DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Jakubova
Kapitola: 1 2 3 4 5 [Následující]

Kapitola 1.

Učí svatý Jakub, abychom se neděsili pokušení, ale stateční v snášení a přemáhání jich byli, 5. o všelikou pomoc k nejlepšímu dárci, 13. kterýž žádnému není příčinou hříchu nebo pádu, dověrně se utíkajíce, 22. jemuž abychom se ve všem skutečně líbiti usilovali, pilně napomíná.

1. Jakub, Boží a Pána Jezukrista služebník, dvanácteru ^pokolení rozptýlenému pozdravení vzkazuje.

[^J 7,35]

2. Za °největší radost mějte, bratří moji, kdyžkoli pokušeními obkličováni býváte rozličnými,

°Ř 5,3;2K 7,4;[Mt 5,11.12]

3. Vědouce, ^že zkušení víry vaší působí trpělivost.

[^Ř 5,3.4]

4. Trpělivost ^pak ať má dokonalý skutek, abyste byli dokonalí a celí, v ničemž ~nemajíce nedostatku.

[^2Te 1,3.4;~1K 1,7]

5. Jestliže pak komu z vás ^nedostává se moudrosti, žádejž od Boha, kterýž všechněm dává ochotně ~a neomlouvá; i budeť jemu dána.

[^Př 2,3.4;~1S 25,10.11]

6. Žádejž pak °důvěrně, nic nepochybuje. Nebo kdož pochybuje, podoben jest vlnám mořským, kteréž vítr sem i tam žene, a jimi zmítá.

°Mt 7,7;Mk 11,24;L 11,9;[Jr 29,12]

7. Nedomnívej se zajisté člověk ten, by co vzíti měl ode Pána,

8. Jakožto muž ^dvojí mysli a neustavičný ve všech cestách svých.

[^4,8]

9. Chlubiž se pak bratr ponížený v povýšení svém,

10. A bohatý v ponížení se; nebo jako ^květ byliny pomine.

[^Jb 14,2;Iz 40,6.7;1Pt 1,24]

11. Nebo jakož slunce vzešlé s horkostí ^usušilo bylinu, a květ její spadl, i ušlechtilost postavy jeho zhynula, takť i ~bohatý v svých cestách usvadne.

Iz 40,6;1Pt 1,24;[~]1J 2,17;[^Ž 102,12;~103,15;1K 7,31]

12. Ale blahoslavený °muž, kterýž snáší pokušení, nebo když bude zkušen, vezme ~korunu života, ÷kterouž zaslíbil Pán těm, jenž ho milují.

°Jb 5,17;[Mt 10,22;1Pt 3,14;~2Tm 4,8;1Pt 5,4÷1K 2,9]

13. Žádný, když bývá pokoušín, neříkej, že by od ^Boha pokoušín byl; neboť Bůh nemůže pokoušín býti ve zlém, aniž on koho pokouší.

[^1K 10,13]

14. Ale jeden každý pokoušín bývá, od svých vlastních žádostí jsa zachvacován a oklamáván.

15. Potom žádost když počne, porodí hřích, hřích pak vykonaný zplozuje smrt.

16. ^Nebluďtež, bratří moji milí.

[^1K 15,33]

17. Všeliké ^dání dobré a každý dar dokonalý shůry jest sstupující od Otce světel, u ~něhožto není proměnění, ani jakého pro obrácení se někam jinam ÷zastínění.

[^Př 2,6;J 3,27;~Iz 14,27;÷1J 1,5]

18. On proto, že chtěl, ^zplodil nás slovem ~pravdy, k tomu, abychom byli prvotiny ÷nějaké stvoření jeho.

[^J 1,12.13~Ef 1,13Zj 14,4]

19. A tak, bratří moji milí, ^budiž každý člověk rychlý k slyšení, ale zpozdilý ~k mluvení, ÷zpozdilý k hněvu.

[~]Př 17,27;[^Kaz 5,1.2;÷7,9]

20. Nebo hněv muže spravedlnosti Boží nepůsobí.

21. Protož ^odvrhouce všelikou nečistotu, a ohyzdnost zlosti, s tichostí přijímejte ~vsáté slovo, kteréž může spasiti ÷duše vaše.

[^Ř 13,12;Ko 3,9;~Ř 10,81,16]

22. Buďtež pak °činitelé slova, a ne posluchači toliko, oklamávajíce sami sebe.

°Mt 7,21.[24];Ř 2,13

23. Nebo byl-li by kdo posluchač slova, a ne činitel, ten podoben jest muži spatřujícímu obličej přirozený svůj v zrcadle.

24. Vzhlédl se zajisté, i odšel, a hned zapomenul, ^jaký by byl.

[^2Pt 1,9]

25. Ale kdož by se ^vzhlédl v dokonalý zákon svobody a ~zůstával by v něm, ten nejsa posluchač zapominatelný, ale činitel skutku, ten, pravím, ÷blahoslavený bude v skutku svém.

[^2,12;~J 8,31.32Mt 5,19;J 13,17]

26. Zdá-li se ^pak komu z vás, že jest nábožný, avšak v uzdu nepojímá jazyka svého, ale svodí srdce své, takového marné jest náboženství.

[^1K 8,2]

27. Náboženství čisté a neposkvrněné před Bohem a Otcem totoť jest: Navštěvovati ^sirotky a vdovy v souženích jejich a ostříhati ~sebe neposkvrněného od světa.

[^Jb 31,16.17~Ř 12,1]


kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Jakubova