 14. Potom rozdíl víry mrtvé od víry živé 16. příjemnými a srozumitelnými příklady vysvětluje.

1. Bratří moji, nepřipojujtež °přijímání osob k víře slavného Pána našeho Jezukrista.

°Lv 19,15;Dt 1,17;Př 24,23

2. Nebo kdyby přišel do shromáždění vašeho muž, maje prsten zlatý, v drahém rouše, a všel by také i chudý v chaterném oděvu,

3. A popatřili byste k tomu, jenž drahé roucho má, a řekli byste jemu: Ty sedni tuto pěkně; chudému pak řekli byste: Ty stůj tamto, aneb sedni tuto, pod podnoží noh mých;

4. Zdaliž jste již neučinili rozdílu mezi sebou a učiněni jste rozeznavatelé v myšleních zlých?

5. Slyšte, bratří moji milí, zdaliž Bůh nevyvolil ^chudých na tomto světě, aby bohatí ~byli u víře a dědicové ÷království, *kteréž zaslíbil těm, jenž jej milují?

[^Mt 5,3;~1Tm 6,18.19÷L 12,31.32;*Ex 20,6]

6. Ale vy jste ^neuctili chudého. Zdaliž ne ti, jenž bohatí jsou, mocí utiskují vás, a oniť vás i k soudům ~přivozují?

[^1K 11,22;~Sk 21,30]

7. Zdali oni nerouhají se tomu slavnému jménu, kteréž vzýváno jest nad vámi?

8. Jestliže pak plníte Zákon královský podle Písem: °Milovati budeš bližního svého, jako sebe samého, dobře činíte.

°Mt 22,39;[Lv 19,18;Ga 5,14]

9. Pakli osoby přijímáte, hřešíte, a Zákon vás tresce jako přestupníky.

10. Nebo ^kdo by koli celého Zákona ostříhal, ~přestoupil by pak v jediném, učiněn jest všemi ÷vinen.

[^Dt 27,26;~Jk 3,2÷Ř 3,19]

11. Ten zajisté, kterýž °řekl: Nesesmilníš, takéť jest řekl: Nezabiješ. Pakli bys nesesmilnil, ale zabil bys, učiněn jsi přestupníkem Zákona.

°Ex 20,14

12. Tak mluvte a tak čiňte, jakožto ti, kteříž podle zákona ^svobody souzeni býti máte.

[^1,25]

13. Nebo odsouzení bez °milosrdenství stane se tomu, kdož nečiní milosrdenství, ale chlubíť se milosrdenstvím proti odsudku.

°Mt 6,15;18,34;[5,7];L 16,24

14. Co ^prospěje, bratří moji, praví-li se kdo víru míti, a ~nemá-li skutků? Zdaliž jej ta víra může spasiti?

[^Mt 7,26~5,16;Jk 1,23]

15. A kdyby bratr neb ^sestra neodění byli, a opuštění z strany každodenního pokrmu,

[^L 3,11;1J 3,17]

16. Řekl by pak jim někdo z vás: Jděte v pokoji a zhřejte se, a najezte se, avšak nedali byste jim potřeby tělesné, což ^to platno bude?

[^1J 3,18]

17. Takž i víra, nemá-li ^skutků, mrtváť jest sama v sobě.

[^26]

18. Ale dí někdo: Ty víru máš, a já mám skutky. Ukažiž ty mi víru svou z skutků ^svých, a jáť tobě ukáži víru svou z skutků svých.

[^Ga 5,6]

19. Ty věříš, že jest jeden Bůh. Dobře činíš. I °ďáblovéť tomu věří, avšak třesou se.

°Mt 8,29

20. Ale chceš-liž věděti, ó člověče marný, že víra bez skutků jest mrtvá?

21. Abraham otec náš °zdali ne z skutků ospravedlněn jest, obětovav syna svého Izáka na oltář?

°Gn 22,10.[12]

22. Vidíš-li, že ^víra napomáhala skutkům jeho a z skutků víra dokonalá byla?

[^Žd 11,17]

23. A tak naplněno jest Písmo, řkoucí: I °uvěřil Abraham Bohu, a počteno jest jemu to za spravedlnost, ~a přítelem Božím nazván jest.

°Gn 15,6;Ga 3,6;[Ř 4,3.18;~2Pa 20,7;Iz 41,8]

24. Vidíte-liž tedy, že z skutků ospravedlněn bývá člověk a ne z víry ^toliko?

[^Ga 5,6]

25. Též podobně ^i °Raab nevěstka zdali ne z skutků ospravedlněna jest, přijavši posly a jinou cestou pryč je vypustivši?

°[^]Joz 2,1;[^]Žd 11,31

26. Nebo jakož tělo bez duše jest mrtvé, takť i ^víra bez skutků jest mrtvá.

[^17]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Jakubova